Tarihi Konut Alanlarında Sel ve Yangın Hasar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi: Dış Kale, Geleneksel Ankara Evleri

2022-05-01
Halıcı, Tuğçe
Yıldırım Esen, Sibel
İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda sıklığı ve şiddeti artarak meydana gelen sel olayları, dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye’de çok sayıda mal ve can kaybına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, ülkelerin coğrafyasına, sosyo-ekonomik niteliklerine göre değişmektedir (Aydın, Erdin, & Kahraman, 2017). Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde bu riskler oldukça yüksektir (McBean ve Henstra, 2003). İklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, kentlerde, ekonomik ve çevresel kayıpların yanı sıra, tarihi kent dokularında ve kültür varlıklarında tahribat ve kayıplara neden olmaktadır (Yıldırım Esen & Bilgin Altınöz, 2021). Tarihi kent dokularını etkileyen bir başka afet türü de yangındır. İnsan kaynaklı ya da doğal sebeplerle meydana gelen yangınlar, tarihi yapıların ağır hasar almasına ve çoğunlukla yok olmasına neden olmaktadır (Uluç, Şenol Balaban, Yıldırım Esen, 2021). İklim değişikliğinin, insan ve doğal kaynaklı afetlerin kültür varlıkları üzerindeki etkilerine ve alınması gereken önlemler konusuna odaklanan araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, tarihi konut alanlarında sıklıkla meydana gelen sel ve yangın hasar görebilirliğinin değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Ankara’nın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Dış Kale’de yer alan tarihi konut dokusunun ve geleneksel Ankara evlerinin sel ve yangına karşı hasar görebilirlikleri irdelenmiş ve risklerin azaltılmasına yönelik alan ölçeğinde alınabilecek önlemlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
VII. Kent Araştırmaları Kongresi - VII. Congress on Urban Studies

Suggestions

Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme
Saltık, N. Emine Caner(2007)
Anıtların ve arkeolojik alanların atmosferik koşullara açık olan taşları, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimlere uğramaktadırlar. Zaman içinde bu değişimler, taşın mikroyapısında yüzeyden içeriye doğru ilerleyen bozulmalara neden olmakta ve oluşan önemli değişiklikler, toplam gözenekliliğin artması, mekanik özelliklerin azalması, kimyasal bileşim değişimleri ve diğerleri olarak izlenmektedir. Tarihi taşlardaki bozulma değişimleri, görsel olarak da izlenmektedir. Bunlar, renk değişimleri, biriki...
A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of Gyldenrisparken In Copenhagen
Bican, Nezih Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Housing settlements have been regenerated in recent decades across the world, particularly those built in Europe for social purposes in the post-war period. As unique sets of problems accumulate in each case, interventions tend to address individual issues of different scales and localities. This study aims to contribute to housing research with a focus on the regenerative spatial interventions of urban design and architecture and their tangible reflection on sustainability. The research work, including rel...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri i...
Farklı Büyüme Koşullarında Büyütülen Rhodobacter Capsulatus Bakterisinde Hidrojenüretim Mekanızmasını Anlamaya Yönelik Proteom Çalışması.
Yücel, Ayşe Meral(2011-12-31)
Dünya enerji ihtiyacının, fosil yakıtlardan karşılanması beraberinde çevre kirliliği, küresel ısınma ve sınırlı olan rezervlerin azalması gibi problemleri getirmektedir. Bu nedenle günümüzde, sürdürülebilir, çevre dostu ve ucuz enerji kaynaklarının geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Enerji kaynağı olarak hidrojen, yanmasıyla oluşan maddenin su olması, ısıl değerinin diğer yakıtlarla karşılaştırılabilir olması nedeniyle iyi bir alternatiftir. Hidrojen üretiminde, biyolojik olarak bu kabiliyete sahip ola...
Ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji kullanımının emisyon ve ekonomik etkileri
Özeş, Reyhan; Çağatay, Selim (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen iklim değişikliğinin en önemli nedenini sera gazı emisyonları oluşturmaktadır. Bu konuya ilişkin uluslararası yazında yapılan çalışmalara kıyasla Türkiye’de yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada, ulaştırma sektörü ve hanehalkı enerji tüketiminde alternatif enerji ikamesinin emisyon ve ekonomik etkileri analiz edilmektedir. Analizler 1998 yılı girdiçıktı tablosu ve içsel emisyon hesaplama tekniklerini kullanarak yapılmaktadır. Alternatif enerji i...
Citation Formats
T. Halıcı and S. Yıldırım Esen, “Tarihi Konut Alanlarında Sel ve Yangın Hasar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi: Dış Kale, Geleneksel Ankara Evleri,” presented at the VII. Kent Araştırmaları Kongresi - VII. Congress on Urban Studies, Ankara, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://kentarastirmalari.org/icus2022/wp-content/uploads/2022/05/7.-Kongre-Bildiri-%C3%96zet-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1-Birle%C5%9Fik_son.pdf.