Türkiye’nin Akdeniz Sahillerinde Mikro-Plastik Kompozisyonu ve Miktarının Belirlenmesi; Mikro Plastiklerin Deniz Ürünlerinde Olası Biyolojik Birikimi

2018-06-01
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Salihoğlu, Barış
Eraslan, Durali
Emre, Yılmaz
Jovanovic, Boris
Dünya ve Türkiye denizleri için denizel atık ve mikroplastik kirliliği her geçen gün artış gösteren çok önemli bir problemdir. 2015 yılı deniz yüzeyinden elde edilen mikroplastik miktarı 16.339 ve 520.213 adet km-2 arasında, ve 2016 yılında ise 39.559 ve 1.043.675 adet km-2 arasındadır. 2015 yılı su kolonu örneklerindeki mikroplastik miktarı 0,58 ve 26,37 adet m-3 arasındadır. 2016 yılında ise bu oran 0,17 ve 13,83 adet m-3 arasında değişmektedir. 2015 yılı sediman örneklemesinde, Mersin Karaduvar önündeki KRDSW1 istasyonu 1.720 adet L-1 mikroplastik parçacığı ile en yüksek mikroplastik yoğunluğunu göstermiş iken, Seyhan nehri önündeki SEYSW3 istasyonunun, yüzey suyu örneklerinde en yoğun mikroplastik miktarına sahip olduğu görülmüştür (ancak bu istasyonun sedimanda 80 adet L-1 mikroplastik parçacığı ile en düşük yoğunluk gözlenmiştir). 2016 yılında, mikroplastik parçacıklarının sediman örneklerindeki miktarları 73,33 ve and 553,33 adet L-1 arasında değişmektedir. Çeşitli trofik seviyelere ait, 2015 yılında 28 balık türüne (veya 14 aileye) ait 1337 birey ve 2016 yılında ise 2 balık türüne (veya 2 aileye) ait 175 birey örneklenmiştir. 2015 yılında gerçekleştirilen çalışmada, balıkların mide ve bağırsaklarında toplamda 1822 mikroplastik parçacığı, 2016 yılında ise 103 mikroplastik parçacığı tespit edilmiştir. Her iki yılda da balık fertlerinin %58?sinin ya mide ya da bağırsaklarında mikroplastik parçacığı tespit edilmiştir. Bu bulgular literatürde bulunan yüksek miktarlara sahip çalışmalar arasındadır. 2015 yılı için küresel ölçekte de yüksek sayıda kabul edilebilecek örnekleme sayısına dayalı analizler sonucunda, bulunabilirliği ve ekonomik değeri de dikkate alınarak, hangi balık türlerinin Türkiye denizlerinde izleme çalışmalarında kullanılabileceği de belirlenmiştir. Bu kapsamda demersal bir tür olan barbun Mullus barbatus ve pelajik bir tür olan istavrit Trachurus mediterraneus hem ekonomik olarak önemli hem de geniş yayılım alanlarına sahip türler oldukları için Türkiye denizlerinde ulusal izleme çalışmalarında indikatör tür olması önerilebilir. Tüm örnekler (2015 ve 2016 yılında yapılan deniz suyu, sediman ve biyota örnekleri) birleştirildiğinde, en yoğun tespit edilen mikroplastik tipleri olan fiber ve sert plastic parçacıklarını naylon, kauçuk ve diğerleri takip etmektedir. Fiberlerin oranı su yüzeyinden sedimana doğru artış göstermektedir. Fiber ve sert plastik parçacıklarının yoğun bulunduğu istasyonların, örnekleme bölgesindeki üç büyük nehire yakın olduğu tespit edilmiştir. Genelde mavi, siyah, kırmızı ve yeşil renkli mikroplastiklerin baskın olduğu görülmüştür. Mikroplastiklerin boyutları değişkenlik göstermekte ise de, parçacıkların %94 ü 0.1 ila 2.5 mm arasındadır. FTIR analizleri sonuçlarına göre analizleri gerçekleştirilen 521 parçacığın 479 adedinde plastik polimerlerine rastlanılmıştır. Polietilen (%43), polipropilen (%26) ve selulozik plastiklerin (%20) diğer polimer tiplerine göre daha yoğun olduğu tespit eidlmiştir. Polistiren polimerlerinin oranı ise %5 tir. Diğer tespit edilen polimer tipleri glass fiber, phthalate, PVC, naylon fiber ve akrilik fiberi içermektedir. Bu çalışmada ayrıca, çipura balıklarının en yaygın 6 (ham) mikroplastik çeşidi ile beslenmesini müteakip, sindirim organlarında, karaciğerde ve dokuda birikimi laboratuvar deneyleri ile araştırılmıştır. Laboratuvar analizi sonuçlarında, analizleri gerçekleştirilmiş olan tüm karaciğer örneklerinin %5,3?ünde en az 1 mikroplastik parçacığının varlığı gözlemlenmiştir. Ancak ham mikroplastik parçacıklarının yenilmesi 75 günlük deney süresince balıklar üzerinde strese, büyüme oranı değişimine, patolojik hastalığa ya da sindirim sisteminde birikime neden olmamıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, mikroplastik kirliliğinin Türkiye?nin kuzeydoğu Akdeniz kıyılarında önemli bir sorun olduğunu göstermektedir.

