Evde Malzeme Üzerinden Tasarım Deneyleri

2020
Tarcan, Berilsu
Çalışmanın kapsamı öngörü teması ile uyumlu olarak, belirli bir kurgu içerisinde verilen mal zemeler üzerinden geliştirilecek nesne tasarımlarıdır. Katılımcıların verilen malzemeler üzerin den etraflarındaki nesneleri yeniden tanımlamaları ve geliştirmeleri beklenmektedir. Çalıştay, evde kolaylıkla bulunabilecek malzemeler ile hazır nesnelerin kalıplanarak bu nesnelerin formu ile malzeme ilişkilerinin, insan ve yapım süreci üzerinden sorgulanması üzerine kurgulanmıştır. İlk günkü çalışmada video konferans üzerinden bağlanılıp, evde bulunan malzemeler ile hamur üretimi hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın bir amacı, evde kendin-yap malzemeler ile ça lışmak, diğer amacı ise evde bulunan hazır objelerin kalıplanarak bu formlar üzerinden farklı malzemeler ile yeni obje fikirlerinin ortaya çıkarılmasıdır. İlk gün evde bulunan malzemeler ile hazır objeler kalıplanarak malzemenin aynı form üzerindeki etkisi üzerine deney ve gözlemler yapılacaktır. İkinci gün ise aynı yöntem ile çeşitli obje tasarımları oluşturulacaktır. Evde bulunan hazır objeler kumaş, yün iplik, hamur vb. malzemeler ile kaplanarak yeni obje fikirlerinin ortaya çıkarılması amacı, insan, malzeme ve form oluşturma süreçlerinin arasındaki ilişkiyi sorgulamak ve analiz etmektir. Katılımcıların her aşamada kararlarını birbiri ile ilişki lendirmeleri, tasarlamaları gereken nesneleri kurguladıkları koşullar ile birlikte düşünerek iler lemeleri beklenmektedir. Bu sayede tasarımdaki ilişkilendirmeler kullanılarak alternatif tasarım senaryoları geliştirilebilecektir. Çalıştay sırasında katılımcıların malzemeyi ve buna bağlı olarak nesneyi ne şekilde yorumla dıkları anket ve gözlemler ile (anketler yaklaşık 10’ar dakika sürecek, çalışmanın başlangıcında ve sonunda uygulanacaktır) video kayıt altına alınacaktır. Ayrıca çalıştay boyunca malzeme ile kullanıcı ilişkisi üzerine çevrimiçi anketler (Google docs üzerinden) paylaşılacak, katılımcıla rın bu anketleri doldurmaları istenecektir.

Suggestions

Etik iklimin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü: bir holdingin yöneticilerine yönelik araştırma
Bıyık, Yunus; Sökmen, Alptekin (null; 2016-07-01)
Etik iklim, çalışan davranışlarına yön verebilecek bir yapıya sahip olması ve gerek olumlu, gerekse de olumsuz çalışan çıktılarıyla anlamlı ilişkisi sebebiyle literatürde birçok araştırmaya konu olmuştur. Yapılan çalışmaların önemli bir kısmında etik iklimin; örgütsel performans, entelektüel sermaye, yöneticiye güven, iş tatmini, örgütsel bağlılık, örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkilere sahip olduğu görülmüştür. Öte yandan pozitif etik iklim algı...
Görsel Öge Tanıma Modellerinin Eksik Gözetimli Öğrenimi
Cinbiş, Ramazan Gökberk; İkizler Cinbiş, Nazlı(2020-06-01)
Derin öğrenme tabanlı modellerdeki gelişmeleri takiben, yapay zeka çatısı altındaki pek çok araştırma alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu alanlar içerisinde en hızlı gelişim gösteren alanlardan biri bilgisayarlı görü olmuştur. Derin öğrenme öncesi dönemle kıyasladığımızda, görüntü sınıflandırma, nesne tanıma, nesne tespiti, sahne tanıma, görüntü segmentasyonu, görüntü özetleme ve diğer pek çok bilgisayarlı görü probleminde çok büyük gelişmeler sağlandığı göze çarpmaktadır. Derin öğrenme dönemi...
Tasarım Araçlarının Tasarım Fikir Gelistirme Sürecinde Analoji ve Metafor Kullanımına Etkisi
Yıldırım, Nuray; Gürsu, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında amaç ve kullanım süreci açısından farklılaşır. Tasarım sürecinde analoji ve metafor kullanımını destekleyen farklı biçimlerde (yöntemler, kart desteleri ve veri tabanları gibi) çeşitli tasarım araçları bulunmaktadır. Bu çalışma, tasarım araçlarına ait özellik- lerin fikir geliştirme süre...
Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Akpınar, Abdullah; Xu, Mengyuan; Brooks , Kerry R. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içins...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Erbuğ, Çiğdem; Süner, Sedef (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Citation Formats
B. Tarcan, “Evde Malzeme Üzerinden Tasarım Deneyleri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 500, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.