Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

2017-06-01
Burak, Zinet Selmin
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Yıldırım, Pelin
Hapoğlu, Hale
Karasu Benli, Aysel Çağlan
Balas, Lale
Altındağ, Ahmet
Bu proje kapsamında kapalı kıyısal sularda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik kalite parametrelerinin ölçümlenmesi, cografi bilgi sistemi(CBS) destekli internet üzerinden erisimli bir su kalitesi yönetimi veri sisteminin hazırlanması, kıyısal su kalitesinin sınıflandırılması ve trofik seviyesinin belirlenmesi çalısmaları yürütülmüstür. Çalısma alanı olarak Fethiye Iç Körfezi kıyısal suları seçilmistir. Fethiye Meteoroloji Istasyonundan temin edilen, 1970-2016 yılları arası saatlik rüzgâr verileri ve ECMWF (European Centre for Medium Range Weather Forecast)?in ürettigi deniz üzeri 2000-2016 yılları arası altısar saatlik analiz rüzgârları ve dalga tahminleri kullanılarak rüzgâr ve dalga iklimi belirlenmis, mevsimlik ve yıllık rüzgar ve dalga gülleri hazırlanmıstır. Mart 2016-Subat 2017 tarihleri arasında saha çalısmaları yürütülmüstür. Her iki ayda bir olmak üzere, Davies yüzekleri ile akıntı hızları ve yönleri izlenmis, awac ve aquadoppler cihazları ile akıntı hızları ölçümlenmis, akıntı gülleri hazırlanmıs, Körfez hidrodinamigi incelenmistir. Saha çalısmaları kapsamında, Fethiye Iç Körfezi?nde belirlenen toplam 14 noktada, her ay, ayda bir kez olmak üzere, su sıcaklıgı, tuzluluk, pH, çözünmüs oksijen degerleri su derinligi boyunca her iki metrede bir olmak üzere ölçümlenmis, her noktada bulanıklık degerleri ve seki disk derinlikleri okunmustur. Yüzey tabakasından ve su derinligi 8 m? yi asan noktalarda su tabanı tabakasından su numuneleri alınarak, askıda katı madde, amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu, toplam fosfor, klorofil-a seviyeleri için laboratuvar analizleri yürütülmüstür. Plankton agları ile yüzeyden ve taban tabakasından su numuneleri toplanarak, laboratuvarda fitoplankton ve zooplankton bolluk analizleri gerçeklestirilmistir. Kimyasal Oksijen Ihtiyacı(KOI), Biyolojik Oksijen Ihtiyacı (BOI), toplam koliform, fekal koliform, fekal streptokok, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa ve Salmonella için yüzey tabakasından su numuneleri alınmıs ve laboratuvar analizleri gerçeklestirilmistir. Tüm ölçümlere dayalı, Türkiye?de kıyısal sular için gelistirilen ilk hidrodinamik, tasınım ve su kalitesi modeli olan HYDROTAM-3D yazılımının, CBS tabanlı ve internet erisimli WEB altyapısı kullanılarak, Fethiye Iç Körfezi kıyısal su kalitesi yönetimi veri sistemi hazırlanmıs ve http://www.hydrotam3d.com/fethiye adresi üzerinden erisime açılmıstır. Ölçümlerin tamamı veri sistemine aktarılmıstır. Veri sistemi üzerinden tüm ölçümlerin zamansal, derinlik boyunca ve alansal degisimlerine, birbirleri ile karsılastırmalarına, grafiksel olarak da ulasılabilmektedir. Fethiye Iç Körfezi, kendi kendini temizleme kapasitesi zayıf olan, hidrodinamik açıdan açık deniz ile su alısverisi çok sınırlı, kapalı bir kıyısal su alanı olarak degerlendirilmistir. Fethiye Iç Körfezi kıyısal sularının, Yerüstü Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeligi (Agustos 2016) dogrultusunda trofik seviyesi ve su kalitesi sınıflandırması yapılmıstır. Ölçümlere dayanılarak trofik seviyesi ?Hipertrofik? olarak belirlenmistir. Su kalitesi çözünmüs oksijen degerlerine göre ?II (iyi)? olmakla birlikte, besin elementleri yönünden ?IV (zayıf)? olarak sınıflandırılmıstır.