Suggestions

Türkiye’de Elektrik Enerji Fiyatlandırmasının Risk Yönetimi Metodlarıyla Ölçülmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Yıldırım Külekci, Bükre; Özdemir, Asena; Kara, Güray(2015-12-31)
Sürdürülebilir enerji üretimi ve enerji tüketim yönetimi modern toplumlar için hayatın her alanında önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanım yaygınlığı sebebiyle elektrik enerjisi üretimi, tüketimi ve elektrik enerjisi piyasası tüm dünyada hakkında bilimsel çalışmaların sürdürüldüğü bir konu başlığıdır. Artan nüfusu, gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), hızlı kentleşme sürecinde olmasının yanısıra Hazar Denizi ve Avrupa arasında bir enerji köprüsü olmasını olanak veren stratejik konumu sebebiyle Türkiye d...
Feasibility analysis of Turkey-North Cyprus submarine electric interconnector cable including externalities
Rasheed, Ahmad; Fahrioğlu, Murat; Sustainable Environment and Energy Systems (2019-8)
Heavy dependency of electrical industry on fossil fuels have led to overexploitation of natural resources, which causes emission of greenhouse gases and climatic change. This depletion urged the exploration of renewable energy resources and its integration in electric grid system, thus the current infrastructure of grid systems needs a transition towards renewable energy to make the most of it. Small islands and remote areas, which are highly depended on fossil fuels have a chance to reduce their carbon emi...
MICROPLASTIC POLLUTION IN SEAWATER, SEDIMENT AND GASTROINTESTINAL TRACT OF FISHES OF THE NORTH-EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Gökdağ, Kerem; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Department of Marine Biology and Fisheries (2017-12-28)
Marine litter and microplastic pollution is a growing problem for the world and Turkish seas. In this study, the levels of microplastics in surface water, water column, sediment as well as in fish digestive system from the northeastern Mediterranean Sea were studied in 2015 and 2016. The impact of virgin microplastics on seabream juveniles was also investigated at the laboratory. Number of microplastics in surface water were between 16339 and 520213 particles km-2 in 2015, and, between 39559 and 1043675 pa...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Türkiye'de Kayıtdışılık Sorunu Altında Sosyal Güvenlik, Vergi Sistemi ve Yaptırım Politikası Önerileri
Derin Güre, Pınar; Özgün, Burcu(2015-12-31)
Kayıtdışı ekonomi ve vergi reformu gereksinimi Türkiye ekonomisi için önemli ölçülerde sorun teşkil etmektedir ve konuyla ilgili araştırmalara ve uygulamaya konabilecek çözüm önerilerine ihtiyaç vardır. Bu çalışma, Türkiye için kayıtdışı sektörü ve sosyal güvenlik sistemini de içeren bir model çerçevesinde bazı reform önerilerini tartışmak, bunların makroekonomik değişkenler ve kayıtdışılık üzerindeki olası etkilerini araştırarak politika önerileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Kullanılacak yöntem 55 dönem...
Citation Formats
A. E. Kıdeyş, B. Salihoğlu, D. Eraslan, Y. Emre, and B. Jovanovic, “Türkiye’nin Akdeniz Sahillerinde Mikro-Plastik Kompozisyonu ve Miktarının Belirlenmesi; Mikro Plastiklerin Deniz Ürünlerinde Olası Biyolojik Birikimi,” 2018. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95928.