Meteorolojik koşulların Mogan Gölü su kalitesine etkileri

2010-01-01
Yenilmez, Firdes
Keskin, Fatih
Aksoy, Ayşegül
Bu çalışmada, sıcaklık, yağış, günlük güneşlenme şiddeti, rüzgar gibi meteorolojik değişkenlerin ve su kalitesi parametrelerinin aralarındaki ilişkiler Mogan Gölü için incelenmiştir. Çözünmüş oksijen, pH, toplam azot, toplam fosfor ve diğer su kalitesi parametreleri dikkate alınmıştır. Çalışmada 2007-2008 periyoduna ait veriler kullanılmıştır. Su kalite parametrelerinin birbiriyle ve de meteorolojik değişkenlerlerle olan ilişkileri korelasyon analizi ve temel bileşenler analizi yardımıyla incelenmiştir. Sonuçlar, meteorolojik koşulların Mogan Gölü’ndeki su kalitesini etkilediğine işaret etmiştir.
Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi

Suggestions

Empirical assessment of the influence of aesthetic properties on product pleasure
Sevener, Zeynep; Asatekin, Mehmet; Department of Industrial Design (2003)
This thesis analyzes the influence of the aesthetic properties of products on inducing the feeling of product pleasure on consumers. The emergence of the pleasurability issue and pleasure-based product design approach are presented to provide the background. The connection between the pleasurable products and the aesthetic properties is examined since the aesthetic properties are the contributors of product pleasure. The aesthetic properties of the products are identified. The importance of the properties w...
Ortalama Su Seviyesi Değişimlerinin Taş Dolgu Kıyı Koruma Yapılarının Tasarımına ve Performansına Etkisi
Güler, Hasan Gökhan; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar; Baykal, Cüneyt (Teknik Dergi, 2020-05-01)
Gel-git, mevsimsel değişiklikler, dalga kabarması/alçalması, fırtına kabarması ve küresel ısınmaya bağlı su seviyesi değişimleri sonucunda ortalama su seviyesinde gözlenen değişimler, taş dolgu kıyı koruma yapılarının tasarımlarının ve performanslarının değerlendirilmesi ile doğrudan ilgilidir. Bu tip yapılar için en kritik su seviyesi, yaygın olarak en yüksek su seviyesi tanımı ile kullanılmaktadır. Ancak, Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları’nda [1] koruma yapısında kullanılacak taşların kütl...
Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Burak, Zinet Selmin; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Yıldırım, Pelin; Hapoğlu, Hale; Karasu Benli, Aysel Çağlan; Balas, Lale; Altındağ, Ahmet(2017-06-01)
Bu proje kapsamında kapalı kıyısal sularda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kalite parametrelerinin ölçümlenmesi, cografi bilgi sistemi(CBS) destekli internet üzerinden erisimli bir su kalitesi yönetimi veri sisteminin hazırlanması, kıyısal su kalitesinin sınıflandırılması ve trofik seviyesinin belirlenmesi çalısmaları yürütülmüstür. Çalısma alanı olarak Fethiye Iç Körfezi kıyısal suları seçilmistir. Fethiye Meteoroloji Istasyonundan temin edilen, 1970-2016 yılları arası saatlik rüzgâr verileri ve ECMWF...
Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi
Baykal, Cüneyt; Ergin, Ayşen; Güler, Işıkhan (2011-11-23)
Bu bildiride farklı laboratuvar ve saha ölçümleri için yakın kıyı bölgesinde, rüzgar dalgaları etkisinde oluşan kıyı boyu akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin lineer olmayan sığ su denklemlerinin yarı zaman adımlı Lax-Wendroff yöntemi kullanılarak elde edilen sayısal çözüm sonuçları ölçümlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda yakın kıyı akıntı hızlarının ve ortalama deniz seviyesinin ölçümlere yakın bir şekilde elde edilebilmesi için sığ su denklemlerinin çözümünde g...
Tıbbi cihaz tasarımında aktörler arası ilişkiler
Kaygan, Harun(2018-12-31)
Sağlığın ve sağlık teknolojilerinin küresel düzeyde önemi artarak sürmekte, tasarım mesleklerinin de bu alanla ilişkileri yoğunlaşarak özelleşmektedir. Türkiye özelinde çok sayıda sektör raporu, sağlık teknolojilerinde ar-ge ve tasarıma olan ihtiyaca işaret ederken Ankara'da tıbbi cihaz sektörü endüstri ürünleri tasarımcılarının önemli bir müşterisidir. Ar-ge ve tasarım yatırımları, teknoloji ve ürün geliştirme amaçlı üniversite sanayi işbirlikleri ve kümelenmeler gibi tıbbi cihaz sektöründeki güncel dönüşü...
Citation Formats
F. Yenilmez, F. Keskin, and A. Aksoy, “Meteorolojik koşulların Mogan Gölü su kalitesine etkileri,” Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, pp. 33–38, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75862.