1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi

2017-12-01
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmekle birlikte, mevcut yapısal sorunların bir kısmının sürdüğü görülmektedir. Bu bağlamda yapısal sorunlar ortaya konacak ve bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de irdelenecektir. Sanayileşme sürecinde geciken Türkiye için çağın şartları doğrultusunda Kalkınma Planları ve diğer BTY Politikası referans dokümanlarında da ele alındığı biçimde bilgi toplumuna dönüşmek, yüksek teknoloji üretim kabiliyeti kazanmak, özel sektör odağında etkili işleyen bir Ulusal Yenilik Sistemi tesis etmek zorlu bir süreçtir ve uzun dönemli yatırımlar gerektirmektedir. Bu durum BTY politika belirleme sürecinin ilk yıllarından itibaren günümüze değin benzer problemler ile mücadele ediliyor olunmasından da anlaşılabilmektedir.
Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, (29 Kasım - 01 Aralık 2017)

Suggestions

1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu yazıda Türkiye'deki konut üretiminde 1980 sonrasında görülen nitel ve gelişmeler inceleniyor. Ekonominin 1970'li yılların ilk yarısında girdiği krizin ve 1978 yandan itibaren uygulamaya konulan önlemler paketlerinin konut sektörü üzerinde büyük etkileri olmuştur. Konut sektörünün bu süreçteki davranışları çeşitli aşamalarda farklılıklar göstermiştir. 1980 yılma kadar giderek artan konut arz ve talebi, 1980 yılında yürürlüğe giren istikrar programlarının ardından hızla daralmıştır. Derin bir krize giren k...
A comparative analysis of the debates on democratization in the 1970s and 1980s
Turan, Nurcan; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2003)
In this study, it is aimed to analyse the approaches to democratisation and transition to democracy in the Third World that have occurred since the beginning of the 1980s. In order to get insights about the distinctive features of theories of democratisation on the Third World, the past debates of the 1970s and 1980s have been analysed in their historical contexts. The theories have been compared on the basis of two themes: relationship between the level of development and democracy, and state-society relat...
Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdı...
AKP döneminde Türkiye’de büyük ölçekli özelleştirmeler ve devletin dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2013-01-01)
1990’lı yıllarda askerî yapı ve Türk dış politikası
Koçer, Gökhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
1990’lı yıllarda, Türk dış politikasında görülen önemli bir gelişme, dış politikanın askerî bir görüntü kazanmasıdır. Savunma harcamalarındaki artış, uluslar arası düzeyde askerî ilişkilerin ve işbirliğinin yoğunlaşması, çok uluslu askerî müdahalelere katılım ve sınır ötesi askerî harekâtlar, bu duruma ilişkin yeterince veri sağlamaktadır. Bu gelişmenin ‘askerî yapının artan etkisi’ ve ‘askerî araçların daha fazla kullanılması’ biçiminde iki boyutu vardır. Gerek uluslar arası ortamın yapısı ve uluslar...
Citation Formats
E. Erdil, “1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi,” Ankara, Türkiye, 2017, p. 179, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://tsbd.org.tr/wp-content/uploads/2018/01/1-197.pdf.