Fetiş Nesnesinin Fallus ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

2022-6
Gençöz, Faruk
Ergün, Sevinç
Hekimoğlu, Eylül Ceren
Perversiyon yapısının içinde yer alan fetişizm, öznenin kastrasyon kaygısına karşı kendisini savunma yollarından birisidir. Burada babasal işlevin yetersizliği sonucu, annedeki eksikliğin özne tarafından inkârı söz konusudur. Özne, annenin baba tarafından adlandırılmamış eksiğiyle karşı karşıya kaldığında, annenin fallusu olmak ya da olmamak arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Yoğun bir kaygı yaşayan özne, bu durumla baş etmek amacıyla fetiş nesnesini annedeki eksiği kapatmak için bir çözüm olarak kullanır. Fetiş nesnesi, annenin arzusunun bir göstereni olarak işlev görerek annede temelde eksik olan (not have in being) şeyi örter. Böylelikle özne kendisini anneye feda etmekten kurtaracaktır. Diğer taraftan öznenin fetiş nesnesi aracılığıyla kaygısını azaltma girişimi, simgeselde bir fonksiyona sahip olamadığı için geçici bir çözüm olarak kendisini gösterecektir. Dolayısıyla bu durum öznenin cinsel farklılığın kurucusu olan sembolik fallusla hiçbir zaman özdeşim kuramamasına sebep olacaktır. Bu çalışmanın amacı fetiş nesnesi kavramını Lacan'ın arzunun göstereni olarak nitelediği ve imgesel, simgesel ve gerçek olmak üzere üç farklı şekilde ele aldığı fallus kavramı bağlamında incelemektir.

Suggestions

Sexual scripts on vaginismus: rewriting women’s sexual difficulties from their point of view
Turan Yunusoğlu, Yeliz; Ecevit, Fatma Yıldız; Department of Gender and Women's Studies (2019)
The purpose of the current study was to explore cultural, interpersonal, and intrapsychic sexual scripts framing vaginismus in Turkey and situate women’s personal experiences of vaginismus in the patriarchal discourse rather than putting them into health and illness domain. In order to better capture women’s subjective experiences of vaginismus, semi-structured in-depth interviews were conducted with 11 women who overcame vaginismus in the recent past in Turkey. In analyzing data, thematic analysis was used...
Mazoşist Kişilik Özelliklerinin Freud ve Fairbairn’in Kuramları Açısından İncelenmesi: Mazoşizmin Tanımı ve Klinik Görünümü
Keser, Emrah (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Mazoşizm, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) ve ICD (International Classification of Diseases) gibi yaygın olarak kullanılan tanı ve sınıflama sistemlerinde, dar anlamıyla, cinsel sapkınlıklar başlığı altında yer almaktadır. Psikanalitik literatürde ise mazoşizm çok daha kapsamlı bir biçimde, kendi aleyhine işleyen kişilik özellikleriyle tarif edilmektedir. Kendine engeller çıkarmak, diğer insanlarda reddedici ve saldırgan davranışları tetiklemek, talihsiz kararlar vermek, keyif ala...
Lacanyen Yaklaşımda Histeriğin Arzusu ve Arzunun Tatminsizliği
Özbek Şimşek, Derya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2017-9-1)
Lacanyen analiz yapısal bir yaklaşım çerçevesinde oluşturulmuştur ve üç temel yapıyı içermektedir. Bu temel yapılar psikoz, nevroz ve perversiyon olarak adlandırılmıştır. Tanımlanan yapısal kategoriler öznenin tekrar geri getirilemeyecek ya da bulunamayacak bir kayba olan reaksiyonuna işaret etmektedir. Özne, yaşadığı kaybın üstesinden farklı mekanizmalar kullanarak gelmeye çalışmaktadır. İçinde bulunduğu kaybın etkileriyle baş edebilmek için kendini farklı şekillerde konumlandırmaya çalışır ve temel ya...
Lacanyen Yaklaşımda Cinsiyetlenme ve Histeri Nevrozu
AYDOĞ, Sezin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Psikanalitik yaklaşımda cinsiyet ayrımı, kişinin anatomisinden öte bir noktada değerlendirilmektedir. Lacan, cinsiyet ayrımının simgeselde gösterilmesinin imkansız olduğunu öne sürmüş ve cinsiyetlenmeyi mantıktan aldığı formüllerle açıklama yoluna gitmiştir. Bu formüllere göre erkeksi konum tamamen kastrasyona dahilken; kadınsı konum, özne olmasının gerekliliği olarak kastrasyona dahil olsa da tam olarak dahil değildir. Öznenin cinsiyetlenme konumunu, Başka’nın arzusunun göstereni olan fallusa göre aldığı k...
The Interplay between self compassion, attachment security & relational attributions on marital functioning
Terzi, Hilal; Sümer, Nebi; Department of Psychology (2015)
This thesis aims to investigate the dyadic effects of adult attachment orientations, self-compassion, and relational attributions on marital functioning (i.e., marital satisfaction and conflict) with a double-mediation model. It is expected that couples’ marital functioning will be predicted by a set of two sequential links from adult attachment dimensions to self-compassion and then to relational attributions. In this study, spouses’ attachment related anxiety was expected to predict their self-compassion ...
Citation Formats
F. Gençöz, S. Ergün, and E. C. Hekimoğlu, “Fetiş Nesnesinin Fallus ile İlişkisi Üzerine Bir İnceleme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 332–350, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/1047639.