Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri

2009-01-01
Cengiz, Cevdet
İnce, Mustafa Levent
Şeref, Çiçek
Bu çalışmanın amacı Orta Doğu Teknik Üniversitesi lisans öğrencilerinin fiziksel aktiviteye katılım düzeylerini cinsiyet, yaşadıkları yer (yerleşke içi-dışı) ve okudukları fakülteye göre, fiziksel aktivite tercihlerini ise cinsiyet ve yaşadıkları yere göre incelemektir. Çalışmanın örneklemini üniversitenin beş ayrı fakültesinden tabaka örnekleme yöntemi (fakülte ve sınıf düzeyi) ile seçilmiş 953 öğrenci (496 erkek ve 457 bayan) oluşturmuştur. Verilerin toplanması için "Uluslararası Fiziksel Aktivite" anketi (kısa form) ve "Fiziksel Aktivite Tercihleri" listesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik (frekans, aritmetik ortalama, ortanca, yüzde). Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlanılmıştır. Fiziksel aktivite düzeyi ile ilgili bulgulara göre; erkek öğrenciler bayanlara göre ve yerleşke içinde (yurtlar) yaşayan öğrenciler, yerleşke dışında yaşayanlara göre daha yüksek fiziksel aktivite düzeylerine sahiplerdir. Fakülteler karşılaştırıldığında ise mimarlık fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelerdeki öğrencilere göre daha düşük fiziksel aktivite düzeyine sahip olduğu bulunmuştur (p<0.05). Öğrenciler tarafından en çok tercih edilen aktiviteler sırasıyla yüzme (% 59,2), yürüme (% 56,7) ve bisiklet (% 36,2) olarak saptanmıştır. Dans ve tenis aktiviteleri daha çok bayanlar tarafından seçilirken, futbol ve basketbol ise erkek öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Yerleşke içinde ve dışında yaşayan öğrencilerin tercih ettikleri aktiviteler benzer bulunmuştur. Sonuç olarak, üniversite içinde fiziksel aktivite düzeyini artırmak için hazırlanan ders ve kurslarda özellikle bayan öğrenciler, yerleşke dışında yaşayan öğrenciler ile Mimarlık Fakültesi öğrencilerine odaklan/İması önerilmektedir. Ayrıca, yüzme, yürüme, bisiklet, dans, tenis gibi etkinliklere daha fazla yer verilmelidir.
Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Suggestions

Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Üniversite Öğrencilerinin Çevrim İçi Eğitime Yönelik Deneyimleri, Geliştirdikleri Dirençler ve Başa Çıkma Stratejileri
Yılık, Mehmet Ali (null; 2020-11-25)
Problem Durumu ve Amaç: Bu araştırmanın amacı, COVID-19 küresel salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden çevrim içi eğitime geçen üniversite öğrencilerinin bu değişime ilişkin deneyimlerinin incelenmesi ve üniversite öğrencilerinin bu değişime karşı geliştirdikleri direncin kaynakları ile değişime dirençlerinin üstesinden gelme stratejilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yöntem: Bu çalışma, bir nitel araştırma yöntemi olan fenomenoloji (olgubilim) olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın araştırma grubunu, Türkiye’deki iki...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Emil, Serap (2019-12-01)
Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlama...
Citation Formats
C. Cengiz, M. L. İnce, and Ç. Şeref, “Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite düzeyleri ve fiziksel aktivite tercihleri,” Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, pp. 23–32, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88185.