Basil Bernstein: Kültürel Üretim ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine

Download
2001
Köse, M. Ruhi
Bu çalışmanın amacı, Basil Bernstein’ın toplumsal iş bölümünün dikey ve yatay boyutları, yalıtım, sınıflandırma ve çerçevelendirme ilke ve süreçleri, “ses” ve “mesaj” arasındaki ilişki ve farklılık ile toplumdaki farklı grup ve sınıflar tarafından üretilen, meşrulaştılan ve yeniden üretilen “sınırlı” ve “işlek” dilsel biçimlere ilişkin pedagojik kuramının bazı öğelerini sunmaktır. Bernstein’ın temel amacı, eğitim sisteminin sınıfsal doğasını çözümlemek suretiyle, iktidar ve kontrol ilişkilerinin okullaşma süreci içinde nasıl üretildiklerini, meşrulaştırıldıklarını ve yeniden üretildiklerini açıklığa kavuşturmaktır. Bernstein’ın kuramsal çalışması eğitim süreci boyunca ve bu süreç tarafından yaratılan toplumsal eşitsizliklerin anlaşılmasını sağlayacak önemli çözümleme araçları sunmaktadır. Bernstein’ın kavramsal açıklamalarının pedagojik pratik tarafından dayatılan bir iletişim biçimi ile bu iletişimsel dayatma biçimi tarafından yaratılan bilinç biçimleri arasındaki ilişkilere dair önemli göndergeleri vardır.

Suggestions

Basil Bernstein: Kültürel Üretim Ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil Ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine
Köse, M. Ruhi (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Bu çalışmanın amacı, Basil Bernstein’ın toplumsal iş bölümünün dikey ve yatay boyutları, yalıtım, sınıflandırma ve çerçevelendirme ilke ve süreçleri, “ses” ve “mesaj” arasındaki ilişki ve farklılık ile toplumdaki farklı grup ve sınıflar tarafından üretilen, meşrulaştılan ve yeniden üretilen “sınırlı” ve “işlek” dilsel biçimlere ilişkin pedagojik kuramının bazı öğelerini sunmaktır. Bernstein’ın temel amacı, eğitim sisteminin sınıfsal doğasını çözümlemek suretiyle, iktidar ve kontrol ilişkilerinin okullaşma s...
A History of the Development of Conservation Measures in Turkey: From The Mid 19th Century Until 2004
Kurul, Esra; Şahin Güçhan, Neriman (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-01-01)
Bu makale, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kapsamlı yasal ve yapısal dönüşümlere sahne olan Türkiye’de, özellikle 2004 yılındaki değişimlerin eşiğinde, Osmanlı’nın son döneminde gündeme gelen ve 2004 yılına kadarki süreçte evirilerek gelişen mimari ve kentsel koruma alanının yasal ve idari kurumlaşma çerçevesinin gelişimini tanımlamak ve mevcut duruma ilişkin bir ön değerlendirme yapmayı amaçlar.
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
Norm çatışma düzeyi ve grup kimliğiyle özdeşleşmenin muhalefet ve uymaya etkisi
Cingöz Ulu, Banu(2018-12-31)
Önerilen araştırma Packer ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Norm Çatışması Modeline göre Muhalefet” ("Normative Conflict Model of Dissent") çerçevesinde, modelin Türkiye bağlamına uyarlanmasını ve belli başlı kültürel, bireysel ve durumsal etkenlerin incelenmesini hedefleyen uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını oluşturacaktır. Bu araştırmanın üç temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki, norm çatışması modelinin önerdiği norm çatışması yaşama ve grupla özdeşleşme ilişkisinin Türkiye bağlamında ha...
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Katılım Süreci: Daha Yapıcı Bir Dialog İçin.
Eralp, Yakup Atila(2009-12-31)
Projenin amacı, Türkiye ve AB ilişkilerini çevreleyen tartışmalarda bugüne kadar ön planda olmayan konularda Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı'ndaki akademik çevrelerde bilgiye dayanan, sağlıklı ve etkin bir diyalog yaratmak ve disiplinler arası araştırma kapasitesini geliştirmektir. Avrupa Çalışmaları Merkezi, bu proje ile sınırlı alanda tartışılan akademik kapsamı genişleterek, Merkez'in uzmanlık alanları çerçevesinde Türkiye- AB ilişkilerinin bu iki önemli boyutu üzerine araştırma ve işbirliği kapasites...
Citation Formats
M. R. Köse, “Basil Bernstein: Kültürel Üretim ve Yenidenüretim Sürecinde Eğitim, Dil ve Dil Biçimsel Farklılıklar Üzerine,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 361–382, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/114.