Teknoloji Entegrasyonunun Önündeki engeller: Bir Fakülte Teknoloji Mentörlük Projesi Örneklemi

2016-11-01
Teknolojik gelişimlerin sunduğu imkanlardan faydalanmak insan hayatının vazgeçilmez unsurlarındandır. Eğitim teknolojinin entegre edildiği en önemli alanlardan biridir ve teknolojinin avantaj ve dezavantajlarını belirlemek için bir çok çalışma yapılmıştır. Öğretmenlerin teknolojinin eğitim ortamlarına entegre edilmesindeki rolleri çok önemli ve büyüktür. Bu çalışma bir “Fakülte Mentörlük Projesi” çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, fakülte üyelerinin teknolojiyi derslerine entegre etmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmaktır. Bu proje kapsamında fakülte üyeleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte bir dönem boyunca çalışmışladır. Bu projede, öğrenciler mentör, fakülte üyeleri ise danışan olarak görev almışlardır. Bu çalışma teknoloji entegrasyonu esnasında, fakülte üyesi (danışan) ve öğrencinin (mentör) deneyimlerini sunmayı amaçlamıştır. Çalışma verileri görüşme, gözlem ve anket yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, zaman, adaptasyon, teknolojideki hızlı değişim ve fakülte üyelerinin iş yükü teknoloji entegrasyonunun önündeki engeller olarak belirlenmiştir.
4th International Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES)(06-08 October 2016)

Suggestions

Teknolojik Yetenek ve Öğrenme
Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016)
Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün ve endüstriyel gelişimin en stratejik belirleyicisidir. Firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ve yetkinliklerini içeren bir kavram olarak teknolojik yeteneği, hem fiyat hem de fiyat dışı rekabette stratejik bir faktör haline getiren temel unsur teknolojinin özünü oluş...
Teknoloji ve Tasarım Eğitiminin Önemi: Biyobenzetim Örneği
Öngün, Celal (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışmada ortaokullarda okutulan teknoloji ve tasarım dersinde, temel tasarım etkinliklerinin birey ve toplum için önemi üzerinde durulmuştur. Teknoloji ve tasarım eğitiminin önemi, özel bir biyobenzetim mimari örneği olan tarihi Aşıklı Höyük petek evlerinden yola çıkılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Temel tasarımda kullanılan iki ve üç boyutlu şekillerin biyobenzetim mimari ile ilişkisi incelenmiştir. Öğrencilerin temel tasarım konusunu kavramaları, pekiştirmeleri ve tasarımda estetik görünen ögel...
Sistematik literatür taraması: öğrenme güçlüklerinde teknoloji kullanım
Doğan, Sibel (null; 2016-11-01)
Teknoloji insan hayatının vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da aktif bir şekilde kullanılmakta ve eğitim-öğretim ortamlarına entegre edilmektedir. Özel eğitim de teknolojideki gelişim ve değişimleri yakından takip etmekte ve teknolojiyi eğitim ortamına entegre etmeye çalışmaktadır. Özel eğitim adından da anlaşılacağı gibi, özel ihtiyaçları ve engelleri olan bireylerin eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak, bu ihtiyaçları karşılamak için materyal çeş...
Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi
Sorguç, Arzu; Alkan, Serkan; Ülgen, Serkan(2017-12-31)
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı özendirecektir.
Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Citation Formats
S. Doğan, “Teknoloji Entegrasyonunun Önündeki engeller: Bir Fakülte Teknoloji Mentörlük Projesi Örneklemi,” presented at the 4th International Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES)(06-08 October 2016), Elazığ Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71536.