Kategorik yanıta sahip tasarım parametresi eniyilemesi için yeni bir metot

2021-07-04
Erdoğan, Pınar
Köksal, Gülser
Dolgun, Leman Esra
Bir ürün veya sürecin girdi, süreç veya çevre faktörlerindeki değişkenliğe karşı duyarsız en iyi parametre değerlerini elde etmek önemli bir tasarım problemidir. Bu nedenle, birçok endüstriyel organizasyon robust parametre tasarımını kullanmaktadır. Sürekli yanıta sahip kalite karakteristiklerinin tasarım parametre eniyilemesi için litertürde birçok yöntem bulunurken, sıralı kategorik yanıta sahip kalite karateristikleri için daha az çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışma, sıralı kategorik yanıt veren ürün ve süreçlerin tasarım parametrelerinin robust seviyelerinin bulunması için yeni bir yöntem önermektedir. Birçok yaklaşım, yanıt kategorik olduğunda konum ve dağılım ölçüsü olarak beklenen değer ve varyans kullanmaktadır. Ancak, numerik veriler için kullanılan bu ölçüler kategorik verileri özetlemek için anlamlı değildir. Geliştirilen yöntem, sıralı kategorik veriler için önerilmiş olan ortanca değer ve sıralı varyasyon katsayısını (COV) sırasıyla konum ve dağılım ölçüsü olarak kullanmaktadır. Belirli parametre değerlerinde yanıtın ortanca değer ve COV ölçülerini modellemek için Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algoritması kullanılmıştır. Eniyi parametre değerleri bu iki ölçü için karar vericinin tercihleri dikkate alınarak belirlenir. Önerilen yöntemin uygulaması literatürde sıklıkla kullanılan bir örnek üzerinde gösterilmiştir.
40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (4 - 07 Temmuz 2021)

Suggestions

A new method for design parameter optimization of products or processes with an ordinal categorical response
Erdoğan, Pınar; Köksal, Gülser; Dolgun, Leman Esra; Department of Industrial Engineering (2022-8)
It is an important design problem to obtain the best parameter values that are insensitive to the variability of input, process or environmental factors of a product or process. Therefore, many industrial organizations use robust parameter design (RPD). While there are many methods in the literature for design parameter optimization with continuous quality characteristics, fewer studies are found for ordered categorical quality characteristics. This study proposes a new method for finding robust levels of d...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Comparative study on explicit integration algorithms for structural dynamics
Çakır, Dilara; Kurç, Özgür; Department of Civil Engineering (2022-8)
Conventional explicit integration algorithms used to solve structural dynamic problems may require too small time increments to satisfy the stability requirements in the presence of high-frequency modes. The requirement to have a too small time increment can cause extending the solution time above the tolerable limit. In this study, three different explicit integration algorithms found in the literature are compared in terms of stability, accuracy, and run-time. The examined integration methods are a two-st...
Meteorolojik koşulların Mogan Gölü su kalitesine etkileri
Yenilmez, Firdes; Keskin, Fatih; Aksoy, Ayşegül (2010-01-01)
Bu çalışmada, sıcaklık, yağış, günlük güneşlenme şiddeti, rüzgar gibi meteorolojik değişkenlerin ve su kalitesi parametrelerinin aralarındaki ilişkiler Mogan Gölü için incelenmiştir. Çözünmüş oksijen, pH, toplam azot, toplam fosfor ve diğer su kalitesi parametreleri dikkate alınmıştır. Çalışmada 2007-2008 periyoduna ait veriler kullanılmıştır. Su kalite parametrelerinin birbiriyle ve de meteorolojik değişkenlerlerle olan ilişkileri korelasyon analizi ve temel bileşenler analizi yardımıyla incelenmiştir. Son...
A comparative study of evolutionary network design
Kalkan, Sinan; Şehitoğlu, Onur Tolga; Üçoluk, Göktürk; Department of Computer Engineering (2003)
In network design, a communication network is optimized for a given set of parameters like cost, reliability and delay. This study analyzes network design problem using Genetic Algorithms in detail and makes comparison of different approaches and representations. Encoding of a problem is one of the most crucial design choices in Genetic Algorithms. For network design problem, this study compares adjacency matrix representation with list of edges representation. Also, another problem is defining a fair fitne...
Citation Formats
P. Erdoğan, G. Köksal, and L. E. Dolgun, “Kategorik yanıta sahip tasarım parametresi eniyilemesi için yeni bir metot,” presented at the 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (4 - 07 Temmuz 2021), İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.yaem2021.org/static/Yaem2021_BildiriKitabi.pdf.