Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi

2020-10-15
Göl, Murat
Aydın Göl, Ebru
Erkal, Burcu Güldür
Elektrik dağıtım sistemlerinin kesinti sonrası ayağa kaldırılması uzun zamandır çalışılmakta olan bir problemdir. Özellikle gelişen haberleşme teknolojisi ile bu alandaki karar destek çalışmaları ciddi bir mesafe kat etmiş olsa da afet durumlarında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği halen ciddi bir araştırma potansiyeli taşımaktadır. Operasyonel bir hatadan ya da bir arızadan kaynaklı kesintileri afet durumunda oluşan kesintilerden ayıran en büyük fark şebeke yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Afet sonrasında şebekedeki bazı bileşenler (elektrik direkleri, dağıtım transformatörleri, vb.) kullanılamaz hale gelebilir, üstüne üstlük bu bileşenlerin güncel durumları da bilinmeyebilir. Diğer bir ifadeyle deprem sonrasında ayağa kaldırılmak istenen şebekenin topolojisi hakkında sistem operatörü kısıtlı bilgiye sahip olabilir. Bu proje ile deprem yüzünden şebeke topolojisinde oluşan belirsizliğe karşı sistem operatörüne şebekeyi ayağa kaldırmada yardımcı olacak bir karar destek yöntemi geliştirilmiştir. Bu sayede özellikle kritik müşterilere enerjinin en kısa zamanda iletilmesi sağlanacak, dizel jeneratör kullanım süresi en aza indirilecek ve böylece daha güvenilir ve sürekli enerjilendirme sağlanmış olacaktır. Proje kapsamında olası bir deprem durumu için kritik sistem elemanlarının afet durumuna yönelik performans analizi yapılmış ve analitik yöntemler ile bu elemanların deprem sonrasında kullanılabilir kalıp kalamayacağı olasılıksal olarak tespit edilmiştir. Böylece performans değerlendirmesine yönelik bir prosedür oluşturulmuştur. Geliştirilen prosedür çevrimiçi olarak çalışabilmekte, meydana gelen depremin yeri ve şiddeti bilgilerini kullanarak en gerçekçi sonuçları hesaplayabilmektedir. Yapısal analiz sonrası elde edilen ayakta kalma olasılıklarını kullanan, Markov Karar Süreci tabanlı bir karar destek yöntemi proje kapsamında geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem gerçek zamanlı çalışarak sistem operatörüne optimum karar desteği sağlamaktadır. Yöntem sahadan gelen bilgileri (ihbarlar, havadan görüntüler, ekiplerden gelen geri bildirimler, vb.) de kullanarak sürekli güncellenen bir ayağa kaldırma stratejisi önerebilmektedir. Orta gerilim dağıtım sistemlerinde gittikçe yaygınlaşan dağıtık üretim birimleri de geliştirilen karar destek yöntemi tarafından değerlendirilmektedir. Ayağa kaldırma süresinin en aza indirilmesi açısından konvansiyonel üretim tesislerinin mikro-şebeke olarak çalışabilmesi de karar destek yöntemi tarafından göz önüne alınmıştır.

Suggestions

Entegre lojistik sistemler için yeni bir onarım ağı yapısı önerisi
Bıçakçı, İsmail; İç, Yusuf Tansel; Karasakal, Esra; Dengiz, Berna (2020-12-01)
Askeri silah sistemleri gibi ilk yatırım maliyeti yüksek olan sistemlerdeonarım seviyesi analizi son yıllarda kritik ve karmaşık bir karar vermeproblemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarım seviyesi analizinde, onarımfaaliyetleriyle ilgili kararlarının verilmesinde onarım ağ yapılarındanfaydalanılmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle literatürde yer alan onarım ağyapıları gözden geçirilmiştir. Ardından onarım seviyesi analizi için dahaelverişli olabilecek bir ağ yapısına ilişkin öneriler sunulmuştur.
Depremlere ilişkin sosyal-bilişsel süreçler: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma bakış açısı
Doğulu, Canay; Sakallı, Nuray (null; 2018-11-17)
Amaç: Dehşet yönetimi ve sistemi meşrulaştırma süreçleri ile bu süreçler arasındaki motivasyonel etkileşim, afetlerin de içinde bulunduğu çeşitli uygulamalı alanlar bağlamında yapılan araştırmalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu yazına katkıda bulunmak amacıyla sistemi meşrulaştırma süreçleri Türkiye’de depremler özelinde ve dehşet yönetimi çerçevesinde ele alınarak depremlere dair algı ve tepkilerin altında yatan sosyal-bilişsel süreçler incelenmiştir. Çalışma kapsamında ölümlülük u...
Afet Yönetimi, Dayanıklılık ve Sürdürülebilir Kalkınma Arasındaki İlişki
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (2021-04-16)
Giriş: Bu çalışmada afet yönetimi, dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları arasındaki ilişki irdelenmiştir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibarı ile afet ve acil durumlara maruz kalmaktadır. Toplumumuzu afetlere karşı dayanıklı hale getirmek için bütün bireyler, yerel ve merkezi yönetimler, özel sektör, araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının topyekün, hep beraber çalışmalıdır. Yöntem: Bu ilişkiyi incelemek ve tartışmak için mevcut yayınlar, Sendai Çerçeve Eylem Planı, Kalkınma Planları ...
Backflow oil transfer in internal combustion engines
Karkaç, Abdullah; Dursunkaya, Zafer; Department of Mechanical Engineering (2002)
Oil transport through the cylinder piston route has important implications in internal combustion engines. The amount of oil available affects power loss due to friction, wear of cylinder components and piston ring performance. On the other hand, it has been shown that engine oil contributes to burned and unburned hydrocarbon emissions. In this study, the flow of gas and oil through the ring end gaps were modelled. The pressure in the 2nd and 3rd inter-ring land space volumes, the gas mass flow rates at 1st...
Experimental and numerical investigation of shrinkage mechanism of plain and reinforced concrete members
Albostan, Utku; Kurç, Özgür; Yaman, İsmail Özgür; Department of Civil Engineering (2020-9)
Concrete shrinkage is a long-term process causing a reduction in the volume of a concrete member. In the majority of the concrete models, shrinkage is considered as a uniform unrestrained shortening through the longest dimension, but in reality, due to the existence of aggregates and reinforcing bars, which restrains the shrinkage deformations, a non-homogeneous strain distribution occurs within the member. In order to measure such non-homogeneous deformations on an entire surface, digital image corre...
Citation Formats
M. Göl, E. Aydın Göl, and B. G. Erkal, “Depremde Zarar Görmüş Orta Gerilim Elektrik Dağıtım Şebekelerinde Ayağa Kaldırma için Karar Destek Yöntemlerinin Geliştirilmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95939.