Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi

Download
2007
Koçyiğit, Ali
Deveci, Şule
The Şuhut graben is an about 8-11 km wide, 24 km long, N-S-trending and actively growing extensional neotectonic structure located on the southern shoulder of the major AkşehirAfyon graben near the apex of outer Isparta Angle. The Şuhut graben developed on a pre-Upper Pliocene basement rock assemblage composed mostly of pre-Jurassic metamorphic rocks and Jurassic–Lower Cretaceous platform carbonates overlain with an angular unconformity by the Afyon strato-volcanic complex to its fluvio-lacustrine sedimentary cover of late Early-Miocene-Middle Pliocene age. Particularly, eastern margin of the Şuhut graben is dominated by the Afyon volcanics and their well-bedded fluvio-lacustrine sedimentary cover deformed by folding. This is strongly evidenced by a series of anticlines and synclines with the NNE-SSW-trending axes developed in this sequence. The stereographic plots of poles to bedding on the lower Schmidt hemisphere net reveal that this volcanosedimentary sequence have been deformed by a phase of compression (the latest phase of paleotectonic period) operated in an approximately WNW-ESE (N76°W) direction. This older and deformed (folded) volcano-sedimentary sequence is overlain with an angular unconformity by the nearly flat-lying modern graben infill of Plio-Quaternary age. Paleostress analyses of slip-plane data recorded in the lowermost unit of the modern graben infill and on the margin-boundary active faults indicate that the Şuhut graben continues to develop under the control of an extension operating in ENE-WSW direction since the latest Pliocene. Therefore, commencement age of the extensional neotectonic period, throughout Isparta Angle and particularly in the Şuhut area, is Latest Pliocene, even if, it has been previously reported that Isparta Angle has been experiencing a compressional neotectonic regime since Middle Miocene. All margins of the Şuhut graben are determined and controlled by a series of oblique-slip normal fault sets and isolated faults. Major and more active ones having a capacity of creating destructive earthquakes with magnitude of Mw = 6.3 and Mw = 6.5 are the Ağzıkara, Güneytepe, Çobankaya and the Yarışlı faults. This was previously proved by the occurrence of two devastative historical earthquakes, the 1766 and 1862.11.14 seismic events with intensity of VII-X. However, the Yarışlı fault still retains its nature of seismic gap. In addition, the finer-grained modern graben infill has also a high capacity of liquefaction. Therefore, these active faults and the finer-grained alluvial sediments have to be into account in both the earthquake risk analysis and design of city planning of the Şuhut County.

Suggestions

A N-S-trending active extensional structure, the Suhut (Afyon) graben: Commencement age of the extensional neotectonic period in the Isparta Angle, SW Turkey
Kocyigit, Ali; Deveci, Sule (2007-01-01)
The Suhut graben is an 8 - 11- km- wide, 24- km- long, N - S- trending, active extensional structure located on the southern shoulder of the Aksehir- Afyon graben, near the apex of the outer Isparta Angle. The Suhut graben developed on a pre- Upper Pliocene rock assemblage comprising pre- Jurassic metamorphic rocks, Jurassic - Lower Cretaceous platform carbonates, the Lower Miocene - Middle Pliocene Afyon stratovolcanic complex and a fluvio-lacustrine volcano- sedimentary sequence.
Synorogenic eocene leucogranite magmatism in the southern menderes massif and its tectonic significance
Bozkurt, Erdin; Quentin G, Crowley (null; 2015-04-06)
Güney Menderes Masifi’nde üst düzeylerin güneye hareket ettiği normal bileşenli Güney Menderes makaslama zonunun (GMMZ) taban bloğunda yer alan ortognayslar ile onları yapısal olarak üzerleyen metasedimanlar lökogranit kütleleri tarafından kesilirler. Bu lökogranit kütlelerinden birisi geç Orta Eosen (U-Pb zirkon yaşı) yaşındadır. Bu veri GMMZ’ndaki sinorojenik normal hareketin başlama yaşı olarak yorumlanmıştır. En yaşlı uyumsuz sedimanlar masifin erken Miyosen’de yüzeye çıktığını göstermektedir. Ortognasy...
Çangaldağ kompleksi içerisindeki (Kastamonu-Türkiye) meta-magmatik kayaların petrolojisi ve jeodinamik önemi
Çimen, Okay; Sayıt, Kaan(2015)
Orta Pontitler’de yüzlek veren tektonik birimlerden biri olan Çangaldağ Kompleksi çoğunlukla magmatik kökenli metamorfik ve deforme olmuş kayaçlardan oluşmaktadır. Bu litolojiler felsikten mafik karaktere kadar geniş bir kompozisyonda değişmekte olup, intruzif, ekstruzif ve volkaniklastik kaya türleri ile temsil edilmektedirler. Çangaldağ Kompleksi petrografik olarak bazalt, tüf, diyabaz, gabro, andezit ve riyodasit gibi çeşitli kayaç türlerini içermektedir. Mafik litolojiler genelde ab+akt+klrt+ep mineral ...
Gicik Altın Yatağı (Ankara, Orta Anadolu): Dalma-Batma Sonrası Ortamda Gelişmiş Bir Düşük-Sülfidasyonlu Epitermal Sistem
Çil, Akın; İmer, Ali (2021-05-24)
Ankara şehir merkezinin yaklaşık 15 km kuzeyinde yer alan Gicik Au yatağı, Sakarya Zonu’nun güney kenarı üzerinde gelişmiş orta Eosen yaşlı andezitik–dasitik bileşimdeki volkanik istifin içerisinde yer alan bir dizi silisli damardan oluşmaktadır. Cevherin yan kayacı olan aglomeralar ve masif/akma bantlı lavlar orta-K’lu ve kalk-alkalen karakterdedir. Magmatik kayaçlarda gözlemlenen yüksek alan gerilmeli element fakirleşmesi ve büyük iyon çaplı litofil ve hafif nadir toprak element zenginleşmesi tipik yay ma...
The Character and displacement of Adıyaman fault (southeast anatolia): evidence from subsurface data
Durukan, Bayram Alper; Bozkurt, Erdin; Department of Geological Engineering (2019)
Structural interpretation of five 2D seismic sections acquired by TPAO is carried out in the Adıyaman region of Southeast Anatolia. The sections are geological calibrated with stratigraphic logs of five boreholes. This study has resulted in the discovery of a previously undefined fault, herein named as Şambayat Fault. The fault is a NW-SEtrending structure that parallels the Bozova Fault and comprises several parallel fault segments. The structural maps of Cretaceous Sayındere and Karababa formations are al...
Citation Formats
A. Koçyiğit and Ş. Deveci, “Çukurören-Çobanlar (Afyon) arasındaki deprem kaynaklarının (aktif fayların) belirlenmesi,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RFNE5qWT0.