Yeni Zanaatkârlık: İş Birlikleri, Sürdürülebilirlik ve Öneriler

2018
Temeltaş, Handan
Kaya Pazarbaşı, Çiğdem
Bu bildiri, günümüzde değişen zanaatkârlık kavramına ve zanaatkârlarla yapılan iş birliklerine değinerek, bu iş birliklerini değerlendirip, çoğaltılabilmesi için birtakım öneriler sunmaktadır. Bu bildirinin amacı, gelecekteki zanaatkârlık fikri konusunda bir öngörü oluşturmak ve zanaatkârlık bilgilerinin değerlendirilebileceği biçimleri ortaya koymaktır. Günümüzde zanaatkârlık kavramı, kendine ait bir atölyede genellikle on kişiden daha az bir çalışan grubuyla bir malzeme uzmanlığı üzerinden tasarlanan ve yapılan ürünleri kapsayan bir iş olmanın dışına çıkarak, daha geniş bir tanıma erişmeye başlamıştır. Zanaatkârlar tarafından yıllar boyunca aktarılan örtülü bilginin yeni ürün ve servisler oluşturmak için kullanılması ve bu amaçla oluşturulan iş birliklerinin artması, günümüzde zanaatkârlık alanındaki çalışmaların değerini tekrar gündeme getirmiştir. Zanaatkâr bu iş birliği aşamalarında, malzeme ve üretim biçimindeki uzmanlığını ürün gelişimine aktarmaktadır. Bu bildiri kapsamında literatürden taranarak elde edilen, zanaatkârlarla yapılan iş birlikleri ve zanaat bilgisi dönüşümleri, örneklere dayandırılarak aktarılacaktır. Bu verilerin analiz edilmesinde, nitel veri analizlerini anlamlandırmak için sıralanan yöntemlerden “değişkenler arasındaki ilişkileri fark etme” ve “zıtlıkları arama/ karşılaştırma yapma” yöntemleri kullanılmıştır. Sonuç olarak, bu bildiride yer alan iş birliği biçimlerinin hepsinde zanaatkâra ait bir bilgi aktarımı söz konusudur. Bu bilgi transferleri neticesinde, zanaatkârın katkısı farklı sektörler ve iş birliğinin büyüklüğüne bağlı olarak farklı çıktılar vermektedir. Bu taranan örnekler sonucunda “yeni zanaatkârlık” kavramının bağlantılı olduğu etkinlik alanlarını, girişimcilik, teknolojik gelişmeler ve yeni ürün gelişimi olarak özetleyebiliriz. Bu etkinlik alanlarında zanaatkârların daha aktif rol almaları için kendilerini geliştirecek yeni eğitimlere sahip olmaları ve son ürüne yönelik olmasa da iş birliği sürecinin alıştırmalarının yapıldığı örneklerin çoğalması gelecekte yer alacak iş birliklerini kuvvetlendirici bir etkide bulunacaktır.

Suggestions

Yeni Medya Okuryazarlığında Kütüphanecilerin Rolleri
Ekici, Selda (Hiperlink eğit. ilet. yay. san. tic. ve ltd. sti., 2017-6-6)
Yeni medya okuryazarlığı bağlamında kütüphanecilerin değişen rolleri üzerine kavramsal bir çalışma yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, yeni medyanın teknik ve sosyo-kültürel özellikleri ile yeni medya okuryazarlığı çerçevesi, önemi ve yeni medya okuryazarı bireylerin özellikleri literatürden elde edilen bilgiler ışığında açıklanmıştır. Daha sonra kütüphanelerin ve kütüphanecilerin bu konuda değişen rolleri tartışılmıştır. Çalışmada kütüphanecilerin sahip oldukları uzmanlık bilgisi ile yeni medya ...
Yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden ilköğretim örgütsel alanında yaşanan kurumsal değişim ve nedenleri
Eryılmaz , Mehmet Eymen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, son zamanlarda Türkiye’deki ilköğretim örgütleri arasında eğitim anlayışında zekâya ilişkin ortodoks bakış açısını baz alan davranışçı yaklaşımdan, çoklu zekâyı esas alan yapılandırmacı yani öğrenci merkezli yaklaşıma doğru yaşanan hareketlilik yeni kurumsalcı örgüt kuramı perspektifinden incelenmektedir. Çalışmanın gayesi, bahsedilen örgütsel alanda kurumsal bağlamda yaşanan bu hareketliliğin öncüllerine ışık tutmaktır. Bu doğrultuda çalışmada birebir-karma görüşmeler gerçekleştirilmiş ve eld...
A post-pandemic reassessment of the New Urbanism principles
Kaya, Yasin Yağız; Akkar Ercan, Z. Müge; Department of City and Regional Planning (2021-12-09)
To live and take shelter, creating a physical environment for human beings first started with carving and then continued with the learning of constructing and building. These constructed physical environments expanded over time according to the needs and ultimately became cities. Several factors affect the physical forms of the cities. Some of these factors are directly related to human decisions, while others are independent of people. In history, cities and urban space design have continuously changed and...
Yönetim güçlendirmenin firmanın finansal performansı ve risk alma davranışı üzerindeki etkisi
İlhan Nas, Tülay; Çarkcı, Ayşegül (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-12)
Çalışmanın temel amacı, yönetim güçlendirmenin hem firmanın finansal performansını hem de risk alma davranışını nasıl ve ne yönde etkilediği sorusuna gelişmekte olan ülke bağlamının yaratacağı farklılıklar göz önüne alınarak yanıt aramaktır. Vekalet kuramı ve temsil teorisi çerçevesinde geliştirilen araştırma hipotezleri 336 firmadan elde edilen ikincil veriler ışığında, bir dizi kontrol değişkeni de göz önüne alınarak, hiyerarşik regresyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları, güçlendirilmiş yönet...
Okulda Başarı için Ders Çalışma ve Öğrenme Yöntemleri
Yıldırım, Ali; Doğanay, Ahmet; Türkoğlu, Adil (Seçkin Yayıncılık, 2009-06-01)
Araştırmalar, okulda başarının önemli ölçüde öğrencilerin öğrenme süreçlerinde aktif bir rol almalarına ve bu çerçevede çeşitli ders çalışma ve öğrenme becerilerini kullanmalarına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu becerilerin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda, hem öğrencilerin kendilerinin ve velilerin hem de öğretmenlerin bilinçli bir biçimde çaba göstermesi gerekmektedir. Bu kitap, okulda başarı için gerekli olan bir dizi ders çalışma ve öğrenme yöntemini anlatmakta ve öğrencilerin kullanımına yön...
Citation Formats
H. Temeltaş and Ç. Kaya Pazarbaşı, “Yeni Zanaatkârlık: İş Birlikleri, Sürdürülebilirlik ve Öneriler,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 147, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.