Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması

Download
2009-12-1
Bayraktar, Erkan
Tatoglu, Ekrem
Zaim, Selim
Artan küresel rekabet koşulları, teknolojik gelişmeler ve bilişim sistemlerinin daha yaratıcı kullanımı, firmaların tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamalarını, başarı için kritik öneme sahip bir hale getirmiştir. Günümüzdeki rekabet, firma bazından çıkıp tedarik zincirleri arasındaki yoğun bir mücadeleye dönüşmüştür. Bu çalışmada KOBİ ölçeğindeki firmaların TZY uygulamalarına ilişkin faaliyetlerini değerlendirme amacıyla bir anket geliştirilmiştir. Ankete katılan 156 Türk ve 95 Bulgar KOBİ’sinden birincil veri elde edilmiştir. Tedarikçilerle ve müşterilerle yakın işbirliği, tam zamanında tedarik, az sayıda tedarikçi gibi 7 adet TZY uygulaması dikkate alınarak, bunların firma operasyonel performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Veri zarflama analiziyle Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin, TZY uygulama verimlilikleri karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir.

Suggestions

Telsiz Teknolojiler Yardımıyla Proje Ekibi Yerinin Şantiyede Belirlenmesi
Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat(2015-12-31)
Önerilen proje kapsamında yeni kablosuz ağ teknolojilerinin yapı ölçeğinde yer ve aktivite takibi, bağlama özel bilgi üretilmesi ve iletilmesi için kullanımı araştırılacak ve tüm bunları destekleyecek altyapı, yazılım ve donanım entegrasyonu üzerine yeni bilgi ve teknoloji üretilecektir.Ana hedef halihazırda yaygın olarak kullanılan çevresel birimler ve bunlara ait basit arayüzler aracılığıyla mekan bilgisinin de entegre edildiği yeni deneyimler üretmek ve bunları binalara ait inşaat, yönetim, ve işletme sü...
A Comparative Evaluation of Two Computer SupportedCollaborative Work Systems for Supporting Collaborative BusinessProcess Modeling Activities
Fındık Coşkunçay, Duygu; Çakır, Murat Perit (2018-10-01)
In this study, a comparative evaluation of different Computer-Supported Collaborative Work CSCW environments was conducted to reveal their constraints and affordances for supporting synchronous collaborative business process modeling cBPM activities online. For this purpose, two case studies were carried out with two CSCW systems that differ in terms of their interaction design features for supporting joint work. The dual-eye tracking method was employed to monitor how the participants focused their attenti...
A case based comparative evaluation of internet adoption of small and medium sized enterprises in Turkey
Durmaz, Güclü Tolga; Sayın, Erol; Program in Science and Technology Policy Studies (2002)
Globalization and the impact of rapid advances in technologies are presenting new opportunities and new challenges to every industry, region and country in the world. Fast challenging information and communication technologies (ICT) are transforming markets and require new methods of organizing work, business and trade to harness the benefits of globalization. A new business environment has emerged in the Information Age. In this study, definitions of competitive strategies and new business tools for Small ...
A comparative evaluation of XML repositories
Ünal, Özgül; Doğaç, Asuman; Department of Information Systems (2002)
Recently XML has established itself as the standard for representing data in scientific and business applications. Starting out as a standard data exchange format over the web, it has become instrumental in all kinds of applications. Almost all standardization efforts on the web today are based on XML. As a consequence, the amount of XML data being stored and processed is large and will be increasing at a very rapid rate. This has caused XML data management to become a focus of research efforts in the datab...
Veri zarflama analizi yöntemi ile hastane verimliliklerinin incelenmesi
Sezen, Bülent; Gök, M. Şahin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009-12-1)
Bu çalışmada Türkiye’deki hastanelerin verimliliklerinin sahipliklerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Hastanelerin verimlilik değerlendirilmesinde çoklu girdi ve çoklu çıktıyı analiz edebilen Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılmıştır. Hastane girdi ve çıktılarının belirlenmesinde Türkiye’deki doktorlar ile bir ön çalışma yapılmıştır. Türkiye’deki hastane verimliliklerinin sahipliklerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı görülmüştür. Ayrıca süper verimlilik (super-efficiency) analizleri kulla...
Citation Formats
E. Bayraktar, E. Tatoglu, and S. Zaim, “Tedarik zinciri yönetimi verimlilikleri açısından Türk ve Bulgar KOBİ’lerinin karşılaştırılması,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 36, no. 2, pp. 271–289, 2009, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/207.