Tarihi Konut Alanlarında Sel ve Yangın Hasar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi: Dış Kale, Geleneksel Ankara Evleri

2022-05-01
Halıcı, Tuğçe
Yıldırım Esen, Sibel
İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda sıklığı ve şiddeti artarak meydana gelen sel olayları, dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye’de çok sayıda mal ve can kaybına neden olmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, ülkelerin coğrafyasına, sosyo-ekonomik niteliklerine göre değişmektedir (Aydın, Erdin, & Kahraman, 2017). Özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentlerde bu riskler oldukça yüksektir (McBean ve Henstra, 2003). İklim değişikliğinin sebep olduğu doğa olayları, kentlerde, ekonomik ve çevresel kayıpların yanı sıra, tarihi kent dokularında ve kültür varlıklarında tahribat ve kayıplara neden olmaktadır (Yıldırım Esen & Bilgin Altınöz, 2021). Tarihi kent dokularını etkileyen bir başka afet türü de yangındır. İnsan kaynaklı ya da doğal sebeplerle meydana gelen yangınlar, tarihi yapıların ağır hasar almasına ve çoğunlukla yok olmasına neden olmaktadır (Uluç, Şenol Balaban, Yıldırım Esen, 2021). İklim değişikliğinin, insan ve doğal kaynaklı afetlerin kültür varlıkları üzerindeki etkilerine ve alınması gereken önlemler konusuna odaklanan araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, tarihi konut alanlarında sıklıkla meydana gelen sel ve yangın hasar görebilirliğinin değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Ankara’nın önemli kültürel miras alanlarından biri olan Dış Kale’de yer alan tarihi konut dokusunun ve geleneksel Ankara evlerinin sel ve yangına karşı hasar görebilirlikleri irdelenmiş ve risklerin azaltılmasına yönelik alan ölçeğinde alınabilecek önlemlere ilişkin öneriler geliştirilmiştir.
VII. Kent Araştırmaları Kongresi - VII. Congress on Urban Studies

Suggestions

Tarihi mermerlerin korunmasında biyomineralleştirme ve nanotaneler teknolojilerini kullanarak yeni metotlar geliştirme
Saltık, N. Emine Caner(2007)
Anıtların ve arkeolojik alanların atmosferik koşullara açık olan taşları, çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik değişimlere uğramaktadırlar. Zaman içinde bu değişimler, taşın mikroyapısında yüzeyden içeriye doğru ilerleyen bozulmalara neden olmakta ve oluşan önemli değişiklikler, toplam gözenekliliğin artması, mekanik özelliklerin azalması, kimyasal bileşim değişimleri ve diğerleri olarak izlenmektedir. Tarihi taşlardaki bozulma değişimleri, görsel olarak da izlenmektedir. Bunlar, renk değişimleri, biriki...
Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen dinamikler, yeni sorunlar, değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlar
Yıldırım, Göksun; Aydın, Neşe; Karakayacı, Özer; Fındıklar Ülkü, Çiğdem; Karkın, Kübra; Gündüz, Elif; Levend, Sinan; Öncel, Hale; Sağ, Mehmet Akif; Çakır, Bilge; Gürçay, Melih; Memlük Çobanoğlu, Nihan Oya; Özdemir Sarı, Burcu; Özüduru, Burcu; Polat, Erkan; Ülkenli, Zeki Kamil (Akıncı Ofset, 2021-12-01)
Bugün kentler ve bölgeler tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik, toplumsal, ekolojik ve siyasal krizlerin neden olduğu dar boğazlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, iklim değişikliği ve afetler ile salgın hastalıklar yakın döneme iz bırakan gelişmelerdir. Üretilen yanıtların hem geçmişten aktarılan ve hem de yeni ortaya çıkan sorunlara köklü çözüm üretmede yeterli olamadığı koşullarda sorunlar da çeşitlenmekte, derinleşmekte ve karmaşıklaşmakta, geleceğin nasıl şekillenec...
A New Methodology For Analysis Of Spatial Interventions Towards Sustainability In Social Housing Regeneration – The Case Of Gyldenrisparken In Copenhagen
Bican, Nezih Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020-12-30)
Housing settlements have been regenerated in recent decades across the world, particularly those built in Europe for social purposes in the post-war period. As unique sets of problems accumulate in each case, interventions tend to address individual issues of different scales and localities. This study aims to contribute to housing research with a focus on the regenerative spatial interventions of urban design and architecture and their tangible reflection on sustainability. The research work, including rel...
Gıda Endüstrisi Atıklarının Katma-Değeri Yüksek Çoklu-Ürünlerin Üretiminde Kullanımı: Poligalakturonaz ve Pektin Liyaz Enzimleri ile Mikrobiyal Yağ Üretimi
Çekmecelioğlu, Deniz; Gürel, Nermin; Ören Yardimci, Gözde(2018-12-31)
Gıda ve tarım endüstrisinin çok büyük miktarda atık oluşturması ve bu atıkların çok azının geri dönüştürülmesi hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda, fermentasyon teknolojisinde kullanılan ham maddenin üretim maliyetinin yüksek olması nedeniyle sürdürülebilir, ucuz ve bol hammadde kullanma eğilimleri artmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada, fındık kabuğu hidrolizatı kullanarak katma değeri yüksek çoklu-ürünler olarak poligalakturonaz ve pektin liyaz enzimleri i...
Evaluation of the WRF & WRF-Hydro modeling system to better understand the hydrometeorological interactions over humid and semi-arid climate conditions
Düzenli, Eren; Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Yücel, İsmail; Department of Civil Engineering (2022-10-7)
Changing climate causes extreme weather events, such as heavy precipitation and flash floods, to occur more destructive and frequently. Thus, it is worthwhile to perform a reliable prediction of hydrometeorological circumstances reasonably before extreme events occur. Similarly, robust estimation of future weather conditions would contribute significantly to long-term water management issues, one of the most crucial problems of our time. Accordingly, this study evaluates the skill of (un)coupled WRF/WRF-Hyd...
Citation Formats
T. Halıcı and S. Yıldırım Esen, “Tarihi Konut Alanlarında Sel ve Yangın Hasar Görebilirliğinin Değerlendirilmesi: Dış Kale, Geleneksel Ankara Evleri,” presented at the VII. Kent Araştırmaları Kongresi - VII. Congress on Urban Studies, Ankara, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://kentarastirmalari.org/icus2022/wp-content/uploads/2022/05/7.-Kongre-Bildiri-%C3%96zet-Kitap%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1-Birle%C5%9Fik_son.pdf.