Kategorik yanıta sahip tasarım parametresi eniyilemesi için yeni bir metot

2021-07-04
Erdoğan, Pınar
Köksal, Gülser
Dolgun, Leman Esra
Bir ürün veya sürecin girdi, süreç veya çevre faktörlerindeki değişkenliğe karşı duyarsız en iyi parametre değerlerini elde etmek önemli bir tasarım problemidir. Bu nedenle, birçok endüstriyel organizasyon robust parametre tasarımını kullanmaktadır. Sürekli yanıta sahip kalite karakteristiklerinin tasarım parametre eniyilemesi için litertürde birçok yöntem bulunurken, sıralı kategorik yanıta sahip kalite karateristikleri için daha az çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışma, sıralı kategorik yanıt veren ürün ve süreçlerin tasarım parametrelerinin robust seviyelerinin bulunması için yeni bir yöntem önermektedir. Birçok yaklaşım, yanıt kategorik olduğunda konum ve dağılım ölçüsü olarak beklenen değer ve varyans kullanmaktadır. Ancak, numerik veriler için kullanılan bu ölçüler kategorik verileri özetlemek için anlamlı değildir. Geliştirilen yöntem, sıralı kategorik veriler için önerilmiş olan ortanca değer ve sıralı varyasyon katsayısını (COV) sırasıyla konum ve dağılım ölçüsü olarak kullanmaktadır. Belirli parametre değerlerinde yanıtın ortanca değer ve COV ölçülerini modellemek için Extreme Gradient Boosting (XGBoost) algoritması kullanılmıştır. Eniyi parametre değerleri bu iki ölçü için karar vericinin tercihleri dikkate alınarak belirlenir. Önerilen yöntemin uygulaması literatürde sıklıkla kullanılan bir örnek üzerinde gösterilmiştir.

Suggestions

Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
A comparative study of evolutionary network design
Kalkan, Sinan; Şehitoğlu, Onur Tolga; Üçoluk, Göktürk; Department of Computer Engineering (2003)
In network design, a communication network is optimized for a given set of parameters like cost, reliability and delay. This study analyzes network design problem using Genetic Algorithms in detail and makes comparison of different approaches and representations. Encoding of a problem is one of the most crucial design choices in Genetic Algorithms. For network design problem, this study compares adjacency matrix representation with list of edges representation. Also, another problem is defining a fair fitne...
Çoksayılı algılayıcılarla akıllı veri tümleşimi
Erkmen, İsmet; Erkmen, Aydan Müşerref; Barshan, Billur(2002-02-01)
Veri tümleşimi, değişik, çok sayıda duyuculardan elde edilen verilerin, temsil değeri artırılmış, birleşik tek bir veriye indirgenmesi işlevidir. Duyucular, değişik tip, etki alanı, çözünürlük ve belirsizlik değerleri ile karakterize edilebilirler. Günümüzde gelişen teknoloji, mekatronik sistemlerde, yeni nesil robotlarda ve ileri düzeydeki otomasyon uygulamalarında, değişik tip, belirsizlik ve çözünürlükteki dağıtık sensörlerden ya da devinim alt işlemlerinden alınan birçok verinin kullanılmasını zorunlu k...
Meteorolojik Verilerin Hesaplamalı İstatistiksel Yöntemlerle Türdeşlik Analizi
Batmaz, İnci; Yozgatlıgil, Ceylan(2015-12-31)
Türdeşlik analizi, zaman serisi verisi için önemli bir araştırma konusudur. Ortalamada değişim, varyantsa değişim, eğilim oluşumu, ani ya da kademeli artış veya azalma gibi birçok durum türdeşliği bozan sebeplerdir. Türdeşlik literatüründe kullanılan yöntemlerin birçoğunda güvenli olmayan sonuçlara yol açabilecek varsayımlar ya da yaklaşımlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; bağımsızlık ve özdeşlik ya da normallik varsayımı gibi zaman serisi için gerçekçi olmayan durumlardır. Bu projede, bir hesaplamalı i...
Automatic cell counting from microchannel images
Ertürk, İzzet Fatih; Akar, Gözde; Külah, Haluk; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2)
Cell counting is an important method used in many fields such as disease diagnosis in medicine. For example, the number of white blood cells in the blood gives information that there is a disease in the body. There are manual and automatic methods developed for cell counting. Although manual methods take a lot of time and are prone to error, they are preferred in many areas because they are less expensive than other methods. However, automated cell counting methods such as flow cytometry have been developed...
Citation Formats
P. Erdoğan, G. Köksal, and L. E. Dolgun, “Kategorik yanıta sahip tasarım parametresi eniyilemesi için yeni bir metot,” presented at the 40. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, (4 - 07 Temmuz 2021), İstanbul, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.yaem2021.org/static/Yaem2021_BildiriKitabi.pdf.