Geç Ergenlikte Ayrılık ve Depresif Sorunsal: Projektif Bir Çalışma

2022-6
Düşgör, Bengi
Dönmez, Ahmet
Psikanalitik kurama göre ayrılma-bireyleşme, geç ergenlik döneminde önemli bir gelişimsel görev olarak kabul edilir. Bu dönemin gelişimsel bir süreci olan ebeveyn evinden ayrılma eylemi, geç ergenin bireyleşme sürecindeki katkısı açısından önemlidir. Bu çalışmada, ergenliğin son evresi olan geç ergenlik döneminde ortaya çıkan depresyonun ayrılma-bireyleşme süreci ile ilişkisi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında depresif geç ergenlerin ayrılma-bireyleşme süreci ile ebeveyn evinden ayrılmaya dair söylemleri arasındaki ilişki de incelenmiştir. Bu amaçla, depresyon tanısı almış ve yaşları 19-25 arasında değişen 17 kadın ve 17 erkek olmak üzere toplam 34 gönüllü katılımcıyla çalışma yürütülmüştür. Katılımcılarla psikanalitik yönelimli ön görüşme yapıldıktan sonra Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi uygulanmıştır. Uygulanan malzemeler, Fransız Okulu'na özgü içerik analiziyle yorumlanmıştır. İçerik analizi sonuçlarına bakıldığında elde edilen bulgular, depresif geç ergenlerin nesne ilişkilerinin sembiyotik türde belirginleştiğini, nesneden ayrılmada güçlük yaşadıklarını ve bu yüzden ebeveyn evinden ayrılmada zorlandıklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, narsisistik yetersizlikten ötürü depresyon yaşadıkları görülmüştür.

Suggestions

Ayrılma ve Bireyleşme: Nesne İlişkileri Üzerine Terapötik Uygulama
Topçu, Merve (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-6-01)
Mahler kuramında, ayrılma ve bireyleşme sürecini dört evrede gözlemlemiş ve bu evreleri farklılaşma, alıştırma, yeniden yaklaşma ve libidinal nesne sürekliliği olarak isimlendirmiştir. Bu yazının amacı, Mahler’in kuramı ve çeşitli literatür bulguları ile desteklenerek bir vakanın değerlendirilmesidir. Araştırmalar anne ile ilişkide, bebeğin ayrılma kaygısı yaşamasının adaptif ve evrensel bir fenomen olduğunu göstermektedir. Öte yandan bebeğin erken dönemde gelişimsel olarak uygun olmayan seviyede kaygı ...
Gece Yeme Sendromunun Nesne İlişkileri Bağlamında Projektif Testler ile Değerlendirilmesi
Dönmez, Ahmet (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Psikanalitik kurama göre, erken dönem nesne ilişkilerinin niteliği ruhsallığın gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Psikanalitik çalışmalarda, çocukluk dönemindeki engellenmelerin, duygusal ihmalin ve ayrılma-bireyleşme süreciyle ilgili sorunların yeme bozukluğunun gelişiminde etkili olduğu görüşü hâkimdir. Bununla birlikte psikanalitik teoriler, yemek yeme, rüya görme ve ruhsal süreçler arasındaki ilişkiyi daima vurgulamıştır. Buradan yola çıkılarak bu çalışmada, erken dönem nesne ilişkilerindeki sorunsall...
14-19 Yaş Aralığındaki Ergen Örnekleminde Savunma Düzenekleri ve Ergen Ruhsal Gelişimi üzerine TAT ile bir Araştırma
Düşgör, Bengi; Kalem, Erkan; Koç, Kübra; İkiz, Tevfika (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Psikanalitik kurama göre ergenlik dönemi, erinlik değişimlerinin uyumlanma süreci olarak ele alınabilir. Ergenlik, ani bir büyüme içermesi nedeniyle kendi başına kırılgan bir dönemdir. Araştırmanın amacı, ergen örnekleminde yaş gruplarına, cinsiyete ve sosyoekonomik duruma göre savunma düzeneklerinin kullanımı ve ruhsallığın gelişiminde cinsiyet, yaş ve sosyoekonomik durumun etkilerinin, İstanbul’da yaşayan bir ergen örnekleminde, TAT kullanılarak incelenmesidir. Bu çalışmanın ana hipotezi, ergenlik boyunca...
Infant temperament and maternal well-being: the mediating role of maternal psychological need satisfaction and need frustration
Turunç, Gamze; Selçuk, Emre; Uysal, Ahmet; Department of Psychology (2016)
The current research is one of the first studies focusing on well-being of parents of infants aging between 10-13 months in relation to basic psychological needs in a frame of Self-Determination Theory. In this frame, mother’s psychological need satisfaction and need frustration in different domains (autonomy, competence, and relatedness needs) were examined as explaining mechanisms. This study aimed to examine the relations between infant temperament, maternal basic psychological need satisfaction and frus...
Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerinde Temsili
Akyunus, Miray; Akbay, Sergen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Şema Terapi Kuramına göre farklı ebeveynlik biçimleri, çocukluk çağında karşılanmayan veya fazlasıyla karşılanan temel psikolojik ihtiyaçlar aracığıyla erken dönem uyumsuz şemaların gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu şemaların da farklı psikolopatolojilerin gelişiminde ve kişiler arası işlevselliğin bozulmasında etkili olduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada, algılanan farklı ebeveynlik biçimlerinin özgül kişiler arası problem türleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, yaşları 1...
Citation Formats
B. Düşgör and A. Dönmez, “Geç Ergenlikte Ayrılık ve Depresif Sorunsal: Projektif Bir Çalışma,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 379–403, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/956380.