Tepedeki Ev: Korkularımız, Kayıplarımız ve Keşkelerimiz

2021-6-28
Alparslan, Büşra
Bu makalede, Shirley Jackson'ın aynı adlı romanından uyarlanan The Haunting of Hill House (Tepedeki Ev) dizisi incelenmiştir. Tepedeki Ev, bir ailenin yaşadığı travma ve yasları büyümenin çetin süreci içinde incelikle anlatmıştır. Dizideki hayaletler, yaşamdaki kayıpları, keşkeleri ve irili ufaklı korkuları sembolize eder. Dizinin anlatısı; aile temsili, yas kavramı ve ayrışma-birleşme süreci ekseninde incelenmiştir. Bu anlatı içinde aile; geleneksel heteronormatif roller üzerine kurgulanmıştır ve ailenin insanın hayatında bıraktığı köklü etkiler örneklenmiştir. Ev kurgusunda, bir nesne olarak annenin taşıdığı sembolizmden de faydalanılmıştır. Evin ve içindeki hayaletlerin arzusu, insanların orayı asla terk etmemeleridir; bu aile kurumuna bir eleştiri olarak okunabilir. Tepedeki evin temsil ettiği aile, bir hatıradan öte gerçekten de bir ömür peşimizi bırakmayan bir hayalet gibidir. Dizi, yas kavramını ele alırken yasın beş evresini aktarmıştır ve anlatı içinde hikayedeki beş kardeş, Kübler-Ross’un yas kuramının beş evresini simgelemektedir. Yasın evrelerinin birbirinden kopuk olmadığı ve bu evrelerin doğrusal ilerlemediği, zaman zaman evreler arası geçişler görülebildiği kardeşlerin üzerinden sembolik biçimde aktarılmıştır. Dizinin irdelediği bir diğer nokta ayrışma-bireyleşme sürecidir. Dizinin anlatısı, bu sürece çocukların perspektifinden ziyade annenin gözünden yaklaşmıştır. Bu sürecin anne tarafından zorlukla karşılanması ve annenin simbiyotik ilişkinin kırılmasına direnç göstermesi dizideki anne üzerinden sembolik olarak anlatılmıştır.

Suggestions

Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi
Gönül, Buse; Işık Baş, Hatice; Şahin Acar, Başak (2018-10-01)
Bu çalışmanın amacı, Björnberg ve Nicholson (2007) tarafından geliştirilen Aile İklimi Ölçeği’ni (Family Climate Scale) Türkçeye kazandırmak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir. Açımlayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ilk çalışmanın örneklemini 474 (Ort. yaş = 22.39, SS = 2.75) yetişkin oluşturmuştur. Sonuçlar, orijinal ölçeğin 48 maddeden oluşan altı faktörlü yapısı yerine, Türkiye örnekleminde 34 maddeden oluşan üç faktörlü yapıyı desteklemiştir. Bununla birlikte ölçeğin geçerlik ve gü...
Gündelik yaşamın kırılmasıyla geleneğin yeniden üretilmesi Soma'da geride kalan kadınların gözünden kayıp ve ilşkiler
Beşpınar Akgüner, Fatma Umut (null; 2016-12-03)
Bu sunumda, Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden faciası sonucu eşlerini yitirmiş kadınların yaşamlarındaki kayıplara bağlı olarak aile ve toplumsal ilişkilerindeki dönüşüm ele alınacaktır. Kadınların 13 Mayıs 2014 tarihini yaşamlarında bir tür kırılma olarak deneyimledikleri görülmektedir. Olaydan bir yıl sonra gerçekleşen bu çalışmada, faciayı izleyen süreçte kadınların kayıplarına ilişkin algı ve deneyimlerinin yanı sıra, aile ve toplumsal ilişkilerinde toplumsal cinsiyet rolleri...
Early yield estimation by photosynthetic pigment abundances using landsat 8 image series
Özcan, Ayşenur; Süzen, Mehmet Lütfi; Leloğlu, Uğur Murat; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2020-10-13)
Timely estimation of crop yields is critical for monitoring global food production by international organizations as well as governments, farmers and the private sector dealing with storage, import and export of crops and associated products. Satellite remote sensing has the capability to provide near real-time information on a global scale. Combining satellite data and soft computing techniques to predict crop yields is a very effective strategy for continually forecasting crop yields. This thesis pr...
Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair bakış açıları ve uygulamaları üzerine bir inceleme
ışıkçı başkaya, gözde nur; ALİSİNANOĞLU, FATMA; Demircan, Hasibe Özlen; TAHTA, FATMA (2020-10-01)
Eğitim alanında çokkültürlülük her ailenin özgünlüğü ve onlarla çalışmanın getirdiği etkiler ile tüm çocuklar için eşit eğitim fırsatları oluşturma; farklılıkları takdir etme olarak tanımlanmaktadır. Çokkültürlülük aynı zamanda toplumdaki temel eşitsizlikleri değiştirmek için çocukları girişimde bulunmaya teşvik eden bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışma, erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları çok kültürlü etkinlikleri ve çok kültürlü ailelerle yaptıkları aile katılım uy...
Towards a new understanding of nature: material ecology in architecture
özdemir, berrin; Basa, İnci; Department of Architecture (2021-9-10)
Nature has changed and updated throughout history as a definition that human species describes the environment in which they live, by attributing meaning to materials, forms and behaviors outside than human activity. Until the Renaissance, nature was believed to be the creation of a transcendental power with an absolute plan containing occult messages about its ideal state to be puzzled, but later it began to be considered as a chaotic environment that should be ordered by human. With the cooperation of the...
Citation Formats
B. Alparslan, “Tepedeki Ev: Korkularımız, Kayıplarımız ve Keşkelerimiz,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 342–356, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/63127/817665.