Türkiye’de Elektrik Enerji Fiyatlandırmasının Risk Yönetimi Metodlarıyla Ölçülmesi

2015-12-31
Sürdürülebilir enerji üretimi ve enerji tüketim yönetimi modern toplumlar için hayatın her alanında önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanım yaygınlığı sebebiyle elektrik enerjisi üretimi, tüketimi ve elektrik enerjisi piyasası tüm dünyada hakkında bilimsel çalışmaların sürdürüldüğü bir konu başlığıdır. Artan nüfusu, gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), hızlı kentleşme sürecinde olmasının yanısıra Hazar Denizi ve Avrupa arasında bir enerji köprüsü olmasını olanak veren stratejik konumu sebebiyle Türkiye dünyada hızla gelişen enerji piyasalarından biri haline gelmiştir. Türkiye’de yaşanan sosyal ve ekonomik kalkınmanın bir sonucu olarak, enerji talebinde özellikle elektrik enerjisine olan talepte süregelen bir artış gözlemlenmektedir. Türkiye’de temel elektrik enerjisi üretim kaynakları linyit, hidroenerji, rüzgar ve güneş olarak sıralanabilir. Türkiye yeterli petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip olmadığı için gerekli olan miktarları ithal etmektedir. Bütün yerel ve ithal edilen kaynakları göz önüne aldığımızda Türkiye’de elektrik enerjisinin yüksek miktarının termik santrallerde üretildiğini söyleyebiliriz (Demirbaş, 2000)Risk, belirsizlikler sebebiyle maruz kalınabilecek zarar ve kayıpların bütünüdür. Risk yönetimi ise, risk faktörlerini göz önünde bulundurarak, belirli bir strateji izleyerek beklenen fayda veya kar seviyesine ulaşmaya çalışmaktır. Genel olarak elektrik piyasası için risk yönetimini ele aldığımızda izlenmesi gereken temel adımlar, risk faktörlerinin belirlenmesi, risk faktörlerinin değerlendirilmesi, faktörlerin beyanı, sonuçların gözlemlenmesi ve raporlanması olarak sıralanabilir. Liberalleşme sürecini tamamlayan rekabetçi elektrik piyasaları, tekel piyasalarıyla kıyaslandığında kayda değer oranda piyasa riskine maruz kalmaktadırlar. Bu sebeple, liberalleşme sürecinde büyük aşama kaydetmiş olan Türkiye elektrik piyasasında da üreticilerin ve kullanıcıların faydasını en yüksek düzeye çıkaracak, öte yandan risklerini de mümkün mertebe azaltacak risk yönetimi politikaları belirleyebilmek çok önemlidir.Dolayısıyla bu projenin temel amaçları aşağıda belirtilen şekilde özetlenebilir:• Elektrik fiyatlamasını etkileyen ve maruz kalınabilecek temel risk faktörlerinin belirlenmesi• Elektriği bir yatırım aracı olarak da düşünerek beklenen getirisini Türkiye yatırım piyasasında mevcut bulunan risksiz yatırım araçlarıyla kıyaslandırarak değerlendirmekÇalışmada risk ölçüm yöntemi olarak Riske Maruz Değer (VaR) ve Koşullu Riske Maruz Değer (CVaR) metotları parametrik ve nonparametrik yaklaşımlar çerçevesinde kullanılmıştır.

Suggestions

İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Türkiye'nin Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikalarında Bilgi Yönetimine Yaklaşım: 2000 Yılı Sonrası İçin Bir Değerlendirme
Ekici, Selda (Ankara University - Faculty of Language and History-Geography, 2020-12-15)
Türkiye'de 2000 yılı ve sonrasında oluşturulan ulusal bilim-teknoloji politikalarında bilgi yönetimine yaklaşımı ve bakış açısını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, bilgi yönetimi kavramının çerçevesi “bilgi kaynakları, bilgi hizmetleri, bilgi sistemleri ve bilgi altyapısı” unsurlarını içeren bilgi politikası bağlamında çizilmiş, bilginin elde edilmesi, bilimsel ve teknik yöntemlerle düzenlenmesi ve sunulması anlamıyla ele alınmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen amaca ulaşabilmek...
Açık Anahtarlı Kriptografi için Verimli Algoritmaların Geliştirilmesi
Cenk, Murat; Özbudak, Ferruh(2018)
Projenin genel amacı, kriptografide sıklıkla kullanılan modüler üst alma, polinom çarpması veeliptik egriler üzerindeki islemlerin karmasıklıgını iyilestirecek gelistirmelerin yapılması ve eldeedilecek yeni algoritmaların çesitli platformlar üzerinde gerçeklenmesidir. Bu çalısmalarsonucunda modüler üst alma, eliptik egri aritmetigi ve polinom çarpma islemlerindeiyilestirmeler elde edilmistir. Çalısmalar kapsamında P-521, E-521 ve Curve25519 egrileriüzerindeki islemler Toeplitz matris vektör çarpımları (TMVÇ...
Citation Formats
S. A. Kestel, B. Yıldırım Külekci, A. Özdemir, and G. Kara, “Türkiye’de Elektrik Enerji Fiyatlandırmasının Risk Yönetimi Metodlarıyla Ölçülmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61694.