İsim Ne Söyler: Nitel Bir Araştırma

2020-6-22
Saklı Demirbaş, Yağmur
Gençöz, Faruk
İsim, kişiyi tanımlayan ve ona doğumundan ölümüne kadar eşlik eden temel kavramlardan biridir. İsim üzerine pek çok alanda çalışmalar yapılmıştır. Bunların arasında psikanalitik çalışmaların yeri klinik anlamda önem arz etmektedir. Lacan’ın teorisine göre, isim kişiyi tanımlamanın yanında kişiye bağlı da olan bir gösterendir. Bununla birlikte, isim ismi veren kişinin kendi bilinçdışı süreçlerini de üzerinde taşır. Bu araştırmada isim olgusu; katılımcıların isimlendirilme süreçleri, çağrışımları ve aile ilişkileri çerçevesinde incelenerek elde edilen bulgular Lacanyen bakış açısıyla yorumlanmıştır. Bunun için 22 ve 27 yaş aralığında, kendisine isim koyulma süreçlerini bilen altı üniversite öğrencisi ile yaklaşık bir saat süren görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın veri analizi Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz ile yapılmıştır ve sonucunda da dört tema elde edilmiştir: “İsmim Ben’im”, “Hayal Edileni Yansıtma”, “Duruşunu İsimle Gösterme” ve “İsimle Değer Kazanma”. “Duruşunu İsimle Gösterme” teması hariç bütün temalar ayna evresinde çocuğun isimlendirilerek Başka’nın onayını alması, kendi imgesiyle özdeşleşmesi ve Başka’nın alanında yer edinmesi ile açıklanmıştır. Duruşunu isimle gösterme teması ise kişinin ayrışma çabasını isim göstereni üzerinden sahnelemesi ile bağlantılı olarak yorumlanmıştır. Sonuç olarak, isim kişinin kendi imgesiyle birlikte etiket olarak taşıdığı ve gelişimindeki temel kavramları yaşantısında tekrarlamasına aracı olan bir gösteren olarak değerlendirilmiştir.

Suggestions

İnfertilite Psikolojik danışmanlığı
Seymenler, Seçil (Current Approaches in Psychiatry, 2018-01-01)
İnfertilite, yaşamı tehdit edici bir sağlık sorunu olmamasına rağmen, çiftler üzerinde psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal olarak etkileri olan karmaşık bir yaşam krizidir. İnfertil çiftler sadece tıbbi bir durumla karşı karşıya kalmamakta, aynı zamanda birtakım duygusal deneyimler de yaşamaktadırlar. İnfertil çiftlerin duygu, düşünce ve inançları infertil olmanın sonucu olarak sıklıkla değişime uğramaktadır. Buna bağlı olarak çoğu çift, bilgi ve deneyimleriyle gerekli desteği sağlayan infertilite psik...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ve Resimli Çocuk Kitapları İle İlgili Metaforları
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (2017-12-30)
Edebiyat, kültürel değerleri, ahlaki normları ve insan ilişkilerini gelecek nesillere aktarmanın en güçlü yollarından biridir. Çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin anlattığı hikâyeleri dinlerken sadece kültürel değerler ve ahlaki normlar hakkında bilgi sahibi olmazlar, aynı zamanda hikâye okuma ve anlatma etkinlikleri çocukların dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama, olay örgüsünü sıralama, anlatma, kelime bilgisi, yazı farkındalığı, kitap okuma sevgisi gibi birçok farklı alanlarda gelişimlerine de...
Pseudo-mysterianism of McGinn: A constructive and naturalistic solution of the hard problem of consciousness is possible
Işıkgil, Sena; Zambak, Aziz Fevzi; Department of Philosophy (2022-9)
Consciousness is the most important aspect of our minds, and there are several perplexing questions about consciousness. The hard problem of consciousness is the problem of finding an answer for the question of how and why non-physical mental states arise from physical brain states. Although there are several traditional attempts to solve the hard problem, none of them have provided successful explanation up to now. As a result of these failed attempts, in the last decade of the 20th century, Colin McGinn, ...
The uncanny object: a Lacanian analysis of xenophobia
Taştan, Coşkun; Yeğen, Mesut; Department of Sociology (2003)
The study aims to define xenophobia, which is attached such meanings as ءhostility against foreign people̕ or ءfear of alien people̕, through the main concepts of Lacanian Psychoanalysis. The ءfear of/hostility against foreign people̕ is treated, in this study, by references to the subject-object relation formulated in Psychoanalysis. The study aims to give an original account of the spiral of subject-object through such concepts as ءpolarization̕, ءannexation̕, and ءergonomy̕. Under the light of this accou...
Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
Citation Formats
Y. Saklı Demirbaş and F. Gençöz, “İsim Ne Söyler: Nitel Bir Araştırma,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 229–248, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/55095/714959.