Defne yağı içeren antifungal kâğıt tabakaların tasarımı

2020-10-21
DEFNE YAĞI İÇEREN ANTİFUNGAL KÂĞIT TABAKALARIN TASARIMIDerya UCBAŞ*, Gökçem Tonyalı KARSLI, Serpil ŞAHİN, Halil Mecit ÖZTOPODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, AnkaraTaze gıdaların büyük bir oranı tüketiciye ulaşmadan ya da tüketicideyken, uygun olmayan saklama koşulları veya bariyer özellikleri yetersiz ambalajların kullanılmasından kaynaklı mikrobiyolojik bozulmaya uğramakta ve bu durum ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Sentetik polimerler yerine selülöz gibi doğada yüksek miktarlarda bulunan, biyobozunur, sürdürülebilir malzemelerin gıda paketleme ürünlerinde kullanılma eğiliminin son yıllarda ciddi artış göstermesinden dolayı bu çalışmada amaç, taze gıdaların raf ömrünü, tazeliğinin korunmasını ve güvenilirliliğinin artmasını sağlayacak antimikrobiyel aktivite gösteren aktif kağıt tabakalar tasarlamaktır. Defne yağının taze gıdalarda bulunabilecek patojenlere karşı antimikrobiyel etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, defne yağı %2, %4 ve %6 (h:h) etanolle seyreltilmiş ve farklı kaplama yöntemleriyle (daldırarak, vakum altında, ultrasonik) aktif kâğıt tabakalar hazırlanmıştır. Aktif tabakaların antifungal etkisi Penicillium expansum, Penicillium italicum ve Aspergillus niger küfleri üzerinde agar disk difüzyonu yöntemiyle test edilmiş ve bu küflere karşı etkileri, inhibisyon bölgesi çapları karşılaştırılarak bulunmuştur. Kaplama yöntemlerinin etkinliği ise, defne yağında yüksek oranlarda bulunduğu bilinen alfa-pinen ve 1,8-sineol bileşenlerinin aktif tabakalardan ekstrakte edilmesi ve GC analizlerinin yapılmasıyla karşılaştırılmıştır. Ultrasonik kaplamanın, her iki aktif bileşen açısından en yüksek miktarda infüzyona sebep olduğu (p ≤ 0.05) ve en yüksek antifungal etkinin ise %6 lık çözeltiyle vakum altında infüze ettirilmiş tabakalarda P. italicum üzerinde olduğu görülmüştür (p ≤ 0.05). * Sorumlu yazar: uderya@metu.edu.tr
Türkiye 13. Gıda Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020,

