Hide/Show Apps

Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi Ve Karakterizasyonu

Kapsam Bu çalışmada, şerit dökümde kullanılacak ve geliştirecek yapının ana malzemesini oluşturacak olan baryum hekza ferrit tozları karışık oksit ve kimyasal çöktürme teknikleri uygulanarak Ti, Co ve benzeri katkılandırmalar yapılarak üretilecektir. Şerit döküm için kullanılacak polimerik solüsyona sentezlenen BaHF tozları ile yönlenmeyi sağlayacak anizotropik özelliklere sahip SiC ve benzeri whisker malzemeleri veya nanotüpler katılacaktır. Anizotropik malzeme olarak tipleri, miktarları ve şerit döküm üretim parametrelerinin BaHF malzemenin yönlenmesi üzerindeki etkisi araştırılacaktır. Sentezlenen BaHF tozlarının yapısal karakterizasyonunu takiben son aşama olarak, yönlendirilmiş ferritlerin elektromanyetik karakterizasyonu IEEE K bandı (18-27 GHz) içersinde serbest alan metodu (free-space method) kullanılarak yapılacaktır. Sonuç olarak, yönlendirme parametreleriyle mikrodalga soğurma özellikleri ilişkilendirilmeye çalışılacaktır. Yöntem/Beklenilen Bulgular Önerilen çalışma temel olarak 4 iş paketinden oluşmaktadır. 1. Kimyasal kompozisyonu Co, Ti ve/veya Mn ile katkılandırılmış baryum hekza ferrit (BaHF) tozlarının hem karışık oksit hem de birlikte çöktürme yöntemleriyle hazırlanması, 2. Bu tozların, oluşan fazlar, mikroyapısal karakteristik ve manyetik özellikler bakımından sırasıyla X-ışınları kırınımı, taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve titreşimli numune magnetrometresi (VSM) kullanılarak karakterize edilmesi, 3. Şerit döküm tekniğiyle yönlendirilmiş BaHF yapılarının oluşturulması, 4. Bu yapıların SEM ve serbest alan metodu (free-space method) kullanılarak mikroyapı ve elektromanyetik soğurma özelliklerinin karakterizasyonunun yapılması. Bu kapsamda, hedeflenen yönelimli (textured) ferrit seramiklerin elde edilmesi ve kullanılacak üretim yöntemi sayesinde bu yönelimli seramiklerin çok katmanlı yapılara dönüştürülmesi ile geniş bant aralığında etkin faaliyet gösterebilecek elektromanyetik dalga soğurucu malzemelerin dizayn ve üretimi mümkün olabilecektir.