Tarihi Çevrede ‘Modern Bir Han’: Bursa Hal ve Çarşı Binaları

2021-10-01
Özet: Tarihi çevrede, çeşitli referanslarla dokuyu yorumlayan / ilişkilerkuran ‘yeni yapı’ yaklaşımları çerçevesinde, yazı, Bursa Hal ve Çarşıbinalarının tarihi Hanlar Bölgesi içinde ‘modern bir han’ olarak tasarımsürecine odaklanmaktadır. Yeni hal olarak da isimlendirilen yapı,kentteki ticari aktivitelerin merkezi durumundaki Hanlar Bölgesi, KapalıÇarşı ve geleneksel köy pazarlarının içinde konumlanmaktadır. Yapı, bubölgedeki han tipolojisi ve biçimlenmesinden referansla kurgulanmış,yapının orta mekanı açık satış alanı ve çarşı, bu ana bölümünçeperindeki sundurma çatılı mekanlar ise çeşitli dükkanlar, bürolar vedepolar olarak tasarlanmıştır. Yapının çarşı bölümü betonarme iskelet,arası tuğla dolgu olarak inşa edilmiş olup, beş yüz metrekarelikbölünmeyen bir alan oluşturmaktadır. Çarşı bölümünün üst örtüsü,birbirlerini kesen çerçevelerin taşıdığı, çapraz tonoz şeklinde betonarmeplâk olarak çözümlenmiştir. Yapının tasarım sürecine ilişkin, bölgenintarihi ve mimari karakterini, bağlamını analiz eden, yenilikçi mimari dili,strüktür ve tasarım yorumu vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, yapınıntasarım sürecini ve tarihi çevrede kurduğu ilişkileri yorumlamakhedefiyle bir mimarlık tarihi okuması yapılmaktadır.Anahtar Kelimeler: Tarihi Dokuda Yeni Yapı, Bursa Hal ve ÇarşıBinaları, Bursa Tuz Pazarı, Bursa Ticaret Merkezi, Hanlar Bölgesi.
Betonart

Suggestions

Diyarbakır Kent Surları Koruma Sorunları
Şahin Güçhan, Neriman; Ünay, Ali İhsan; Böke, Hasan; Gökçe, Fuat (Middle East Technical University FACULTY OF ARCHITECTURE, 2005)
Anadolu’daki zengin anıtsal mimarlık eserleri arasında özel bir konuma sahip olan Diyarbakır Surları, özellikle 1990’lardan sonra farklı ilgi gruplarının çabaları ile gündeme gelmiş ve korunmaları için değişik düzlemlerde çalışmalar yapılmış, görüşler geliştirilmiştir. Nitelik itibariyle belgeleme, çevre düzenlemesi, kısmi restorasyon uygulamaları, sağlamlaştırma gibi farklı ölçek ve kapsamlarda gerçekleştirilen bu çalışmaların, gelecekte hazırlanacak bir master plan çerçevesinde, kapsamlı olarak ele alınma...
Western Mediterranean European Vernacular Architecture
Alomar, Gabriel (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1978)
For the purposes of this article, 'vernacular' or 'popular' architecture of a specific region is defined as 'the totality of man-made structures intended for living or for other activities, which do not classify within any historic or academic style in the classical meaning of the term but which are a part of the tradition of that particular region'. The time in which these structures were built is not significant, and the names of their builders are, generally speaking, unknown for the vernacular or popula...
Bir Örgütsel Alanın Yeniden Şekillenişi: Türkiye’de İş Hayatına Yönelik Yüksek Öğretimde Değişim, & 1955-1975
Üsdiken, Behlül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Bu makalede Türkiye’de iş hayatına yönelik yüksek öğretim alanının, Amerikan etkisi altına girdiği 1950’li yılların ortalarından itibaren yaklaşık 20 yıllık sürede, ileri sürülen amaçlar, uygulanan programlar ve verilen dersler açısından geçirdiği değişim anlatılmaktadır. Akabinde de, sunulan tarihsel incelemenin gösterdikleri örgüt yazınındaki kurumsalcı yaklaşım açısından ele alınmaktadır. Böylelikle, doğrudan müdahale ve örnek alma yoluyla dışarıdan gelen etkilerin, örgütsel alanlar üzerindeki, ithal mod...
Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi
Peker, Ali Uzay (Kültür Bakanlığı Yayınları, 2006-12-01)
Bu kitap, Türkiye dışında Claude Cahen, Türkiye içinde Osman Turan sonrasında – tabii ki birkaç değerli uzman hariç- Anadolu Selçukluları ve Beylikler dönemi tarihçiliğinin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğu, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nun, gerekse bugünün Türkiye’sinin tarihsel altyapısı olmak gibi hayati bir öneme sahip bu alanın ne gibi problemleri olduğunu, hangi konularının araştırılıp ortaya çıkarmaya muhtaç bulunduğunu veya ne kadarının aydınlatılabilme şansına sahip olduğunu göstermek açısından yol g...
The Best Offer filmindeki insan ilişkileri ve kurgusal gerçeklik
Yerli, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-6-1)
Guiseppe Tornatore’un yazıp yönettiği Türkçe çevirisi En Yüksek Teklif olan The Best Offer (La Migliore Offerta, 2013) filminin ele alındığı bu çalışmada filmin karakterleri arasındaki ilişki, onların kişilik yapılarının örgütlenmesi, ve bunun sonucunda insana dair mekanizmaların aydınlatılması amaçlanmaktadır. Filmin içeriği ile filmdeki karakterlerin örgütlenmesi kişilik kuramları çerçevesinde ele alınmaya çalışılmıştır. Filme dair kapsamlı bir özet verildikten sonra, filmin ana karakterlerinin (Bay Oldma...
Citation Formats
G. Okumuş, “Tarihi Çevrede ‘Modern Bir Han’: Bursa Hal ve Çarşı Binaları,” Betonart, no. 70, pp. 77–89, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://bi-ozet.com/wp-content/uploads/2021/09/BETONART-70-WEB.pdf.