Suggestions

Nehir Suyu Kalitesi Gözlem Sonuçlarının Hidrolik ve Taşınım Modelleri Yardımıyla İncelenmesi
Tezyapar, İpek; Kargı, Pınar Gökçe; Mesta, Buket; Ayvaz, Mustafa Tamer; Göktaş, Recep Kaya; Kentel Erdoğan, Elçin; Tezel, Ulaş (2018-10-27)
Bu çalışmanın amacı, matematiksel modellerin nehir suyu kalitesi izleme çalışmaları kapsamında üretilen saha gözlemleri ile kirletici ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesindeki kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenen 115Y064 numaralı “Ergene Havzası Su Kalitesi Yönetimi İçin Kirletici Parmak İzine Bağlı Coğrafi Bilgi Sistemi Bazlı Karar Destek Sistemleri Geliştirilmesi” başlıklı projenin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında Ergene Nehri’ne özgü h...
Simulation of streamflow using hydrologic modeling system HEC-HMS
Erşahin, Berkan.; Kentel Erdoğan, Elçin; Department of Earth System Science (2020)
Basin models are fundamental for water resources assessment, analyzing quality and quantity of streamflow, managing water distribution systems, protecting and developing groundwater systems, flood protection, and water-supply forecasting. The integration of all hydrologic processes with their interconnections to each other at the basin scale is required for basin models. Mathematical basin models such as HEC-HMS are used for simulating hydrological processes in basin-scale to understand basin response to st...
Assessment of the Hydrological Alterations and Environmental Flows in Sakarya Watershed, Turkey
Özcan, Cansu; Alp, Emre; Department of Environmental Engineering (2021-5)
In this study, a holistic environmental flow assessment (EFA) adopted from the ELOHA framework is performed for the Sakarya Watershed. The most significant environmental flow events were quantified using natural streamflow data estimated at the selected target streamflow gages. Also, hydrologic alterations due to several human pressures were assessed. The U.S. Geological Survey approach was adopted as the streamflow naturalization methodology. 18 FDC exceedance probability percentile flows (i.e., Q0.1-Q99.9...
Tarihi Kireçtaşlarını Koruma Müdahalelerinde Uygulamak Üzere Kalsit Üreten Bakterilerle Biyolojik Harç Geliştirilmesi
Bilecen, Kıvanç; Son, Çağdaş Devrim; Warscheıd, Thomas; Şahin Güçhan, Neriman; Topal, Tamer(2018)
Bozunma gözlemlendigi tarihi tasların korunmasında inorganik ve organik polimerlerle yapılangeleneksel koruma yöntemleri çogunlukla yetersiz olup zaman içerisinde farklı bozunmasorunlarına yol açmaktadır. Bu noktada, bir tasın orijinal mikroyapısına benzer bir yapıyıyeniden olusturarak saglamlastırılması, maksimum uyumlulugu saglamak için gelistirilmis yenibir yaklasımdır.Bu çalısmada, tarihi travertenlerde olusan mikro-çatlakların iyilestirilmesi için yürütülenkoruma müdahalelerinde kullanılmak üzere, sürd...
Anaerobic treatment of dilute wastewaters
Alptekin (Ener), Emel; Demirer, Göksel Niyazi; Department of Environmental Engineering (2008)
In this study, domestic wastewater was used to determine the anaerobic treatment performances of a dilute wastewater in one-phase upflow anaerobic sludge blanket (UASB) system and two-phase upflow anaerobic filter (UAF) and UASB system. The acidification performances of domestic wastewater were compared in UAF and UASB reactors. The degree of acidification is higher in UAF reactor (31%) compared to UASB reactor (18%) at 2 h hydraulic retention time (HRT) in the anaerobic treatment of domestic wastewaters. T...
Citation Formats
Z. S. Burak et al., “Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95882.