Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Artırılmasına İlişkin Politika Önerileri: İstanbul Örneği

2022-03-01
Şenoğlu, Gökçe
Erden Topal, Yelda
Gürsoy Haksevenler, Betül Hande
Nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin sürekli gelişmesi, enerjiye olan talebi her geçen gün artırmaktadır. Geleneksel enerji tedarik yöntemleri ise, dünyadaki ekolojik krizin başlıca sebepleri arasındadır. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yöneliş giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Mevcut enerji talebini çoğunlukla fosil yakıtlardan karşılayan Türkiye, enerjide dışa bağımlılık görünümü arz etmektedir. Bu durum ülkemizde yenilenebilir enerji (YE) potansiyellerinin kullanıma kazandırılmasının oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Türkiye nüfusunun ve ekonomik faaliyetlerinin önemli bir kısmına sahip olan İstanbul da, enerji ithal eden bir kenttir ve yenilenebilir kaynaklardan yeterli oranda faydalanamamaktadır. Mevcut çalışmada İstanbul’da YE kullanımının artırılması için politika önerileri geliştirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla, sektördeki mevcut düzenlemeler değerlendirilmiş, birincil kaynaklardan yararlanılmış, iyi şehir/ülke uygulamaları incelenmiş ve belediye ve özel sektör temsilcileri ile açık uçlu yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında i) İstanbul’da YE kaynaklarının enerji tedarikindeki payının artırılması için şehrin ihtiyaçlarını önceleyen düzenlemeler ve planların hayata geçirilmesinin, ii) ulusal enerji politikalarıyla uyumlu eylem planlarının yapılmasının, iii) merkezi yönetimle yerel yönetimlerin koordinasyon içerisinde çalışmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasının, iv) şehirdeki altyapı ve elektrik şebeke sisteminin de yeni teknolojileri ve kaynakları destekleyecek şekilde geliştirilmesinin ve v) İstanbul’un YE potansiyelinin güncel olarak ölçülüp, kamuoyuyla paylaşılmasının Türkiye’de YE sektörünün gelişmesine katkı sunacağı tespit edilmiştir.

Suggestions

Şehir Ölceğinde Yenilebilir Enerji Kullanımının Desteklenmesi: İstanbul icin Oneriler
Gürsoy Haksevenler, Betül Hande; Erden Topal, Yelda (2021-12-15)
Nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin sürekli gelişmesi, enerjiye olan ihtiyacı ve talebi her geçen gün artırmaktadır. Geleneksel enerji tedarik yöntemleri, dünya çapındaki ekolojik krizin başlıca sebepleri arasındadır. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yöneliş giderek artmaktadır. Mevcut enerji talebinin büyük bir kısmını fosil yakıtlardan karşılayan Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık görünümü arz etmesi, yenilenebilir enerji potansiyellerinin kullanıma kazandırılması uzun dönemde Türkiye açısından ol...
Optimal Capacity Allocation in Electricity Industry in accordance with Renewable Energy Sources: The US Case
Gölbaşı, Umut; Kestel, Sevtap Ayşe; Yılmaz, Bilgi; Department of Financial Mathematics (2021-3-15)
Electricity generation cost and environmental effects of electricity generation continue to be among central themes in energy planning. The choice of electricity generation technology and energy source affect the environment through released greenhouse gases and other waste. United States is the worlds second-largest CO2 emitter and electricity consumer. This thesis aims to estimate the optimal capacity expansion of electric power sector in the United States for 2022-2050. We develop a fuzzy multi-objective...
Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmekted...
Reactivity of limestones of different sources for flue gas desulfurization application
Gülsün, Mehtap; Hoşten, Çetin; Department of Mining Engineering (2003)
In today's world where millions of tons of pollutants are discharged into the atmosphere, continually increasing population and industrialization lead to ever increasing demand for energy which, in turn, leads to a continual increase in the amount of pollutants released into the atmosphere. Sulphur dioxide generated as a result of burning coal is one of the most significant pollutants in the atmosphere and has negative effects on both living beings and non-living things. There are wet and dry processes whic...
Hidrokarbon Kirliliği Gösteren Yüzey Sularından Hidrokarbon Degredasyonunda Etkin Bakterilerin İzole Edilmesi ve Dgredasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2015-12-31)
Sanayi ve teknolojinin hızla artması nedeniyle çevre kirliliği tüm dünyada büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Çevre kirliliği sonucu ekolojik denge büyük bir hızla bozulmaktadır. Endüstriyel gelişme ile birlikte artan petrol kullanımı, çevreye yayılan hidrokarbonların oranını arttırmakta bu da canlılar için büyük bir tehlike unsuru oluşturmaktadır. Birçok plastiğin hammadesi olan ve enerji kaynağı olarak da kullanılan petrol rafinerilerinin atıkları da bu kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Pe...
Citation Formats
G. Şenoğlu, Y. Erden Topal, and B. H. Gürsoy Haksevenler, “Yenilenebilir Enerji Kullanımı ve Artırılmasına İlişkin Politika Önerileri: İstanbul Örneği,” İdealkent, vol. 35, no. 13, pp. 171–196, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/69398/986475.