Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kullanılacaktır. Bu tekniğin kullanılmasının başka bir nedeni de değiskenlerin dolaylı ve dolaysız etkilerinin kolayca ölçülüp test edilebilmesidir. Çalışmanın sonuçları sigorta bilincini Türkiye'de arttırmak için, yeni ve daha etkili kamu politikaları oluşturmak ve daha etkin pazarlama stratejileri geliştirmek ve sigortalanma oranını artırmak için faydalı olacaktır. Bu çalışma, aynı zamanda sigorta sektörünün gelişmesini sağlamak açısından da faydalı olacaktır. Bu çalışmada sigorta konusuyla çok alakalı olan –ahlaki çöküş (moral hazard) ya da kötü seçim (adverse selection) problemi- incelenmeyip, sigorta davranışı ve tutumuyla ilgili olan Pazarlama teorileri kullanılacaktır. Verilerin Ankara'da toplam 1000 yetişkinden toplanması planlanmaktadır. Ankara ilinin göç alan büyük şehir olması, Türkiye genelini temsilen uygun örneklem alınmasına imkan verecektir. Toplanacak bu verilerle Türkiye geneline ait sigorta tutumu ve davranışını etkileyen faktörler belirlenecek ve nihayetinde bu ilişkileri anlamaya yönelik modeller oluşturulacaktır. Bu projenin sonuçları risk bilinci ve risk duyarlılığı olan sigorta müşterisini tanımlamak ve sigorta poliçelerini nasıl daha çok kişiye ulaştırmak, böylelikle riski yaymak, poliçeyi ucuzlatmak gibi amaçlara hizmet için yeni kamu politikaları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Suggestions

Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Türkiye'den Avrupa'ya Göç Eden Kayıtdışı Göçmenlerin Uyguladıkları Stratejilerin Geride Bıraktıkları Ailelerine Etkileri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2009-12-31)
Amaç: Önerilen çalışma, 1990'lardan itibaren Türkiye'den Avrupa ülkelerine göç eden kayıtdışı göçmenlerin, bu ülkelerde çalışma hakkı kazanmak için uyguladıkları stratejiler ve bu stratejilerin Türkiye'de geride bıraktıkları eşleri ve çocuklarına etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Gerekçe: Türkiye'de yaşanan uluslararası göç dalgasında geride kalanlar tarafından uygulanan farklı stratejiler, Konya'da kalan aile bireylerinin ilişkilerini, evlilik dinamiklerini ve özellikle kadınlık ve erkeklik rolle...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Türkiye İnşaat Sektörü Alt Yüklenici Sözleşmelerinde İhtilafa Sebep Olan Konuların Delphi tekniği ile belirlenmesi
Candaş, Ali Bedii; Tokdemir, Onur Behzat (2019-07-01)
Bu makalede Türkiye inşaat sektöründe gerçekleştirilen işveren ve yüklenici arasında imzalanan alt yüklenici sözleşmelerinde taraf olarak yer alan firmalar arasında ihtilafa sebep olan ana konuların belirlenmesi hedeflenmiştir. İhtilafa neden olan ana konuların belirlenmesi ile inşaat projelerinde yaşanan ve yargı yoluna intikal edebilecek birçok uyuşmazlık konusu henüz sözleşme imzalanması evresinde çözüme kavuşturulabilecektir. Yazarlar bu makalede herhangi bir sektörde gerçekleştirilen projelerdeki yaşan...
Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim: Tek Kullanımlık Kullan-At Ürünler Örneği Üzerinden Bir İnceleme
Özer, Damla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmanın amacı, kullan-at ürünlerin yaygın kullanımının sürdürülebilir tüketim bağlamında nedenlerini ve yansımalarını, sorumlu kullanıcıların tek kullanımlık kullan-at ürünlerle olan deneyimleri üzerinden irdelemektir. Sorumlu kullanıcılar, burada sürdürülebilirlik konusunda duyarlı olarak tanımlanabilecek kişiler anlamına gelmektedir. Bir diğer amaç, maddi kültürle bağlantılı olarak günümüz yaşam tarzlarının temel kavramları ve kullan-at ürünlerin bu kavramları nasıl ima ettiğini sorgulamak; bunlarla...
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Türkiye’de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61743.