Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri

2009-12-31
Amaç: Önerilen çalışma, 1990'lardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden kayıtdışı göçmenlerin, bu ülkelerde çalışma hakkı kazanmak için uyguladıkları stratejiler ve bu stratejilerin Türkiye'de geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gerekçe: Türkiye'de yaşanan uluslararası göç dalgasında geride kalanlar tarafından uygulanan farklı stratejiler, Konya'da kalan aile bireylerinin ilişkilerini, evlilik dinamiklerini ve özellikle kadınlık ve erkeklik rollerini etkilemektedir. Bu araştırmanın gerekçesi, Türkiye'den Avrupa'ya 1980'lerin sonu ve onu takip eden yıllarda artan yasal yerleşme/yaşama hakkı kazanma amaçlı göçün Türkiye ayağındaki etkilerinin ve aileler ve kadınlar üzerindeki etkisinin hiç çalışılmamış olmasıdır. Konya'nın 4 farklı kasabasında bu tür göç saptanmış, bu kasabalarda ailelerini geride bırakarak göç eden ve göç ettikleri ülkelerin vatandaşlarıyla evlilikler yapan erkeklerin ailelerinin yaşamları incelenecektir. Bu araştırmanın konusu gereği, yapılacak görüşmeler, kartopu tekniği ile belirlenmiş görüşmeciler ile yapılacaktır. Araştırma Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden Yapalı, Kuşca, Gölyazı köyleri ile Kulu ilçesinden Tavşancalı kasabalarında yasayan eşi Avrupa ülkelerine göç etmiş ve orada anlaşmalı evlilikle çalışma hakkı elde etmeye çalışan kadınlarla yürütülecektir. Söz konusu köy ve ilçelerde yaşayan 30 kadınla derinlemesine görüşme gerçekleştirilecektir. Ayrıca görüşmelerin ışığında odak grup toplantıları da gerçekleştirilecektir. Ayrica bölgede bulunan belediye, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü ve konu ile ilgili STK temsilcileri ile görüşmeler de yapılacaktır.

Suggestions

Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kulla...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
Türkiye’de Ruh Sağlığı Çalışanlarının Gey ve Lezbiyenlere Yönelik Tutumları
Tuna, Ezgi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6-20)
Eşcinsellere yönelik tutumlar üzerine yapılan çalışmalar Türkiye'de üniversite öğrencileri ve çeşitli meslek grupları arasında cinsel azınlıklara yönelik genellikle olumsuz tutumların yaygın olduğunu göstermektedir. Ruh sağlığı çalışanlarının tutumlarını inceleyen çalışma sayısı ise oldukça azdır. Bu araştırma Türkiye'de hizmet veren psikolog ve psikolojik danışmanların gey ve lezbiyenlere yönelik tutumlarını ve bu tutumları yordayan değişkenleri ele almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla katılımcılardan demograf...
An Interpretative Phenomenological Research on the mothering experiences of migrant women from Turkey in the UK
Barış Şahbudak, Sevde; Hatipoğlu Sümer, Zeynep; Department of Educational Sciences (2022-5)
The study aimed to gain an in-depth understanding of Turkish-speaking migrant women’s mothering experiences in the United Kingdom and explore how sociocultural factors influence their mothering experiences by exploring the comparison of their mothering experiences in Turkey and the United Kingdom. Through purposive sampling, the study was conducted with 8 migrant mothers all of whom have a child or children between the ages of 1-12, who had an opportunity to experience their mothering experiences both in th...
Citation Formats
H. S. Kalaycıoğlu, “Türkiye’den Avrupa’ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58670.