Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar

Download
2018
Köksalan, Murat Mustafa
Lokman, Banu
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kararverici açısından da her zaman pratik bir yaklaşım değildir. Bu projede, Çok Amaçlı TamsayıProblemleri (ÇATP) için farklı yaklaşımlar geliştirilmiş ve web tabanlı bir karar destek sistemitasarlanmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak tüm baskın çözümleri etkin bir şekilde bulan biralgoritma tasarlanmıştır. Daha sonra, yoğunluk analizinde kullanılacak bir ölçü tanımlanmışve bu yoğunluk ölçüsü kullanılarak ÇATP'ler için ortak dağılım özellikleri elde edilmiştir. Buözelliklerden faydanılarak, verilen herhangi bir ÇATP için baskın çözümlerin amaçfonksiyonları uzayında olası yerlerini ve dağılımını tahmin eden bir yöntem geliştirilmiştir. Bubulgular kullanılarak, baskın nokta kümesini iyi temsil eden çözümler üreten algoritmalargeliştirilmiştir. Mevcut algoritmalardan farklı olarak, bu algoritmalar hem baskın noktakümesinin dağılım özelliklerini hem de karar vericinin tercihlerini yansıtacak altkümelerüretecek şekilde tasarlanmıştır. Farklı ÇATP'ler üzerinde deneyler yapılarak; temsili baskınnokta kümesi üretmek için geliştirilen algoritmaların performansı değerlendirilmiş vesonuçlarla algoritmaların iyi çalıştığı gösterilmiştir. Proje kapsamında, internet tabanlı ve tümaraştırmacıların erişimine açık araçlar geliştirilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen yazılım, kararvericinin belirttiği kalite ölçüleri doğrultusunda çözüm kümeleri üretebilmektedir. Ayrıca kararvericiye çözümlerin sunulmasında kullanılabilecek görselleştirme araçları web-tabanlıuygulama ile beraber tasarlanmış ve farklı ÇATP problemleri için oluşturulan test örneklerininyayımlanacağı dijital bir test kütüphanesi de oluşturulmuştur.

Suggestions

Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri
Karasözen, Bülent(2014-12-31)
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağır...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Doğrusal Olmayan Difüzyon-Konveksiyon-Reaksiyon Denklemlerinin ve Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Uyarlamalı, Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü
Karasözen, Bülent; Murat, Uzunca(2013-12-31)
Bu projede doğrulasl olmayan adveksiyon ağırlıklı difüzyon denklemleri ve en iyilemeli kontrolü problemleri, zaman ve uzay değişkenlerinde uyarlamalı (adaptiv) ağlar ve kesintili Galerkin sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülecektir.
Çapraz difüzyon sistemlerinde model indirgeme yöntemlerinin uygulamaları
Yücel, Hamdullah(2017-12-31)
Fizik, kimya ve biyolojide bir çok fenomenin modellemesinde karşılaşılan çapraz difüzyon özelliğine sahip reaksiyon- difüzyon sistemlerinin uzayda kesintili Galerkin, zamanda entropi akışına uygun yöntemlerle çözülmesine amaçlanmaktadır. Çok parametreye sahip olan bu sistemlerin etkin çözümleri için model indirgeme yöntemleri uygulanacaktır.
Citation Formats
M. M. Köksalan and B. Lokman, “Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRrNU5ESXk.