İlkokul 1. Sınıf Matematiği, Sayılar ve İşlemler Ünitesi İçin Gerçekçi Matematik Eğitimine Dayalı Öğrenme Rotası Geliştirilmesi: Bir Tasarım Araştırması (İlk Adım Projesi)

2019-08-01
Bu projenin amacı tasarım araştırması yöntemini kullanarak ilkokul birinci sınıf matematik dersinde ?sayılar ve işlemler? öğrenme alanını kapsayan, gerçekçi matematik eğitimine dayalı öğrenme rotası geliştirmektir. Projenin ilk aşamasında birinci sınıf matematik dersinin sayılar ve işlemler öğrenme alanına yönelik taslak bir öğrenme rotası oluşturulmuştur. Bu süreçte alan yazın temelli anahtar öğrenmeler, gerçekçi matematik eğitiminin ilkeleri ve sayılar ve işlemlerle ilgili öğrencilerin zihinsel süreçlerine dair alan yazın dikkate alınmıştır. Bu taslak öğrenme rotası birinci döngüde uygulanmış, süreç boyunca izlenip, değerlendirilmiştir. Uygulamadan elde edilen veriler ışığında rota revize edilip, ikinci taslak öğrenme rotası hazırlanmıştır. İkinci uygulama döngüsünde ise yeni taslak öğrenme rotası uygulanmış ve revizesi gerçekleşen tüm uygulamaların sonunda anahtar öğrenmeler, öğrenme etkinlikleri ve öğrencilerin zihinsel süreçlerindeki gelişim araştırma verileri doğrultusunda incelenmiş ve öğrenme rotasının son hali verilmiştir. Proje kapsamında her bir döngüde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, özel veya devlet okulunda görev yapmakta olan iki 1. sınıf öğretmeni ve onların sınıflarındaki öğrenciler ile çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci döngüde, birincisinden farklı iki öğretmenle ve sınıflarıyla çalışılmıştır. Projede geliştirilen ürün okullarda kullanılabilecek yeni bir yaklaşımı içermektedir. Bunun yanında Türkiye?deki okul kültürüne uygun öğrenme süreçlerinin ilkelerini ortaya koyması ve birinci sınıf öğrencilerinin öğrenme süreçleriyle ilgili yerel çıkarımlar yapması nedeniyle de kuramsal katkı sağlamıştır. Projenin son aşamasında araştırma sonuçlarının paydaşlarla paylaşılmış ve projenin bulguları yaygınlaştırılmıştır

Suggestions

İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Mesleğe Hazır Bulunuşlukları
Mehmetlioglu, Deniz; Haser, Çiğdem (Pamukkale University Journal of Education, 2013-1-1)
Çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının mesleğe kendilerini ne düzeyde hazır algıladıkları ve hazır bulunuşluğun sınıf düzeyleri, cinsiyet, mezun oldukları lise türü ve çekirdek ailelerinde öğretmen varlığı gibi değişkenlere göre farkını incelemektir. Veriler yedi ayrı ildeki toplam 10 üniversitenin 3. ve 4. sınıflarındaki 728 ilköğretim matematik öğretmen adayından araştırmacılar tarafından geliştirilen hazır bulunuşluk ölçeğiyle toplanmış ve betimsel ve çıkarımsal istatistiksel yönteml...
Pre-service elementary mathematics teachers’ ways of thinking about rate of change in the context of a modeling activity
Kertil, Mahmut; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2017-01-01)
As a part of a larger study aiming at developing pre-service teachers’ pedagogical knowledge about mathematical modeling, this study investigates pre-service elementary mathematics teachers’ ways of thinking regarding rate of change in the context of a modeling task on population growth. The participants of the study were 9 prospective middle school mathematics teachers in their senior year attending a public university. The study was conducted as a part of an undergraduate course on mathematical modeling f...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
İlköğretim matematik öğretmenlerinin doğru denklemleri ve grafikler konusundaki yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine etkisi üzerine bir çalışma
Işıksal Bostan, Mine(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim matematik öğretmenlerinin yansımalarının pedagojik içerik bilgilerine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini incelemektir. Daha özelde ise amaç, ilköğretim matematik öğretmenlerinin sekizinci sınıf düzeyinde teknoloji destekli sınıf ortamında doğru denklemleri ve grafikler konusunun öğretimine dair yansımalarının öğretmenlerin pedagojik alan bilgisine yönelik öğrenmelerini nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Citation Formats
E. Çakıroğlu, M. Işıksal Bostan, and Ş. Sevinç, “İlkokul 1. Sınıf Matematiği, Sayılar ve İşlemler Ünitesi İçin Gerçekçi Matematik Eğitimine Dayalı Öğrenme Rotası Geliştirilmesi: Bir Tasarım Araştırması (İlk Adım Projesi),” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95883.