Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Yenilik Sistemi’ndeki Sistemik Problemler: Kamu Politikası Tasarımı için Tespit Analizi

Download
2017
Pehlivan Gürkan, Nilgün
This study aims to identify main problems inhibiting the development of olive and olive oil sector in Turkey i.e. barriers for innovation in the sector. For this aim, weaknesses in structures (i.e. actors, institutions, interactions and infrastructure) that negatively affect functioning of the sector have been underlined with an innovation system (IS) perspective. As the main analytical framework, Functional-Structural Analysis Method proposed by Wieczoreck and Hekkert (2012) is used. Current actors of the Turkish Olive and Olive Oil Sectoral IS are defined in four broad components: research and education, bridging organizations, value chain actors, regulatory and supporting organizations. Briefly, first of all, this study indicates that there are various actors in the innovation processes and development of the olive and olive oil sectoral IS in Turkey. Secondly, the study underlines systemic problems i.e. structural problems that negatively affect the functioning of Turkish Olive and Olive Oil Sectoral IS. Furthermore, systemic policy options that would target systemic problems are proposed.

Suggestions

Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı
Erdil, Erkan(2016-12-31)
Bu çalışma, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimine engel olan problemleri, bir başka deyişle yeniliğin önündeki engelleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, zeytin ve zeytinyağı sektörünün işleyişini olumsuz etkileyen yapısal zayıflıklar (aktörler, kurumlar, etkileşim ve altyapı) yenilik sistemi yaklaşımı ile ortaya konulacaktır.
Türk Bankacılık Sistemi için Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini
Kılıç, Süleyman Bilgin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2006-6)
Bu çalışmada, Türkiye’de, finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların mali başarısızlıklarının öngörülmesine yönelik çok kriterli karar analizine (ÇKKA) dayanan bir erken uyarı modelinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, öncelikle mali başarısızlığın yaşanmasından bir yıl öncesi için, başarısız olan ve faaliyetini sürdüren bankaları birbirinden ayırt eden 10 rasyo (erken uyarı göstergesi) saptanmıştır. Daha sonra, bu rasyolar ÇKKA’ya dayalı bir yaklaşım olan ELECTRE TRI modelinde kriter olara...
Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin mekȃnsal bir eşitsizlik analizi
Önemli, M. Burak; Aydıner Avşar, Nursel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-8)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yaşam memnuniyetine ilişkin bölgeler arası eşitsizliği mekânsal bir perspektifte incelemektir. Çalışmada, 2013 Yaşam Memnuniyeti Araştırması mikro verileri kullanılmıştır. Analize ilişkin en temel sorun, anket sorularının ordinal ölçekli olması ve söz konusu cevap kategorilerinin bireyler için eşit aralık ifade etmek zorunda olmamasıdır. Çalışmada, ilk olarak bu ölçek sorununu çözmeye yönelik alternatif eşitsizlik ölçütleri incelenmiş ve il bazında mutluluk eşitsizliği e...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Comparative vegetative anatomy of the tribe triticeae dumortier (poaceae) in Turkey
Mavi, Dudu Özlem; Doğan, Musa; Department of Biology (2012)
Triticeae Dumort. is a tribe within the Pooideae subfamily of Poaceae. Major crop genera found in this tribe include barley (Hordeum), wheat (Triticum) and rye (Secale) all of which are closely related to each other. In Turkey, with the several subgroups, this tribe is represented by 16 genera and 75 species, many of which have great economic values. The main objective of this research work is to determine the taxa of this tribe on the basis of their diagnostic anatomical characters of vegetative organs for...
Citation Formats
N. Pehlivan Gürkan, “Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörel Yenilik Sistemi’ndeki Sistemik Problemler: Kamu Politikası Tasarımı için Tespit Analizi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92083.