Fındık yağından yağ asitlerinin süperkritik karbondioksit ile izolasyonu

Download
2001
Mehmetoğlu, Ülkü
Yener, Meryem Esra
Özkal, Gökhan Sami
Salgın, Uğur
Bu araştırmanın amacı, fındık yağının süperkritik karbon dioksit ($SC-CO_2$) içindeki çözünürlüğünün ve ekstraksiyon veriminin süreç parametreleri ile (fındık parça büyüklüğü ve nem oranı, ekstraksiyon basınç ve sıcaklığı, $SC-CO_2$ akış hızı ve ekstraksiyon süresi) ile nasıl değiştiğinin belirlenmesi, linoleik asitçe (C18:2) zengin fındık yağı fraksiyonlarının elde edilebilirliğinin araştırılmasıdır. Fındık yağının kesişme basıncı 200 ile 250 bar arasındadır. Kesişme basıncının altında fındık yağının $SC-CO_2$ içindeki çözünürlüğü artan sıcaklık ile azalmakta, üstünde ise artan sıcaklık ile artmaktadır. Ekstraksiyon süreci hızlı ve yavaş ekstraksiyon devresi olarak ikiye ayrılmaktadır. Her iki devrede de ekstraksiyon verimi zaman ile doğrusal olarak artmaktadır. Yavaş ekstraksiyon devresinde elde edilen verim hızlı ekstraksiyon devresinde elde edilene göre ekonomik olarak önemsizdir. Ekstraksiyon verimi fındık parça büyüklüğü, basınç, sıcaklık, ve $SC-CO_2$ akış hızı ile artmaktadır. Ekstraksiyon veriminin en yüksek olduğu ekstraksiyon koşulları 450 bar, 60 °C ve 5 gr/dak. $SC-CO_2$ akış hızıdır. Bu koşullarda parça büyüklüğü 0,850 mm den küçük olan fındık parçalarının 10 dakikalık ekstraksiyonu sonunda elde edilen verim 0.19 g yağ/gr fındıktır (%34). Bu durumda hızlı ekstraksiyon devresinde ulaşılması beklenen %92 verime yaklaşık 27 dakikada ulaşılabilir. Linoleik asitçe (C 18:2) zengin fındık yağı fraksiyonları elde edilememiştir. Bunun muhtemel nedeni fındık yağının yüksek oleik asit (C18:l) içeriğidir (%80).

Suggestions

Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Polimerlerin Jelleşme Özelliklerinin İncelenmesi
Alpas, Hami; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Bu projede, hayvansal ve bitkisel kaynaklı polimerlerin, yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulandığında jelleşme özelliklerindeki değişimlerin tespiti ve bu jellerin karakterizasyonu amaçlanmaktadır.Bu projenin hedefleri;a. Yüksek hidrostatik basınç altında elde edilen polimerin incelenmesi ve karakterizasyonub. Yüksek basınç tekniğinin polimerlerin reolojik yapısı üzerindeki etkisi c. Elde edilen bitkisel ve hayvansal kökenli jel yapılarının kıyaslanması ve parametrelerinin analiz edilmesid. Reolojik yapıl...
Fındık Meyvesinden Kefir Üretim Olanaklarının Araştırılması
Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit(2018-12-31)
Doğal ortamlarında fındık ve benzeri meyvelerde yağ oleosom adı verilen damlacıklar halinde depolanır. Bu damlacıkların su ve mekanik kuvvet uygulanarak özütlenmesi sonucunda hayvansal süte benzeyen emülsiyonlar elde edilebilir. Söz konusu oleosomlar oleosin adı verilen doğal emülgatör proteinler ile çevrelenmiştir. Oleosin proteinleri aynı zaman yağ damlacıklarını dış etkenlerden, oksidasyon gibi, korur. Önerilen proje kapsamında ülkemiz için çok önemli tarımsal bir ürün olan fındıktan oleosomların özütlen...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamasının Farklı Makro-moleküllerin Yapıları Üzerine Etkisi
Alpas, Hami; Öztürk, Eylül(2017-12-31)
Bu projede, gıda endüstrisinde genellikle pastörizasyon amacıyla kullanılan yüksek hidrostatik basınç (YHB) uygulamasının farklı makro-moleküllerin yapıları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla makro-molekülleri modellemek için karbonhidrat grubundan nişasta, protein grubundan ise selülaz enzimi seçilmiştir. Bu projenin hedefleri;- Kullanılacak selülaz enziminin, selüloz ve modifiye nişasta örneklerinin yapı karakterizasyonunun yapılması,- Modifiye nişasta, selülaz enziminin farklı ba...
Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Polikaprolakton Kompozitlerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Hacaloğlu, Jale(2018)
Bu çalışmada organik düzenleyici kullanılarak modifiye edilmiş Kloisit 30B, C30B, ve Kloisit15A, C15A içeren polikaprolakton, PCL, nanokompozitleri, çeşitli miktarlarda benzendiboronik asit, BDBA, çinko borat, ZnB, ve borik asit, H3BO3 içeren polikaprolaktonkompozitleri ve hem nanokil hem de bor bileşikleri içeren PCL nanokompozitleri hem çözeltide hem de eriyikte harmanlama yöntemleri ile hazırlanmış ve örneklerin morfolojik ısıl vemekanik özellikleri saptanmıştır.
Citation Formats
Ü. Mehmetoğlu, M. E. Yener, G. S. Özkal, and U. Salgın, “Fındık yağından yağ asitlerinin süperkritik karbondioksit ile izolasyonu,” 2001. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TnpnNA.