Department of Mathematics and Science Education, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (19)
Publication (1)

Has File(s)
No (17)
Yes (3)

Author
Haser, Çiğdem (3)
Öztekin, Ceren (3)
Akyüz, Didem (2)
Geban, Ömer (2)
Işıksal Bostan, Mine (2)

Subject
Eğitim (15)
Sosyal Bilimler (5)
Eğitim Araştırmaları (2)
Auxiliary elements (1)
Beşeri Bilimler (1)

Date Issued
2008 - 2009 (1)
2010 - 2018 (19)

Recent Submissions

Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Erken Cebir Alanında Hazır Bulunuşluklarının Belirlenmesi ve Erken Cebir Eğitiminin Etkisi
İşler Baykal, Işıl(2018-12-31)
Bu çalışmada 3., 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin cebir ve cebirsel düşünmeye yönelik bilgi ve becerilerinin belirlenip yapılan uygulamayla öğrencilerin bu yönlerden gelişimleri nitel ve nicel olarak incelenecektir. Çalışmanı...
OKULLARIN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Öztürk, Gökhan(2018-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP) örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, yönetici ve altyapı ile STEM eğitimi entegrasyonuna hazır olup olmadıklarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde STEM eğitimine ...
Öğrencilerin Bilim İnsanı ve Mühendise Yönelik Algıları ile STEM Mesleklerine yönelik İlgileri
Çakıroğlu, Jale; Çetinkaya Aydın, Gamze; Öztekin, Ceren; Güler, Fulden(2018-12-31)
Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin STEM meslek alanlarına ilgisini ve aynı zamanda mühendislik ve bilim insanlarına karşı algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Öncelikle, öğrencilerin STEM mesleklerine olan ilgisi ölçek y...
Okul Öncesi Dönem Çocuk Dergilerinde Yer alan Etkinliklerde Blişsel İstem Seviyelerinin Uygulamalı Olarak Incelenmesi
Ubuz, Behiye; Çetin, Mustafa; Ata Aktürk, Aysun(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK] tarafından aylık olarak yayınlanan ve 36-72 aylık çocukları hedef alan Meraklı Minik isimli çocuk dergisindeki görevlerin bilişsel istemler açıs...
Geometri’nin Argümantasyona Dayalı bir Teknoloji Kullanımı ile Öğretilmesi
Akyüz, Didem(2018-12-31)
Argümantasyon bir öğrencinin matematiksel düşüncesini anlamak için kullanılabilecek yöntemlerin merkezinde yer almaktadır (Mercier & Sperber, 2011). Fakat matematiksel argümantasyon kendi kendine ya da içgüdüsel olarak g...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Tanım Ve Tanımın Matematik Eğitimindeki Önemine Yönelik Algılarının İncelenmesi
Çakıroğlu, Erdinç; Dilberoğlu, Merve; Haser, Çiğdem(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı dördüncü sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının matematiksel tanım algılarını birbirini tamamlayan iki farklı şekilde incelemektir. Öncelikle öğretmen adaylarına matematiksel tanım anlayışlarını...
KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMINDA VE DERS KİTAPLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN EĞİTİM İÇERİĞİ ANALİZİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
Boz, Yezdan; Teksöz, Gaye; Türkmen, Canan(2018-12-31)
Sürdürülebilir kalkınma (SK) birleşmiş milletlerin kapsayıcı hedeflerinden bir tanesidir. Üye ülkeler dünyanın karşılaştığı küresel sorunlara çevresel, sosyal ve ekonomik açılardan yaklaşarak, çözümler bulmak ve sürdürüleb...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğren...
Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri...
Öğretmenlik Uygulaması Dersi: Öğretmen Adaylarının Algıları
