Ulusal Enerji üretim ve tüketim politikalarının ekonomik ve çevresel etkilerini araştırma projesi

1995-06-01
Arıkan, Yıldız
Güven, Çağlar
Kumbaroğlu, Gürkan Selçuk
Ulusal enerji politikalarının ekonomik faaliyetler ve çevre üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu etkilerin ölçülebilmesi için, ekonomik aktivite ile enerji arzı ve talebi ve buna paralel olarak ortaya çıkan çevresel etkiler arasındaki bağlantıların bütünleşik bir çerçeve içinde ele alındığı genel denge modellerine gereksinim vardır. Ancak enerji-ekonomi-çevre etkileşimleri modelleme açısından metodolojik güçlükleri olan ilişkilerdir. Bunların sebepleri arasında uzun dönem ekonomik tahminler yapılmasındaki güçlükler, çevresel etkilerin anlaşılmasındaki yetersizlikler, çevresel etkilerin sınır tanımaz nitelikleri, birbiriyle çelişen amaçlar(ucuz enerji- temiz enerji, dışa bağımlılık-temiz enerji) ve herşeyi sarmalayan belirsizlik ortamı sayılabilir. Bu çalışmada Türkiye de enerji kullanımından doğan S02 ve NOx emisyonlarının kısıtlanmasının etkilerini incelemek amacıyla bir enerji-ekonomi-çevre genel denge modeli geliştirilmiştir. Model enerji çevrimi ve son kullanım aktivitelerine çeşitli emisyon kontrol teknolojileri uygulayarak emisyonların kısıtlanabilmesine ve karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Dinamik yapıdaki nonlineer programlama modeli, sektörel tüketimlerin bir fayda fonksiyonunun maksimizasyonu yoluyla denge çözümlerine ulaşmaktadır. Bu yaklaşımla, farklı emisyon kısıtlama senaryoları için sonuçlar elde edilmiş ve tartışılmıştır. Üzerinde durulması gereken önemli bulgu, sadece enerji-çevre veya enerji-ekonomi ilişkilerini ele alan modeller aracılığı ile elde edilmesi mümkün olmayan açıklıkta sonuçlara ulaşıldığıdır. Bu açıdan bakıldığında sonuçlar Türkiye için enerji kullanımından doğan emisyonların Avrupa Birliğinin koyduğu standartlarla sınırlandırılmasının, ekonomik gelişme hızından büyük ölçüde ödünler verilmeden ve arz ve talebin uygun enerji formlarına yönlendirilmesiyle mümkün olduğunu göstermiştir. Bu çok önemli sonuç, dengeli politikalar izlendiğinde ekonomik büyümenin sağlanması ile çevresel etkilerin önlemesinin birbiriyle çelişmeyen iki amaç oluşturabileceğini, enerji sektörü ve ekonomide yeterince esneklik bulunduğunu kanıtlamaktadır.

Suggestions

A research on resilience of urban public spaces: the case of Güvenpark, Ankara
Tümer Ergün, Ece; Büyükcivelek, Ahmet Burak; Department of City Planning (2020-10-23)
Cities are constantly changing and developing within the framework of social, economic, technological and political contexts. Therefore, it is increasingly common to accept cities as dynamic and complex systems instead of predictable systems. The strong relationship between urban planning and resilience has found itself in many different areas in the literature, for example, flexible planning strategies have been proposed in the urban planning literature to combat chaotic processes and sudden changes. Altho...
Kamu kurumlarında teknolojik inovasyon ve inovasyon politikası
Arpacı, İbrahim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler diğer sektörlerde olduğu gibi, hizmet sektöründe de inovasyonların önünü açmıştır. Hızlı değişen teknoloji, küresel rekabeti artırdığından büyüme, verimlilik, rekabetçilik, kârlılık ve en önemlisi hayatta kalabilmek için inovasyon yapmak zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Türk hükümetinin inovasyon politikasını anlamak için inovasyon sürecini, bu sürecin paydaşlarını, inovasyonun kaynaklarını, itici güçlerini ve önündeki engelleri tespit etmektir. Bu ...
International migration, transnational entrepreneurship, and the making of Çorum as an "Anatolian Tiger"
Dişbudak, Cem; Özveren, Eyüp; Department of Economics (2003)
International migration is an important issue that has become even more important with the recent globalization process and economic restructuring. Economic activities that stem from this process have provided new opportunities for labor exporting countries. In the past, the focus was on remittances but today the entrepreneurial activities of transnational entrepreneurs have become more important. Many developing countries have recently concentrated their policies upon this group of entrepreneurs and they t...
Analysis of the relationship between defence and civil industries: Policy recommendations for Turkey
Feridüddin Emre, Erdoğan; Erdil, Erkan; Kepenek, Emek Barış; Department of Science and Technology Policy Studies (2020-11)
Nations have been putting great efforts in developing their defence industry, and it is usually located in the centre of their internal and international policies. Increase in defence expenditures necessitate to create rational, durable and sustainable connections between defence and civil industries. Defence industry contributes to the development of absorptive capacity of a nation by promoting the high-end and unique discoveries and facilitating the process of learning. Today the current technological dif...
Milli Gelir, yurtiçi hasıla ve dış ticaret hadleri üzerine bir inceleme
Aldan, Altan; Üngör, Murat (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2012-8-1)
Bu çalışma, dış ticaret hadlerinde gözlenen değişimlerin reel gelir üzerindeki etkilerini Türkiye ekonomisi için incelemektedir. Gayri Safi Yurtiçi Gelir (GSYG), dış ticaret hadlerindeki değişmeyle ülkelerin satın alma güçlerinde meydana gelen değişmeleri, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) aksine dikkate almaktadır. 1998-2010 döneminde, dış ticaret hadleri gerilerken, sabit fiyatlarla GSYH ve GSYG birbirine yakın oranlarda artmıştır. Reel GSYH’nin, yurtiçi geliri, dış ticaret hadlerindeki bozulma nedeniy...
Citation Formats
Y. Arıkan, Ç. Güven, and G. S. Kumbaroğlu, “Ulusal Enerji üretim ve tüketim politikalarının ekonomik ve çevresel etkilerini araştırma projesi,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95492.