Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi

2016-12-31
Gün geçtikçe enerjiye olan talep artmakta ve bundan dolayı daha verimli enerji üretim teknolojilerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. Özellikle hissedilir iklim değişimi ve fosil kaynaklarının tükenmesi enerji sektörünün yeni alternatifler üzerinde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Günümüzde harcanan enerjinin azımsanamayacak bir kısmını kişisel ve toplu taşım araçları kullanmaktadır. Bu yüzden otomobil teknolojisinde motor verimi ve atık gazların kontrolü üzerine önemli gelişmeler yıllardır devam etmektedir. Son yıllarda, otomobillere ve toplu taşım araçlarındaki klasik içten yanmalı motorlara alternatif olarak yakıt hücresi kullanımı ön plana çıkarılmıştır. PEM yakıt hücreleri zararsız gaz salınımları (sadece su buharı) ve göreceli olarak yüksek veriminden dolayı tercih edilmeye başlanmıştır. Fakat yakıt hücreli otomobiller henüz klasik içten yanmalı motorlu otomobillerle rekabet edememektedir. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınması ve üretildiği kaynaklardaki muhtemel safsızlıkların (H2S, CO, vb.) bulunması yakıt pillerinde veya motorlu taşıtlarda yaygın kullanılmasını güçleştirmektedir. Yakıt pili uygulamalarında kullanılacak hidrojenin eser miktarda da olsa H2S içermemesi ve CO içeriğinin de çok düşük olması gerekmektedir.Bu çalışmada, yakıt pili uygulamalarında ve motorlu taşıtlarda konvansiyonel olarak kullanılabilecek olan, düşük CO içerikli hidrojen üretiminin formaldehitin reformlanmasıyla gerçekleştirilmesi için uygun aktif, kararlı metal yüklü mezogözenekli karbon destekli katalizörlerin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve formaldehitin reformlanması reaksiyonunda test edilmesi amaçlanmaktadır.

Suggestions

Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Dizelin Reformlanma Reaksiyonlarında Çalışma Parametrelerinin Optimizasyonu
Sezgi, Naime Aslı(2018-12-31)
Günümüzde, küresel ısınma ve fosil yakıt kaynaklarının tükenmeye yüz tutması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgi artmıştır. Hidrojen, alternatif temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir ve 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olarak anılmaktadır. Gelecekte hidrojen üretimi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacaktır, fakat bu esnada dağıtım sistemlerinin yerleşik olarak kullanılmakta olması ve halk tarafından kabul gören bir yakıt olması gibi nedenler ile dizel yakıtı hidrojen ...
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 KATALİZÖRLERİ İLE KATALİTİK OKSİDASYONU
Karakaş, Gürkan(2015-12-31)
Yüksek sıcaklıkta yakma tekniği (HTC) ile toplam organik karbon vge toplam organik azot tayini atıkların karakterizasyonu ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir uygulamadır. HTC tekniğinde organik atığın toplam oksidasyonu yanma fırınında kullanılan katalizörün başarısına bağlıdır. Günümüzde kullanılan ticari Pt/Al2O3 katalizörünün performansı özellikle azotlu bileşikler için düşüktür. Bu projede azotlu organik bileşiklerin tam oksidasyonu için Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 katalizörleri sentezlenecek ve fa...
Dik Hizalanmış Karbon Nanotüplerin Şablon Olarak Kullanılmasıyla Elde Edilen Titanyum Dioksit Filmlerin Fotokatalitik Aktivitesi.
Bölükbaşı, Ufuk; Akkuş, Merve; Karakaş, Gürkan(2013-12-31)
Kendi kendini steril edebilen ve temizleyen yüzeylere olan ihtiyaç, mikrobiyal populasyonun kontrol altına alınmak istenmesiyle ortaya çıkmıştır. Medikal cihazlarda ve hastanelerde mikrobik enfeksiyonların azaltılması, malzemeler üzerinde biyofilm oluşumunun önlenmesi, gıda koruması, ev hijyeni, hava ve su temizliği gibi bir çok alanda kendi kendini steril edebilen antimikrobik yüzeylere duyulan ihtiyaç artmaktadır. Antimikrobik yüzeyler 2 ana strateji ile hazırlanabilir; mikropları yüzeyden iten sistemler ...
Karışık Yapılı Metal Oksitlerde Oksijen Ve Su Adsorpsiyon-Desorpsiyon Özelliklerinin Karakterizasyonu
Üner, Deniz(2015-12-31)
İkili metal oksit sistemlerinin oksijen ve su adsorplanma desorplanma karakteristiklerini izleyebilmek için bir sistem önerilmektedir. Bu sistem laboratuvarımzda TÜBİTAK desteği ile 1997 yılında kurulmuş olan sistemin bozulmasi nedeni ile yeniden kurulması zorunlu hale gelmiş, tüm çalışmlaraımızda kullandığımız bir adsorplanma sistemidir.
Citation Formats
N. A. Sezgi, “Hidrojen Üretimi için Metal Yüklü Katalizör Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59150.