Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi veÖnleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*

2016-3-1
Dedeler, Meryem
Öpöz, Tuğçe
Öztürk, Cansu
Bu derlemenin amacı, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bir bilgi vermek ve istismar ve ihmale uğramış çocuklara uygulanacak terapötik yöntemleri özetlemektir. Derlemede istismar türlerinden fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve çocuk ihmalinin tanımları yapılmış ve istismarın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri belirtilmiştir. Özellikle cinsel istismara odaklanan derlemede cinsel istismar hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları ve cinsel istismarı önleme çalışmaları özetlenmiştir. Cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları genel olarak çocuğun istismara uğradığı çevreden uzaklaştırılmasını, istismar uygulayan kişiyle çocuğun ilişkisinin kesilmesini, çocuğun işlevsel olmayan inançlarıyla ve olumsuz duygularıyla başa çıkılmasını, çocuğun kendisine olan saygısının artırılmasını, değerli olduğunu hissetmesine yardımcı olunmasını kapsamaktadır. Cinsel istismarda Bilişsel- Davranışçı Terapi (BDT), oyun terapisi gibi tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. Ayrıca, çocuğun öyküsünü anlatmasına yardımcı olmak amacıyla çizimler, hayvan destekli terapi, kitap ve öyküler, kum havuzu gibi yöntemler kullanılmaktadır. Cinsel istismarı önleme çalışmaları ise hastanelerde Çocuk Koruma Birimlerinin oluşturulmasını, toplumun bilinçlendirilmesini, çocuğa sosyal beceri eğitimi verilmesini, çalışma kâğıtlarını ve okullarda uygulanan psiko- eğitim çalışmalarını kapsamaktadır

Citation Formats
M. Dedeler, T. Öpöz, and C. Öztürk, “Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi veÖnleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554013.