Teknolojik Yetenek ve Öğrenme

Download
2016
Tiryakioğlu, Murad
Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün ve endüstriyel gelişimin en stratejik belirleyicisidir. Firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ve yetkinliklerini içeren bir kavram olarak teknolojik yeteneği, hem fiyat hem de fiyat dışı rekabette stratejik bir faktör haline getiren temel unsur teknolojinin özünü oluşturan bilginin doğası ile ilgilidir. Bilginin üretilmesinden yenilikçi ürünlere dönüştürülmesine ve ticarileştirilmesine kadar geçen tüm süreçler bütünsel olarak değerlendirildiğinde teknolojik yeteneği ifade etmektedir. Teknolojik yeteneğe kaynaklık eden bilgi, değeri kullanıldıkça azalmayan, kullanımı üreten kişi veya kurumlarla sınırlı kalmayan ve birikimli olarak artan, arttıkça yenilerinin üretilmesine imkân sağlayan bir özellik göstermektedir. Ulusal teknolojik çaba, uluslararası teknoloji ve emek transferi olmak üzere birbirleriyle içice girmiş üç kaynağa bağlı olarak şekillenen teknolojik yeteneğin edinim sürecindeki en belirleyici faktör teknolojik öğrenme kapasitesi ve kabiliyetidir. Teknolojik öğrenme belli ölçüde ulusal teknolojik çabaya bağlı olsa da büyük ölçüde teknoloji transferi yoluyla elde edilen teknolojik yeteneklerin içselleştirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Teknolojik öğrenmenin gerçekleşebilmesi için teknoloji transferi önemli bir kaynaktır. Ulusal teknolojik yetenek birikiminin sağlanması ise teknoloji transferiyle gerçekleşecek teknolojik öğrenme sürecine bağlıdır. Bu ilişki bütününü sistematik olarak açıklamayı amaçlayan bu bölüm, kavramsal düzeyde teknolojik yetenek ve öğrenme kavramlarını ve ilişkileri okuyucu için anlaşılabilir düzeyde ele almaktadır.

Suggestions

Mobil destekli kesintisiz öğrenme ortamına ilişkin BÖTE öğrencilerinin ihtiyacı
Yıldırım, Zahide; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş; İlçi, Ahmet; Ataş, Amine Hatun (null; 2012-10-04)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla geliştirilecek olan ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamının tasarımına ilişkin öğrencilerin ihtiyaçlarının belirlenmesidir. BÖTE programlarında zorunlu olan Bilgisayar Donanımı dersi uygulama ağırlıklı bir derstir. Öğrencilerin uygulamalar sırasında (1) donanım inceleme ve (2) incelenen donanım ile ilgili İnternet taramas...
Teknoloji Entegrasyonunun Önündeki engeller: Bir Fakülte Teknoloji Mentörlük Projesi Örneklemi
Doğan, Sibel (2016-11-01)
Teknolojik gelişimlerin sunduğu imkanlardan faydalanmak insan hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. Eğitim teknolojinin entegre edildiği en önemli alanlardan biridir ve teknolojinin avantaj ve dezavantajlarını belirlemek için bir çok çalışma yapılmıştır. Öğretmenlerin teknolojinin eğitim ortamlarına entegre edilmesindeki rolleri çok önemli ve büyüktür. Bu çalışma bir “Fakülte Mentörlük Projesi” çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, fakülte üyelerinin teknolojiyi derslerine entegre etmelerine ve kullanmalarına y...
Çocuklar için Programlama Eğitimi: Code Notes Kodlama Platformu
Sabuncuoğlu, Alpay; Erkaya, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çocukların programlama eğitiminde kullanılan kodlama platformları, modülerlik, fiyat ve sınıf içindeki etkileşime katkı açısından çeşitlilik göstermektedir. Geliştirdiğimiz kodlama platformu “Code Notes” hem ucuz hem de modüler bir eğitim aracı olmasıyla düşük maliyetli eğitim ortamları için potansiyel bir çözüm olarak sunulmuştur. Geliştirdiğimiz bu aracı gönüllü projemizde 12-13 yaş aralığındaki çocuklarla denediğimizde, fiyatı yüksek olan modüler platformlarda (örneğin Lego Mindstorms) sunulan deneyime b...
Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi
Sorguç, Arzu; Alkan, Serkan; Ülgen, Serkan(2017-12-31)
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı özendirecektir.
Teknoloji ve Tasarım Eğitiminin Önemi: Biyobenzetim Örneği
Öngün, Celal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışmada ortaokullarda okutulan teknoloji ve tasarım dersinde, temel tasarım etkinliklerinin birey ve toplum için önemi üzerinde durulmuştur. Teknoloji ve tasarım eğitiminin önemi, özel bir biyobenzetim mimari örneği olan tarihi Aşıklı Höyük petek evlerinden yola çıkılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Temel tasarımda kullanılan iki ve üç boyutlu şekillerin biyobenzetim mimari ile ilişkisi incelenmiştir. Öğrencilerin temel tasarım konusunu kavramaları, pekiştirmeleri ve tasarımda estetik görünen ögel...
Citation Formats
M. Tiryakioğlu, “Teknolojik Yetenek ve Öğrenme,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92357.