Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi

2016-12-31
Sezgi, Naime Aslı
Ağca, Can
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmektedir. Son yıllarda, otomobillere ve toplu taşım araçlarındaki klasik içten yanmalı motorlara alternatif olarak yakıt hücresi kullanımı ön plana çıkarılmıştır. PEM yakıt hücreleri zararsız gaz salınımları (sadece su buharı) ve göreceli olarak yüksek veriminden dolayı tercih edilmeye başlanmıştır. Fakat yakıt hücreli otomobiller henüz klasik içten yanmalı motorlu otomobillerle rekabet edememektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve üretildiği kaynaklardaki muhtemel safsızlıkların (H2S, CO, vb.) bulunması yakıt pillerinde veya motorlu taşıtlarda yaygın kullanılmasını güçleştirmektedir. Yakıt pili uygulamalarında kullanılacak hidrojenin eser miktarda da olsa H2S içermemesi ve CO içeriğinin de çok düşük olması gerekmektedir.Bu çalışmada, yakıt pili uygulamalarında ve motorlu taşıtlarda konvansiyonel olarak kullanılabilecek olan, düşük CO içerikli hidrojen üretiminin formaldehitin reformlanmasıyla gerçekleştirilmesi için uygun aktif, kararlı metal yüklü mezogözenekli karbon destekli katalizörlerin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve formaldehitin reformlanması reaksiyonunda test edilmesi amaçlanmaktadır.
Citation Formats
N. A. Sezgi and C. Ağca, “Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59150.