Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler

2010-12-31
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta alma tutumunu etkilediği ve bu tutumun müşterilerin poliçe alma eğilimini nasıl etkilediği ve hangi faktörlerin müşterilerin satın alma kararını etkilediği incelemektir. Bu ilişkileri araştırırken pek çok değişken arasında yüksek korelasyon beklendiğinden, yapısal denklem modellemesi kullanılacaktır. Bu tekniğin kullanılmasının başka bir nedeni de değiskenlerin dolaylı ve dolaysız etkilerinin kolayca ölçülüp test edilebilmesidir. Çalışmanın sonuçları sigorta bilincini Türkiye'de arttırmak için, yeni ve daha etkili kamu politikaları oluşturmak ve daha etkin pazarlama stratejileri geliştirmek ve sigortalanma oranını artırmak için faydalı olacaktır. Bu çalışma, aynı zamanda sigorta sektörünün gelişmesini sağlamak açısından da faydalı olacaktır. Bu çalışmada sigorta konusuyla çok alakalı olan –ahlaki çöküş (moral hazard) ya da kötü seçim (adverse selection) problemi- incelenmeyip, sigorta davranışı ve tutumuyla ilgili olan Pazarlama teorileri kullanılacaktır. Verilerin Ankara'da toplam 1000 yetişkinden toplanması planlanmaktadır. Ankara ilinin göç alan büyük şehir olması, Türkiye genelini temsilen uygun örneklem alınmasına imkan verecektir. Toplanacak bu verilerle Türkiye geneline ait sigorta tutumu ve davranışını etkileyen faktörler belirlenecek ve nihayetinde bu ilişkileri anlamaya yönelik modeller oluşturulacaktır. Bu projenin sonuçları risk bilinci ve risk duyarlılığı olan sigorta müşterisini tanımlamak ve sigorta poliçelerini nasıl daha çok kişiye ulaştırmak, böylelikle riski yaymak, poliçeyi ucuzlatmak gibi amaçlara hizmet için yeni kamu politikaları oluşturmayı amaçlamaktadır.
Citation Formats
B. B. Başbuğ Erkan, “Türkiye’de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61743.