Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem

2021-05-24
Ankara şehir merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alan Gicik Au yatağı, Sakarya Zonu’nun güney kenarı üzerinde gelişmiş orta Eosen yaşlı andezitik–dasitik bileşimdeki volkanik istifin içerisinde yer alan bir dizi silisli damardan oluşmaktadır. Cevherin yan kayacı olan aglomeralar ve masif/akma bantlı lavlar orta-K’lu ve kalk-alkalen karakterdedir. Magmatik kayaçlarda gözlemlenen yüksek alan gerilmeli element fakirleşmesi ve büyük iyon çaplı litofil ve hafif nadir toprak element zenginleşmesi tipik yay magmalarına benzemektedir. KKD yönünde, doğrultu boyunca yaklaşık 2 km uzanmakta olan damarlar düşey veya dik açıyla BKB yönüne eğimlidir. Damarların tamamı verev-atımlı faylar boyunca yerleşmiştir ve bu durum damar oluşumu sırasında yapısal kontrolün önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir. Altın cevherli sistemle ilişkili alterasyon kuzeyde Gicik’in kuzey kesimlerinden başlayıp güneyde Hüseyingazi Tepe’nin yamacına kadar olan bölgede oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Hidrotermal alterasyon damar yakınlarında silisleşme ve killeşme ile temsil edilmekte, bunların çevresinde ise daha geniş yayılım gösteren propilitik zon bulunmaktadır. Silisli zonlar kalsedonik/ince taneli, masif veya kolloform bantlı kuvarsla birlikte daha iri taneli gri kuvars ve geç evrede ametistik kuvars içermektedir. Bunu çevreleyen kil alterasyonu kuvars-illit-kaolinit ile temsil edilmekte ve dışa doğru yerini bölgesel propilitik alterasyona ait klorit-epidot-karbonat-pirit mineral topluluğuna bırakmaktadır. Kuvvetli yüzey oksidasyonu nedeniyle damarlarda hematit ve götit gibi Fe-(hidr)oksit mineralleri gelişmiştir. Ancak görece daha taze damar örneklerinde kolloform bantlı veya gri kuvars fazlarıyla birlikte pirit, arsenopirit ve Ag-tetrahedritten oluşan basit bir mineral topluluğuna rastlanılmıştır. Elektron mikroprob analizleri ile bu sülfit ve sülfür tuzu fazlarında birkaç yüz ppm seviyesinde Au ve Ag içeriği saptanmıştır. Ayrıca Ag-tetrahedrit içerisinde kütlece %7’ye varan miktarlarda gümüş tespit edilmiştir. Magmatik ve hidrotermal kökenli mineraller üzerinde yapılan K-Ar and 40Ar/39Ar yaş analizleri volkanizma ve epitermal-tipi alterasyonun ~44 Ma civarında eşzamanlı geliştiğini göstermektedir. Orta Anadolu’nun kuzey kesimlerindeki yaygın Paleojen volkanizmasının son evrelerine denk gelen bu volkanik evre slab kırılması veya çarpışma süreçleriyle ilişkilendirilmektedir. Volkanizmayı tetikleyen nedenlerden bağımsız olarak Sakarya Zonu boyunca orta Eosen dönemde ortaya çıkan tektonomagmatik koşulların düşük-sülfidasyonlu (ve olasılıkla ortaç- sülfidasyonlu) epitermal cevherleşme gelişimi için uygun olduğu görülmektedir. Bu durum sadece Orta Anadolu’da değil aynı zamanda Biga Yarımadası ve Doğu Pontidler’deki benzer sistemler üzerinde de gözlemlenebilir.
73. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Suggestions

TIMING AND NATURE OF ALTERATION AND MINERALIZATION AT THE ÖKSÜT AU-CU DEPOSIT (KAYSERI, CENTRAL ANATOLIA)
Yurdakul, Emrecan; İmer, Ali; Department of Geological Engineering (2022-6-29)
The Öksüt high-sulfidation epithermal gold-copper deposit is hosted within the late Miocene Develidağ Volcanic Complex (DVC) in south-central Anatolia. Mineralization mainly occurs in two domains, the Keltepe and Güneytepe orebodies, where steeply-dipping and pervasively supergene oxidized breccia zones exploited funnel-shaped diatreme conduits within andesite porphyry. Emplacement of these breccias was largely controlled by sub-vertical faults with dominant normal-slip components. Mineralized breccias comp...
Surface characteristics, mineralogy and geochemistry of the gicik low–sulfidation epithermal au deposit (Ankara province, central anatolia)
Çil, Akın; İmer, Ali; Department of Geological Engineering (2019)
Tethyan-Eurasian Metallogenic Belt was formed as a result of the Mesozoic-Cenozoic Alpine-Himalayan orogeny related to the opening and closure of the Tethyan ocean basins. Turkey forms a sector of this extensive belt, and hosts numerous precious and base metal deposits. Gicik Au mineralization is located at Sakarya zone and approximately 15 km north of Ankara. Gold mineralization is hosted within Middle Eocene (ca. 44 Ma) intermediate composition dacitic lavas and agglomerates that are widely exposed near A...
Orta Anadolu Geç Pliyosen İklimi: Pınarbaşı Tufalarından (D Kayseri) Sedimantolojik, Mikroskopik ve İzotopik Bulgular
Ocakoğlu, Faruk; Yılmaz, İsmail Ömer (2015-11-08)
100 km-long, NE-running Pınarbaşı basin (Central Anatolia, E Kayseri) comprises sporadic, km-scale tufa deposits at its uppermost stratigraphic levels in vicinity of basin margin. Tufa deposits are covered by well-dated, extensive Valibaba tepe ignimbrite (2.52 Ma) following several metres thick fluvial sediments. Sedimentological, stable isotopic, microscopic and magnetic susceptibility (MS) data from tufa outcrops in vicinity of Samağır village at the north of basin provide important con...
Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi
Koçyiğit, Ali; Deveci, Şule(2007)
The Şuhut graben is an about 8-11 km wide, 24 km long, N-S-trending and actively growing extensional neotectonic structure located on the southern shoulder of the major AkşehirAfyon graben near the apex of outer Isparta Angle. The Şuhut graben developed on a pre-Upper Pliocene basement rock assemblage composed mostly of pre-Jurassic metamorphic rocks and Jurassic–Lower Cretaceous platform carbonates overlain with an angular unconformity by the Afyon strato-volcanic complex to its fluvio-lacustrine sedimenta...
Kızıltepe low-sulphidation epithermal deposit (Sındırgı, Balıkesir): an example for relay-ramp-hosted epithermal gold mineralization in western Turkey
Uğurlu, Berkin; Bozkurt, Erdin; Department of Geological Engineering (2019)
Kızıltepe, located 50 km southeast of Balıkesir in western Turkey, has a long history of precious metal mining back to 2000 years and hosts numerous low sulfidation epithermal quartz veins. In the modern times, subsequent to 25 years of mineral exploration activities, first gold silver mining operation has started on the vein sector called Arzu South in 2017, and 3 other sectors; Arzu North, Derya and Banu on the line. Kızıltepe low sulfidation epithermal gold mineralization is hosted by early Miocene dacit...
Citation Formats
A. Çil and A. İmer, “Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem,” presented at the 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93863.