Sistematik literatür taraması: öğrenme güçlüklerinde teknoloji kullanım

2016-11-01
Teknoloji insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da aktif bir şekilde kullanılmakta ve eğitim-öğretim ortamlarına entegre edilmektedir. Özel eğitim de teknolojideki gelişim ve değişimleri yakından takip etmekte ve teknolojiyi eğitim ortamına entegre etmeye çalışmaktadır. Özel eğitim adından da anlaşılacağı gibi, özel ihtiyaçları ve engelleri olan bireylerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu ihtiyaçları karşılamak için materyal çeşitliliğine ve alternatif öğrenme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek büyük bir engel teşkil etmekle birlikte, teknoloji kullanımı sayesinde özel ihtiyaçları ve engelleri olan öğrenciler için bireysel öğrenme ortamları tasarlanabilmekte ve bu ortamlar ihtiyaçlara göre yeniden kolayca düzenlenebilmektedir. Teknolojinin özel eğitimde kullanımının etkilerini belirlemek adına yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, öğrenme güçlüklerini geliştirmek için yapılmış çalışmalardaki trendleri, bu teknolojilerin öğrenciler üzerindeki etkilerini ve öğrencilerin kullanılan teknolojilere karşı tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla, “Teknoloji ve Öğrenme Güçlükleri (Technology and Learning Disabilities)” ve “Bilgisayar Destekli Öğrenme ve Öğrenme Güçlükleri (Computer Assisted Instruction and Learning Disabilities)” anahtar sözcükleriyle “Academic Search Complete”, “Education Research Complete” ve “Education Resource Information Center” veri tabanlarında taranmış, aynı makaleler ve konu dışı makaleler elendikten sonra deneysel makaleler seçilerek toplamda 20 makale incelenmiştir. İnceleme sonucunda; yapılan çalışmaların yarısının 2009 yılında sonra, diğer yarısının ise 2009’dan önceki yirmi yıl içinde yapıldığı, çalışmaların çoğunun (n=18) Amerika da yürütüldüğü, metot olarak “deneysel tasarım deseni, çoklu başlama düzeyi deseni ve tek katılımcılı tasarım deseni” kullanıldığı, veri toplamak için, görüşme, gözlem, anket, başarı testi, anektod kullanıldığı, katılımcılarının çoğunlukla matematik, okuma ve yazma güçlüklerini olan ilköğretim öğrencileri olduğu, ve öğrenme güçlükleri göz önüne alınarak spesifik bir yeteneği (toplama, çıkarma vb..) geliştirmek için programlar tasarlandığı bulunmuştur. Tasarlanan programların öğrencilerin performanslarını olumlu etkilediği, öğrencilere daha fazla pratik fırsatı verdiği ve motivasyonlarını arttırdığı söylenmiştir. Ancak çalışmaların bir çoğunun (n=13) geçerlilik ve güvenirlik ile ilgili kısıtlı bilgi sağladığı bulunmuştur. Keywords: Teknoloji, Bilgisayar Destekli Öğrenim, Öğrenme Güçlükleri
4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 06-08 October 2016

Suggestions

Teknoloji Entegrasyonunun Önündeki engeller: Bir Fakülte Teknoloji Mentörlük Projesi Örneklemi
Doğan, Sibel (2016-11-01)
Teknolojik gelişimlerin sunduğu imkanlardan faydalanmak insan hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. Eğitim teknolojinin entegre edildiği en önemli alanlardan biridir ve teknolojinin avantaj ve dezavantajlarını belirlemek için bir çok çalışma yapılmıştır. Öğretmenlerin teknolojinin eğitim ortamlarına entegre edilmesindeki rolleri çok önemli ve büyüktür. Bu çalışma bir “Fakülte Mentörlük Projesi” çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, fakülte üyelerinin teknolojiyi derslerine entegre etmelerine ve kullanmalarına y...
Teknolojik Yetenek ve Öğrenme
Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016)
Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün ve endüstriyel gelişimin en stratejik belirleyicisidir. Firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ve yetkinliklerini içeren bir kavram olarak teknolojik yeteneği, hem fiyat hem de fiyat dışı rekabette stratejik bir faktör haline getiren temel unsur teknolojinin özünü oluş...
Çocuklarda Aleksitimi, Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve Empatik Eğilim Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Taş, İbrahim; Sevinç, Hümeyra (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Teknolojik gelişmelerin etkilediği alanlardan biri de çocuğun sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimi açısından önemli bir alan olan oyun alanıdır. Geleneksel oyunlar yerini dijital oyunlara bırakmış, oyunların niteliği değişmiştir. Bu değişimin beraberinde getirdiği sorunlardan biri de bilgisayar oyun bağımlılığıdır. Gelişim döneminde olmaları ve olası davranışsal bağımlılıklardan daha fazla etkilenmeleri nedeniyle çocuklarda bilgisayar oyun bağımlılığı ve ilişkili kavramların araştırılması önemlidir. Bu çalış...
Giyilebilir Bilgisayar Teknolojisinin Eğitimde Kullanımı Araştırması
Kaplan, Göknur; Kara, Ersin(2015-12-31)
Giyilebilir bilgisayarlar son yıllarda bilişim teknolojisindeki gelişmelerle ortaya çıkan bir teknolojidir. Bu teknolojinin bireylerin eğitiminde nasıl kullanılabileceği konusunda kayda değer bir çalışma bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında prototip giyilebilir bilgisayarlar üretilecek, pilot uygulamalar yapılacak ve eğitsel potansiyeli araştırılacaktır.
A Realist interpretation of quantum mechanics
Kamözüt, Mehmet Cem; Sayan, Erdinç; Department of Philosophy (2002)
The idea of resolving a philosophical problem by reference to the authority of science is problematic. Nevertheless, such attempts spread among philosophers especially after the development of quantum theory. In this thesis I will argue that quantum mechanics cannot be used to support any forms of idealism or relativism. To this end, I introduce a realistic interpretation of quantum mechanics which is in many respects more favorable than the other alternatives suggested so far. The interpretation that I pro...
Citation Formats
S. Doğan, “Sistematik literatür taraması: öğrenme güçlüklerinde teknoloji kullanım,” Elazığ, Turkey, 2016, p. 100, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/88203.