Kondakçı, Esen; Çapa Aydın, Yeşim; Kırbulut, Zübeyde Demet; Bayar, Ekin(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ile bütünleşmelerini, uygulama öğretmenleri ile ilişkileri ve uygulama okulunun uygulama sürecinde sağladığı desteği incelemektir. Ayrıca, öğretmen adaylarını...
Akran Liderli Takım Öğrenme modeli ile kimya öğretmen adaylarının problem yazma ve problem çözme becerilerinin incelenmesi
Geban, Ömer; Eren Şişman, Nuran Ece; Çiğdemoğlu, Ceyhan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, ALTÖ modeli çerçevesinde fen öğretim yöntemleri I dersini alan öğretmen adaylarının çalıştay problemleri yazma ve problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemektir. Özellikle öğretmen eğitimi...
Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek İçin Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı İzleme Modelinin Etkililiği
Başokçu, Oğuz Tahsin; Bardakçı, Vefa; Çakıroğlu, Erdinç; Öğretmen, Tuncay; Yurdakul, Bünyamin; Akyüz, Gözde(2018)
Bu projenin temel amacı, Uluslararası geniş ölçekli sınavlarda (PISA, TIMSS vb.) Türkiye?ninmatematik başarısını arttırabilmek için ortaöğretim 6. sınıf matematik dersindeki alan bilgisi vebilişsel süreç becerilerinin bir ...
Ortaokul Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Derslerinde Alternatif Öğretim Yaklaşımlarının Kullanımına İlişkin İnançlarının İncelenmesi
Şahin, Elvan; Aytekin, Emine; Sağdıç, Ali; Işıksal Bostan, Mine(2017-12-31)
Alan yazını öğretmenlerin ve ööğretmen adaylarının fen ve matematik öğretiminde yeni yaklaşımlara ilişkin inançları ve hazır bulunuşluklarına dair kısıtlı bir literatür olduğunu göstermektedir (Isiksal-Bostan, Sahin, & Er...
Küresel Fen Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Ülkemizde ortak fen bilimleri öğretim programı fen okur yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu amacın değerlendirilmesine yönelik mevcut kaynakların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi a...
EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Geban, Ömer; Öztürk, Gökhan; Kılınç, Selçuk; Tüysüz, Mustafa(2017-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Eğitim Fakültelerinin farklı bölümlerinin (Kimya, Fizik, Fen Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri(BÖTE) vb.) eğitim durumunun STEM Eğitimine uygun öğretmen yetiştirme süre...
MATEMATİK EĞİTİMİ ALANINDAKİ DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ALAN YETERLİKLERİ VE KÜRESEL YETERLİKLER İLE İLGİLİ İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ
Haser, Çiğdem(2017-12-31)
Bu çalışmada matematik eğitimi alanındaki doktora öğrencilerinin matematik eğitimi alanındaki araştırmacıların sahip olmaları gereken alana özgü bilgi ve beceriler ile küresel yeterlikler hakkındaki ihtiyaçlarının belirlen...
Preservice middle school mathematics teachers’ conception of auxiliary elements of triangles
Uygun, Tuğba(2017-10-01)
In the literature, there have been research examining different grade levels of students’ understanding of geometric shapes such as triangles and their main elements as well as their auxiliary elements. The purpose of the ...
Ögretmen Adaylarinin Somut Materyal Ve Teknoloji Kullanarak Problem Çözme Stratejileri.
Akyüz, Didem(2014-12-31)
Matematikle ilgili kavramlar çogu zaman soyut niteliktedir. Ögretmenin önemli görevlerinden biri de ögrencilerin bu soyut kavramlari anlayabilmeleri için matematigi hem somut hem de teknolojik materyallerle destekleyerek a...
Öğretim elemanlarının mesleki toplumsallaşması ve akademik kimlik algılarının incelenmesi
Doğruyol, Burak; Haser, Çiğdem; Kondakçı, Yaşar(2012)
Ankara'daki Eğitim fakültelerinde çevre okuryazarlığının belirlenmesi
Tuncer, Gaye Teksöz; Ertepınar, Hamide; Alp, Elvan(2008)
Citation Formats