1950 2006 yılları arasındaki Türkiye yağış verilerinin tanımlayıcı veri madenciliği yöntemleri ile analizi

2011-05-01
Asar, Özgür
Kartal, Elçin
Aslan, Sipan
Öztürk, Muhammed Zeynel
Yozgatlıgil, Ceylan
Çınar, İsmail
Batmaz, İnci
Köksal, Gülser
Tatlı, Hasan
Turkes, Murat
İstatistiksel analizlere başlamadan önce, mevcut veri kümesinin hem özelliklerini tanıma hem de veri girişi sürecinde yapılmış olması olası hataların belirlenmesi açısından tanımlayıcı istatistiklerin ayrıntılı analizinin yapılması çok önemlidir [1]. Ayrıca tanımlayıcı istatistikler yardımıyla elde edilen aykırı gözlemler incelenerek, gelecekte meydana gelebilecek doğal felaketler için erken uyarı sistemleri geliştirilebilir. Bu amaçla tanımlayıcı veri madenciliği araştırmacılara birçok yöntem sunmaktadır [2]. Bu çalışmada, Türkiye’nin 1950-2006 yılları arasında 277 istasyonunda kayıtlı aylık toplam yağış verisinin herbirinin türdeş olup olmadıkları Friedman Test, Standart Normal Homojenlik Testi (SNHT), Wilcoxon Testi, Tekrarlı Varyans Analizi (RANOVA) gibi yöntemlerle test edilip, türdeş olmayanlar türdeş hale getirildikten sonra tanımlayıcı veri madenciliği yöntemleri ile istatistik analizi yapılmıştır. İlgilenilen belli başlı tanımlayıcı istatistikler aylık seriler üzerinden, maksimum ve minimum değerler, ortalama, standart sapma, kartil ve aykırı gözlem değerleridir. Ayrıca her istasyonun 57 yıllık süreçte aylık kayıp gözlem sayıları ve yüzdeleri de hesaplanmıştır. Bunun yanısıra, aynı veri kümesine kayıp gözlemler, aykırı gözlemler, istasyon tipi (kır, kent) ve istasyonun ait olduğu bölge gözönünde bulundurularak istatistiksel grafik analizler de uygulanmıştır. Kayıp gözlemlerin bölgelere göre dağılışı incelendiğinde en fazla kayıp gö zlemin Doğu Anadolu Bölge’sinde ve toplam gözlenmesi gereken gözlemlerin yaklaşık olarak yüzde 25’i olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’ni yaklaşık yüzde 20’lik kayıp gözlem ile İç Anadolu Bölgesi izlemektedir. Diğer bölgeler ise yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen kayıp gözlemleriyle bu iki bölgeyi izlemektedir. Yıllara göre kayıp gözlemlerin dağılımı incelendiğinde ise 1950-1958 yılları arasında yüzde 50 ve üzerinde kayıp gözlem varken, sonraki yıllarda kayıp gözlem yüzdesi oldukça düşmektedir. Çalışmada bunların yanısıra elde edilen aykırı gözlemler kullanlarak zaman serisi analizi yardımıyla gelecek yıllar için aykırı gözlem ve eğilim tahminleri de yapılmıştır.
7. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2010

Suggestions

Veri zarflama analizi yöntemi ile hastane verimliliklerinin incelenmesi
Sezen, Bülent; Gök, M. Şahin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Bu çalışmada Türkiye’deki hastanelerin verimliliklerinin sahipliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Hastanelerin verimlilik değerlendirilmesinde çoklu girdi ve çoklu çıktıyı analiz edebilen Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Hastane girdi ve çıktılarının belirlenmesinde Türkiye’deki doktorlar ile bir ön çalışma yapılmıştır. Türkiye’deki hastane verimliliklerinin sahipliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca süper verimlilik (super-efficiency) analizleri kulla...
TS 825 standardı: güncellemeler üzerine kritik bir değerlendirme
Bayer, Özgür; Özkalender, Sadettin (null; 2019-04-17)
Bina enerji performansının en baskın parametresi, bina kabuğunun binanın bulunduğu iklim şartlarına göre göstereceği ısıl davranışa bağlı ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacıdır. Bu sebeple, ısıtma ve soğutma enerjisi ihtiyacını belirlerken, bina kabuğunun ısıl davranışa bağlı olarak yapılacak analizlere göre tasarlanması önem arz etmektedir. Ülkemizde bina kabuğu detayının belirlendiğive zorunlu olarak uygulanan TS 825 Standardı ile binaların ısıtma enerjisi ihtiyacının sınırlandırılması öng...
Dynamic modelling and analysis of split-torque face-gear systems
Aydoğan, Mustafa Özgür; Özgüven, Hasan Nevzat; Sarıbay, Zihni B.; Department of Mechanical Engineering (2022-8-29)
In this study it is aimed to develop a dynamic model for a face-gear drive system that accounts for all important physical parameters related to the operation to achieve an optimized split-torque face-gear based transmission system. With this new model, nonlinear dynamic response of a face-gear drive system is sought and dynamic stability and limit states of this structure are investigated. The main motivation for the current study is the recent development and utilization of face-gear drive...
Genetik algoritma ile akiferlerde tuzlu su girişiminin kontrolünün optimizasyonu
Aksoy, Ayşegül; Çelebi, Emrehan Berkay(2018-12-31)
Bu çalışmada gerçek saha uygulamalarından elde edilecek literatür verileri ile oluşturulacak hipotetik bir saha için tuzlu su girişimini engellemeye odaklı bir optimizasyon modeli oluşturulacaktır. Bu modelin amacı minimum maliyetle tuzlu su girişiminin engellenmesi olacaktır. Sahada farklı kullanımlar için akiferden su çekimi ve tuzlu su girişimini engellemek için geri kazanılmış suların akifere enjeksiyonu göz önünde bulundurulacaktır. Enjekte edilen geri kazanılmış suyun akifer su kalitesini önemli ölçüd...
Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Citation Formats
Ö. Asar et al., “1950 2006 yılları arasındaki Türkiye yağış verilerinin tanımlayıcı veri madenciliği yöntemleri ile analizi,” presented at the 7. İstatistik Günleri Sempozyumu, 2010, Ankara, Turkey, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87702.