L- izolösinin ters misel ile ekstraksiyonu ve doğal gaz hidratlarıyla geri ekstraksiyonunu incelenmesi

2004-3-1
Bu çalışmanın amacı, fermentasyon ürünü L-izolösinin (L-Ile) sulu fazdan ekstraksiyonu için ters misel sisteminin tasarımını yapmak, ayırma verimini maksimum yapmak için parametrelerin etkisini incelemek ve bu fazdan amino asitin geri ekstraksiyonu için gaz hidrat yöntemini geliştirmektir. Bu nedenle farklı yüzey aktif maddeler (AOT,Alamine-336, TOA, Aliquat 336) ve farklı çözücülerin (izooktan ve oleyil alkol) farklı pH'lardaki L-Ile çözeltilerinden oluşan kombinasyonları 150 ml'lik edenlerde orbital çalkalayıcıda denenerek en yüksek verimde L-Ile'nin ekstraksiyonunu sağlamak için çalışılmıştır. Farklı yüzey aktif madde derişimleri, eş yüzey aktif madde derişimleri ve farklı pH'larda deneyler gerçekleştirilerek Aliquat 336, 1-dekanol (eş yüzey aktif madde) ve izooktan sisteminde ters misel yapısı elde edilmiştir. 200 mM Aliquat 336, 1-dekanol (%20 v/v), izooktan (T=30 °C, pH=12) sisteminde %82 verim elde edilmiştir. Yapılan ön çalışmalarda ekstraksiyon verimine sulu ortam pH'ı, yüzey aktif madde derişimi ve tuz derişiminin etkisi incelenmiştir. pH'ın ve eş yüzey aktif madde derişiminin artmasiyla elektrostatik etkileşimlerden dolayı ekstraksiyon verimi artmıştır. Ayrıca farklı faz oranlarında yapılan deneyler, faz oranının ters misel oluşumunu çok fazla etkilemediği göstermiştir. Amino asit derişimi, Aliquat 336 derişimi ve karıştırma hızı etkileri 80 mm iç çaplı, 100 mm yüksekliğindeki, iki fazı da mekanik karıştırmalı cam ekstraktörde (stirring cell) gerçekleştirilmiştir. Bu sistemde, zamanla örnek alınarak, L-Ile'nin sulu fazdan organik faza ekstraksiyonundaki toplam kütle aktarım katsayısı ve organik faz film kütle aktarım katsayısı incelenmiş, Aliquat 336 derişimi ve karıştırma hızmm toplam kütle aktarım katsayılarını arttırdığı bulunmuştur. Organik faz kütle aktarım katsayısının karıştırma hızı ve Aliquat 336 derişiminden çok fazla etkilenmediği söylenebilir. Sonuç olarak bu ekstraksiyon sistemini su tarafı difüzyon direncinin ve arayüzeydeki çözünme direncinin kontrol ettiği şeklinde yorumlanabilir. Gaz hidrat yöntemiyle geri ekstraksiyonda, propan ile plexiglas hücre kullanılarak hidrat oluşturma çalışmaları yapılmış, ancak yüksek basınç düşük sıcaklıkta propanın sıvılaşması, hidrat oluşumunu engellemiştir. Bu nedenle CO2 ile pirinç reaktör kullanılarak çalışmalara devam edilmiştir. 471 psig basınç ve 6,94°C'den itibaren hidrat oluştuğu gözlenmiştir. Bu sistemde gaz hidrat oluşumu ters misel fazın kırılması sağlanarak aşın derişik olan L-Ile'nin saf olarak çökmüş ve geri ekstraksiyon veriminin %75 olduğu bulunmuştur.

Suggestions

Performance evaluation of Cappadocian tuffs treated with alcohol dispersion of calcium hydroxide nano-particles
Çalışkan, Berkay Barış; Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Department of Building Science in Architecture (2022-12-08)
In this study, the effect of treatment with alcohol dispersion of calcium hydroxide Ca(OH)2 nanoparticles on controlling excessive water absorption and capillary water suction properties of Cappadocian tuffs was investigated extensively. For this purpose, two tuff types, Göreme Rock (CYT) and Cappadocian Rose (CPT), obtained from a quarry near Avanos-Nevşehir, were examined. Laboratory tests were conducted concerning their basic physical, hygric, mechanical, microstructural, and mineralogical properties bef...
Nonlinear vibration analysis of L-shaped beams and their use in vibration reduction
Ekici, Yiğitcan; Ciğeroğlu, Ender; Yazıcıoğlu, Yiğit; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
In this thesis, nonlinear vibration analysis of both fixed L-shaped beam and L-shaped beam attached to a single degree of freedom (SDOF) system is performed for several cases with different structural parameters to observe the effect of these parameters. Then these beams are proposed to reduce the vibration amplitudes of certain structures, and the nonlinear effects on the dynamic responses of these structures are investigated. The nonlinear dynamic model of the L-shaped beam is obtained by using Euler-Bern...
Usability of polylactide biopolymer as thermoplastic matrix for woven fiber composite laminates
Demirok, Gökberk; Kaynak, Cevdet; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-4-28)
The first purpose of this study was, as the first time in the literature, to investigate usability of polylactide (PLA) biopolymer as the matrix of high-performance composite laminated structures having woven forms of glass and carbon fibers. For this purpose, 2-14 layers of 2x2 twill Carbon Fiber (CF) and 1x1 plain weave Glass Fiber (GF) forms were stacked by PLA powders followed by consolidation of these layers by compression molding technique. After conducting various tests and analysis it was observed t...
Silikotungstik asit esaslı Katalizörler ile Gliserolün Eterifikasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2014-12-31)
Bu çalışmadaki amacımız heteropoli asitlerden olan silikotungstik asit katalizörünün saf ve mezo gözenekli SAPO-34 katalizörü üzerine emdirilerek aktivitelerinin gliserolün isobuten ile eterifikasyon reaksiyonunda test etmektir. Gliserol biyodizel üretiminin önemli bir yan ürünüdür ve gliserolün değerli kimyasallara ya da yakıt alternatiflerine dönüştürülmesi biyodizel üretim prosesinin ekonomisine önemli katkı yapma potansiyeline sahiptir. Gliserolün isobuten ile reaksiyonu sonucunda oluşacak eterlerin üst...
S235 Çeliğinin MAG Köşe Kaynağında Farklı Sabitleme Noktalarına Bağlı Gelişen Çarpılma Eğilimlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Tahmin Edilmesi
Bedir, Elif; Batıgün, Caner; Gür, Cemil Hakan (null; 2015-11-21)
Bu çalışmada, S235 yapı çeliği plakalarına uygulanan MAG köşe kaynağı işlemi esnasında kullanılan sabitleme sisteminin yapıda meydana gelen deformasyon eğilimi üzerindeki etkisi incelenmiş ve deformasyonun önceden tayin edilebilirliği tartışılmıştır. Uygulanan sabitleme düzeninin yapıda kapladığı hangi faktörlere bağlı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Farklı sabitleme sistemleri kullanılarak MAG kaynağına tabi tutulan S235 tipi çelik plakalarda meydana gelecek olan deformasyon, “Weld Planner” yazılımı kull...
Citation Formats
M. T. Mehmetoğlu and M. Parlaktuna, “L- izolösinin ters misel ile ekstraksiyonu ve doğal gaz hidratlarıyla geri ekstraksiyonunu incelenmesi,” 2004. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95953.