Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma

2021-2-23
Türkiye’deki yaşlı nüfusun artışı, sürücülüğün yaşlı bireyler için ehemmiyeti ve yaşlıların trafikteki karakteristik özellikleri birlikte düşünüldüğünde, sözü edilen grup için sorun teşkil eden durumların belirlenmesi ve çözüme kavuşturulması gerekliliği, bu durumun yaşlıların yaşam kalitesi açısından önemi ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle mevcut çalışma, nitel araştırma yöntemlerini kullanarak yaşlı kimselere göre trafikte problem yaratan noktaları belirlemeyi ve bu noktalara yaşlı perspektifinden çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Mevcut çalışmada, Ankara ilinde yaşayan 12 erkek katılımcıdan veri toplanmıştır. Analiz yöntemi olarak nitel bir yöntem olan Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (YFA) kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda yaşlı sürücülerin trafik güvenliğini tehdit eden etmenlerden bahsettikleri “Trafiğin üç sorunu” ve trafiğin daha iyi hale getirilmesi için yapılabilecek uygulamalardan bahsettikleri “Trafiğin çözümü” isimli iki üst tema ortaya çıkmıştır. Sahip oldukları ortak/benzer özellikler gereği, yaşlı sürücüler özel bir grup oluşturmaktadırlar. Mevcut çalışmada bu özel gruptan alınan bir örneklemin deneyimleri ilk elden ve ilk ağızdan, olabildiğince detaylı biçimde ele alınmıştır. Toplumun hızla artan bir kesimini oluşturan yaşlıların sürücülük aracılığıyla sosyal yaşama aktif olarak katılarak daha kaliteli bir yaşam sürmesinin önündeki engellerden bazıları tespit edilip bu engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine dair çözüm önerileri sunulmuştur.

Suggestions

Yaşlı Sürücülerin Trafik Deneyimleri
Fındık, Gizem; Öz, Bahar (2018-06-01)
Trafikte yer alan sürücü gruplarından biri olan yaşlı sürücülerin gelişimsel özellikleri ve deneyimleri ile ilişkili olarak trafikte birtakım özel davranışlar sergilediği görülmektedir. Mevcut çalışmada yaşlı sürücülerin trafikteki bireysel deneyimlerinin kendi bakış açılarından ve kendi ifadeleriyle detaylı biçimde ortaya konulması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara ilinde yaşayan, 60 ve üzeri yaştaki 10 erkek katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler, y...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çal...
Incremental Processing of Morphosyntax for Counterfactual Reasoning: An Eye-tracking Study with Turkish-speaking Children and Adults
Aktepe, Semih Can; Özge, Duygu; Department of English Language Teaching (2022-9)
This study aimed to investigate whether children as young as age four can incrementally use morphosyntactic cues for counterfactual reasoning at adult-like level. Therefore, in this study, we answered (i) when children can reason adult-like using counterfactuals and (ii) whether they can incrementally integrate the morphosyntax of counterfactuals in a language that encodes both the conditional and counterfactual meaning in concatenated verbal suffixes, Turkish. We conducted an eye-tracking experiment using ...
Trafikte Öz düzenleyici Davranışlar ve Sapkın Sürücü Davranışları
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Bu çalışmanın temel amacı, yaşlı ve genç sürücülerin trafikteki öz-düzenleyici davranışları (stratejik, taktiksel ve hayat amacı) ve sapkın sürücü davranışları (ihlaller, hatalar ve ihmaller) arasındaki olası ilişkiyi araştırmak ve öz düzenleyici davranışların güvenli sürüş için sağlayacağı muhtemel faydaları incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 258 erkek sürücü katılmıştır. Bunlardan 120 katılımcı yaşlı sürücülerden (yaş aralığı 60-75), 138 katılımcı ise genç sürücülerden (yaş aralığı 21-30) oluşmaktadır. Katıl...
Türkiye Örnekleminde Yaşlı ve Genç Sürücüler için Öz-Düzenleyici Davranışların Taktiksel ve Stratejik Dağılımı
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (2018-04-01)
Bu çalışmanın temel amacı, trafikteki öz-düzenleyici davranışların Türkiye örnekleminde yaşlı ve genç sürücüler açısından incelenmesi ve Türkiye örneklem için hangi öz-düzenleyici davranışların geçerli olduğunun yaşlı-genç sürücü grupları açısından araştırılmasıdır. Çalışmaya 258 (120 yaşlı, 138 genç) aktif erkek sürücü katılmıştır. Yaşlı sürücüler 60-75 yaş aralığı ile sınırlandırılırken, genç sürücülerin yaş aralığı 21-30 olarak belirlenmiştir. Faktör dağılımının incelenmesi için Trafikte Öz-Düzenleyici D...
Citation Formats
G. Fındık and B. Öz, “Yaşlı Sürücülerin Trafik Ortamlarındaki Yaşantıları: Sorunlar, Çözümler ve Yaşam Kalitesine Yansımalar Temelli Bir Nitel Çalışma,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 65–90, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/60437/720020.