Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması

2015-01-01
Bugay Tuna, Aslı
Erdur Baker, Özgür
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için ulaşılan ikinci çalışma grubuise 113 (72 Kadın, 41 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere Eşli Ruminasyon Ölçeği, Ruminasyon Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Analizlerde ölçeğin faktör yapısını test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini test etmek için ise Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin ölçüt bağlantılı geçerliğini hesaplamak için Ruminasyon Ölçeği ile arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayıları hesaplanarak bulunmuştur. Ölçeğin geçerliğine kanıt sağlamak amacıyla öğrencilerin cinsiyete göre eşli ruminasyon düzeyleri arasındaki fark t testi ile test edilmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler Eşli Ruminasyon Ölçeğinin ülkemiz için geçerli ve güvenilir olduğu konusunda kanıtlar sağlamıştır.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Turkish Version of the Dyadic Almost Perfect Scale: Reliability and Validity
Bugay, Asli; KALKAN, MELEK; Delevi, Rakel (2016-07-01)
The present study examined the reliability and validity of the Turkish version of the Dyadic Almost Perfect Scale (DAPS). The Turkish version of DAPS and Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) was administered to 263 (157 female and 104 male) Turkish university students and 2 participants didn't specify their gender. Internal reliability was calculated and Cronbach's a coefficients ranged between .87 and .90. Criterion validity (Pearson correlation) between the DAPS and the MPS ranged from .27 to .50. A...
Turkish adaptation of the trait meta-mood scale
Aksoz, Idil; Bugay, Asli; Erdur Baker, Özgür (2010-02-08)
This study investigates the reliability and validity of the Turkish version of the Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey & Palfai, 1995). This scale was originally developed to measure the ability to understand one's mood, to find the degree to which individuals moderate their moods, and to find correspondences between feelings and thoughts. The Trait Meta-Mood Scale (TMMS) and Ruminative Response Scale (RRS) were applied to 319 university students. Confirmatory and exploratory factor analy...
Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması
Sakallı, Nuray (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı erkeklere ilişkin tutumları düşmanca ve korumacı olarak iki alt boyuta ayıran Erkeğe İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin (EÇDÖ; Glick ve Fiske, 1999) Türk öğrenci örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu araştırmaya, 412’si erkek ve 442’si kadın olmak üzere toplam 854 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların tümünün yaş ortalaması 20.59 (S = 1.80) yıl olarak bulunmuştur. Katılımcılar EÇDÖ ölçeği ile birlikte Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’n...
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Atak, Zuhal Beyza; Yalçınkaya Alkar, Özden (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu çalışma ile COVID-19 pandemi sürecine ilişkin stresörleri, bireylerin bu stresörlere maruziyetlerini ve stresörlere ait stres düzeylerini değerlendirmek amacıyla Park ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilen COVID-19 Stresörlerine Maruziyet ve Stres Tepkisi Ölçeğinin (CSÖ) Türkçe uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Ölçek, COVID-19 pandemi sürecine ilişkin 23 stresör maddesinden ve enfekte olma, aktiviteler ve kaynaklarla ilişkili stres alanları olmak üzere üç alt fa...
Citation Formats
A. Bugay Tuna and Ö. Erdur Baker, “Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 106–114, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84318.