Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

2010-12-31
Kapsam Bu çalışmada, şerit dökümde kullanılacak ve geliştirecek yapının ana malzemesini oluşturacak olan baryum hekza ferrit tozları karışık oksit ve kimyasal çöktürme teknikleri uygulanarak Ti, Co ve benzeri katkılandırmalar yapılarak üretilecektir. Şerit döküm için kullanılacak polimerik solüsyona sentezlenen BaHF tozları ile yönlenmeyi sağlayacak anizotropik özelliklere sahip SiC ve benzeri whisker malzemeleri veya nanotüpler katılacaktır. Anizotropik malzeme olarak tipleri, miktarları ve şerit döküm üretim parametrelerinin BaHF malzemenin yönlenmesi üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Sentezlenen BaHF tozlarının yapısal karakterizasyonunu takiben son aşama olarak, yönlendirilmiş ferritlerin elektromanyetik karakterizasyonu IEEE K bandı (18-27 GHz) içersinde serbest alan metodu (free-space method) kullanılarak yapılacaktır. Sonuç olarak, yönlendirme parametreleriyle mikrodalga soğurma özellikleri ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. Yöntem/Beklenilen Bulgular Önerilen çalışma temel olarak 4 iş paketinden oluşmaktadır. 1. Kimyasal kompozisyonu Co, Ti ve/veya Mn ile katkılandırılmış baryum hekza ferrit (BaHF) tozlarının hem karışık oksit hem de birlikte çöktürme yöntemleriyle hazırlanması, 2. Bu tozların, oluşan fazlar, mikroyapısal karakteristik ve manyetik özellikler bakımından sırasıyla X-ışınları kırınımı, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve titreşimli numune magnetrometresi (VSM) kullanılarak karakterize edilmesi, 3. Şerit döküm tekniğiyle yönlendirilmiş BaHF yapılarının oluşturulması, 4. Bu yapıların SEM ve serbest alan metodu (free-space method) kullanılarak mikroyapı ve elektromanyetik soğurma özelliklerinin karakterizasyonunun yapılması. Bu kapsamda, hedeflenen yönelimli (textured) ferrit seramiklerin elde edilmesi ve kullanılacak üretim yöntemi sayesinde bu yönelimli seramiklerin çok katmanlı yapılara dönüştürülmesi ile geniş bant aralığında etkin faaliyet gösterebilecek elektromanyetik dalga soğurucu malzemelerin dizayn ve üretimi mümkün olabilecektir.

Suggestions

Elektromanyetik Dalga Soğrucu Yapısal Kompozitlerin Üretim Ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2008-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında elektromanyetik dalga soğurma özelliklerine ve aynı anda yapısal olarak işlev görebilecek mekanik özelliklere sahip kompozit malzemelerin üretilmesi ve karakterizasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu malzemeler “polimer matris kompozit malzemeler” sınıfına dahil olacağından mukavemet ve hafifliği aynı anda sağlayacaktır. Geliştirilmeye çalışılan kompozit malzemeler elektromanyetik haberleşmenin yoğun olarak kullanıldığı havacılık ve denizcilik uygulamaları...
Elektrodeoksidasyon ve erimiş tuz elektrolizi metotlarının intermetalik ve/veya alaşım üretmek için birleştirilmesi
Karakaya, İshak; Erdoğan, Metehan (2014-1-14)
Bu buluş, erimiş tuz elektrolizi ve elektrodeoksidasyon tekniklerini birleştirerek, intermetalik (metaller arası) bileşik ve/veya alaşım oluşturmayla ilgilidir. Daha özelde; intermetalik ve/veya alaşımın en az bir bileşeni, oksidinden veya başka bir bileşiğinden, oksijen veya başka bir metalik olmayan safsızlığın atılmasıyla elde edilmelidir. Benzer şekilde; intermetalik ve/veya alaşımın en az bir bileşeni, hedeflenen intermetalik bileşik ya da alaşımı oluşturmak üzere, erimiş tuz elektrolitlerinden, klasik...
Nano yapılı metalik alaşımların mikrodalga sinterleme yöntemiyle üretilmesi
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2011)
Bu çalışmada, mikrodalga sinterleme yönteminin konvansiyonel yönteme kıyasla yumuşak manyetik özellikler gösteren toz metalurjik nano yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde faz oluşumu ve yoğunlaşım ile mikroyapısal, manyetik ve mekanik özelliklere etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Proje kapsamında, mikron yapılı Nikel-Demir alaşım sisteminde ön çalışmalar ile paslanmaz çelik sisteminde çalışmalar yapılmış ve mikrodalga sinterleme yönteminin oluşan fazlar ve yoğunlaşım ile mikr...
Elektron Demeti Buharlaştırma Yöntemi İle Süngerimsi Si Yapıların Üretimi ve Karakterizasyonu
Turan, Raşit; Gündüz, Deniz Cihan(2015-12-31)
Bu projede süngerimsi yapıya sahip silisyum (Si) nanoyapıların dielektrik bir matris içerisinde elektron demeti (e-demeti) buharlaştırma yöntemi ile üretilmesi ve karakterizasyonu araştırılacaktır. Sahip olduğu kuvantum sınırlama etkisi (quantum confienment effect) ve üstün elektron iletimi nedeni ile, önerilen bu yeni malzemenin özellikle yeni nesil fotovoltaik güneş hücrelerinde kullanılması öngörülmektedir.Süngerimsi Si yapılar hakkında yeterince bilgi birikimi oluşmaması nedeniyle bu konuda yapılan dene...
Reaktif Boyama Atıksularının Temiz/Tuzlu Su Olarak Geri Kazanımı: Membran Temelli Süreç Tasarımı Ve Membran Kirlenme Analizi
Yetiş, Ülkü; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Yılmaz, Levent(2017-08-15)
Tekstil sanayinde renk verme amaçlı uygulanan reaktif boyama prosesi, yüksek düzeyde tuz, toplam organik karbon (TOK), renk ve askıda katı madde içeren atıksuya sebep olmaktadır. Bu atıksuların konvansiyonel metotlarla arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi, bir yandan renk problemi ile birlikte tuzlanmaya sebep olurken, ham maddelerin geri kazanımını da olanaksız kılmaktadır. Bu çerçevede; geri kazanımı olanaklı kılan membran temelli süreçler, reaktif boyama atıksuları(RBA) için önemli bir alternatif...
Citation Formats
A. F. Dericioğlu, “Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59223.