Okul Öncesi Eğitim için Mekatronik Sistem Tasarımı

2016-11-03
Mengü, Binnaz Didem
Turgut, Ali Emre
Ülkemizde 2013 yılında uygulanmaya başlayan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı öğrenci merkezli, aktif öğrenmeyi destekleyen, yapılandırmacı yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Yeni programın uygulanmasının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, eğitimcilerin halen geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini ve bu yöntemlerin öğrenci odaklı yeni sisteme tam uyum sağlayamadığını göstermektedir. Öğretmen merkezli eğitimin sorunları göz önüne alındığında yeni bir yöntem ihtiyacı doğduğu farkedilmiştir. Eğitimde robot kullanımının bu problemlere kolay ve ucuz bir çözüm alternatifi olacağı düşünülmüştür. Robotların okul öncesi eğitimde yapılandırmacı etkinlikler ile kullanılmasının çocukların tüm gelişim alanlarının(Bilişsel, Sosyal, Dil, Duygusal, Motor) gelişimine büyük katkılarda bulunabileceği ön görülmektedir. Bu amaçla, çözüm olarak eğitim sistemine entegre edilebilir yardımcı bir akıllı sistem tasarımı önerilmiştir. Bu sistem; gezer bir robot, tablet arayüzü ve akıllı bir mattan oluşmaktadır. MEB Okul Öncesi Eğitim Programı ve Etkinlik Kitabı örnek alınarak sistem tasarımı yapılmıştır. Sistemin, Eğitim Programında belirtilmiş olan 60-72 aylık çocukların Bilişsel Kazanımlarının yüzde 90’nı vermesi hedeflenmiştir. Hassas hareket kontrollü, RFID etiket okuyabilen, sesli ve ışıklı uyarı verebilen, programlanabilir bir gezer robot, sade ve basit bir tasarımla algoritma geliştirmeyi ve robotu programlamayı sağlayan tablet arayüzü ve robotun üzerinde hareket edeceği, RFID etiketlerle donatılmış akıllı bir mat tasarımı gerçekleştirilmiştir. Sistemin teknik testleri yapılmış ve sistemde iyileştirmeler yapılmıştır. Sistemin teknik testlerden başarıyla geçmesi ile sistemin yapılabilirliği kanıtlanmış, faydasının ölçülmesi ve kanıtlanması için hedef kitle ile denenmesi ve değerlendirmesinin yapılması aşamasına geçiş sağlanmıştır.
Türkiye Robotik Bilim Konferansı TORK 2016

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
OKULLARIN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Öztürk, Gökhan(2018-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP) örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, yönetici ve altyapı ile STEM eğitimi entegrasyonuna hazır olup olmadıklarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde STEM eğitimine okulların hazırlık durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu proje bulguları ile, entegrasyonu Milli Eğitim Bakanlığınca da uygulanması planlanan STEM eğitiminin olası sorunlarını önceden tespit etmeyi, okullarının hazır olma durumları hakkına bilgileri ortaya koymayı ve son olarak ta bu bilgil...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ve Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-03-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve uygulama öğretmenlerinin, Öğretmenlik Uygulaması dersine ilişkin görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışmasının kullanıldığı bu araştırmanın katılımcıları 41 okul öncesi öğretmen adayı ile 31 okul öncesi öğretmenidir. Açık uçlu görüş bildirim formu aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcılara göre Öğretmenlik Uygulaması sürecinde karşılaşılan sorunlardan bazıları öğretmen aday...
Citation Formats
B. D. Mengü and A. E. Turgut, “Okul Öncesi Eğitim için Mekatronik Sistem Tasarımı,” presented at the Türkiye Robotik Bilim Konferansı TORK 2016, İstanbul, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://tork2016.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/bildiriler-kitabi.pdf.