Suggestions

Türkiye’deki vakıf üniversiteleri: Doluluk oranları ve ilişkili faktörler
Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Zayim Kurtay, Merve (2021-10-14)
TÜRKİYE’DEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ: DOLULUK ORANLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERBu çalışma Türkiye’de Vakıf Üniversiteleri Bir Sektörün Anatomisi isimli editörlü kitaba** bölüm olarak gönderilmiştir.Dünyada yükseköğretime yönelik artan talebi karşılama kaygısı ve yükseköğretime ayrılan kamu kaynaklarının azalması ile özel yükseköğretim kurumlarının sayısında büyük bir artış meydana gelmiştir (Altbach, 1999; Sporn, 2006). Aynı eğilim Türkiye’de de kendini göstermiş ve 2...
Tüvenan ve yıkanmış linyitlerin yanma etkinliklerinin belirlenmesi
Hiçyılmaz, Cahit; Kök, Mustafa Verşan; Bilgen, Sedat; Özbaş, Kazım Eşber; Karacan, Özgen(1997-07-01)
Bu araştırmada TKİ Ege Bölgesi Linyitleri işletmesi'ne ait Soma, Garp Linyitleri İşletmesi'ne ait Tunçbilek kömür numunelerinin ve TEAS Afşin-Elbistan Linyitleri işletmesi'ne ait Elbistan kömür numunesinin hem tüvenan hem de yıkandıktan sonra, yanma etkinlikleri Termogravimetri (TG/DTG) ve Türevsel Taramalı Kalorimetri (DSC) ile belirlenmiştir. Yanma etkinliklerinin belirlenebilmesi için sağlanan linyit numuneleri, çeneli kırıcı kullanılarak kontrollü olarak kırılmış ve -30+18 mm, -18+10 mm, -10+0.5 mm, -0....
Susam tohumu proteinin ekstraksiyonu ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
Mazı, Bekir Gökçen; Köysüren, Begüm; Öztop, Halil Mecit (Günümüzde bitki kökenli besin proteinleri, vegan besinlerinüretimindeki artış ve proteinlerin özelliklerinden dolayı değerli halegelmiştir. En popüler bitki kökenli proteinler soya fasulyesi, mercimekve bezelye proteinleridir. Literatürde susam tohumu proteinlerihakkında geniş kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak susamtohumu, göz ardı edilemeyecek kadar önemli miktarda proteiniçermektedir. Çalışmanın amacı, öncelikle susam yağı üretimiendüstrisinin bir yan ürünü olan susam küspesinden protein ekstraktetmek ve bu proteinin özelliklerini incelemektir. Protein ekstraksiyonyöntemi olarak alkali ekstraksiyon kullanılmıştır. Susam küspesi 1:10oranında distile su ile karıştırılmıştır. Çözeltinin pH’ı yükseltilerekproteinler önce çözünür hale getirilmiş, sonrasında ise izoelektriknoktaya getirilerek çöktürülüp ve santrifüj yardımıyla ayrıştırılmıştır.Çöken kısım nötralize edilip dondurularak kurutulmuştur. Kurutulanprotein ekstraktının, Kjeldahl yöntemi kullanılarak öncelikle proteiniçeriği incelenmiş ve %81 protein olduğu tespit edilmiştir. Çözünürprotein miktarı Lowry yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Hidrasyondavranışı düşük rezolüsyonlu NMR Relaksometre yöntemi ileincelenmiş, bezelye ve soya proteinleriyle de karşılaştırılmıştır.Susam proteinin en düşük T2 değerine sahip olduğu görülmüştür.Susam proteininin T2 değerinin düşük olması diğer proteinlere kıyasladaha fazla su tuttuğunu göstermektedir. Proteini tanımlamak veayrıştırmak adına SDS PAGE ve Native PAGE deneyleri yapılmışolup SDS PAGE ile proteinlerin alt birimleri, Native PAGE ile proteininikincil yapısı korunarak doğal yapısı incelenmiştir.)
SUSAM TOHUMU PROTEİNİN EKSTRAKSİYONU VE FİZİKSELÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİBegüm KÖYSÜREN*1, Mecit Halil ÖZTOP1, Bekir Gökçen MAZI21) ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara2) Ordu Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, OrduGünümüzde bitki kökenli besin proteinleri, vegan besinlerinüretimindeki artış ve proteinlerin özelliklerinden dolayı değerli halegelmiştir. En popüler bitki kökenli proteinler soya fasulyesi, mercimekve bezelye proteinleridir. Literatürde susam tohumu proteinlerihakkında geniş kapsamlı bir...
Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Porfirin Türevlerine Yönelik Çalışmalar
Çimir, Sevil; Türkyılmaz, Serhan (2016-09-08)
S29Bakteriyel Hücrelere Hedeflenebilir Porfirin Türevlerine Yönelik ÇalışmalarSevil Çimir, Serhan Türkyılmazİstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, 34116,Beyazit, İstanbul serhan.turkyilmaz@istanbul.edu.trKlinikte kullanılan antibiyotik ajanlara direnç geliştiren bakteri suşları halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdittir ve bu tehdidin ortadan kaldırılması için yeni yaklaşımlar gereklidir. Bu yaklaşımlardan bir tanesi ilaçların hedefleme grupları ile seçici hale getirilip t...
Fındık yağından yağ asitlerinin süperkritik karbondioksit ile izolasyonu
Mehmetoğlu, Ülkü; Yener, Meryem Esra; Özkal, Gökhan Sami; Salgın, Uğur(2001)
Bu araştırmanın amacı, fındık yağının süperkritik karbon dioksit ($SC-CO_2$) içindeki çözünürlüğünün ve ekstraksiyon veriminin süreç parametreleri ile (fındık parça büyüklüğü ve nem oranı, ekstraksiyon basınç ve sıcaklığı, $SC-CO_2$ akış hızı ve ekstraksiyon süresi) ile nasıl değiştiğinin belirlenmesi, linoleik asitçe (C18:2) zengin fındık yağı fraksiyonlarının elde edilebilirliğinin araştırılmasıdır. Fındık yağının kesişme basıncı 200 ile 250 bar arasındadır. Kesişme basıncının altında fındık yağının $SC-C...
Citation Formats
D. Ucbaş, G. Tonyalı Karslı, S. Şahin, and H. M. Öztop, “Defne yağı içeren antifungal kâğıt tabakaların tasarımı,” presented at the Türkiye 13. Gıda Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020, Çanakkale, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/94181.