Okul Öncesi Eğitim Ortamında Çocuklarla Birlikte Tasarım Temelli Bir Araştırma Üzerine Bir Pilot Çalışma: Reggio Emilia Yaklaşımı

2022
Büyükçınar, Ayça
Özemir, F. Pınar
Çalışmada, Türkiye’de okul öncesi eğitimde yaygın uygulanan çocuk merkezli eğitim yaklaşımlarından biri olan Reggio Emilia’ya odaklanılmaktadır. Çocuklar, okul öncesi eğitim ortamını günlük yaşamlarının bir parçası olarak çeşitli etkinlikler ve oyun ile deneyimlerler. Çocukların perspektifleri, kendi deneyimlerini, algılarını ve anlayışlarını temsil etmesi sebebiyle önemlidir. Çalışma, katılımcı tasarım araştırmalarının yürütülmesinde araştırma ortakları olarak okul öncesi eğitim ortamında çocuklarla iş birliği yapmayı amaçlamaktadır. Bu bildiri, okul öncesi eğitim ortamlarının tasarım kriterlerini, çocukların oyun deneyimleri ve etkinliklerini çocukların bakış açıları ve değerlendirmeleri kapsamında incelemektedir. Çocukların eğitim ortamına ilişkin algıları, ihtiyaçları, beklentileri ve önceliklerini belirlemeye yönelik veriler toplanırken, tasarım temelli (zihin haritası ve iki boyutlu çalışmalar (çizim) ve anlatı temelli yöntemlerle (sözlü ifade etme) çocuklarla görüşmeler yapılarak çalışma yürütülmüştür. İzmir’de Reggio Emilia yaklaşımının uygulandığı bir anaokulunda beş-yedi yaş grubundaki çocukların eğitim ortamlarındaki deneyimleri üzerine görüşlerini elde etmek için pilot çalışmalar yapılmıştır. Bu bildirinin amacı, okul öncesi eğitim ortamında erken yaş grubu çocuklarla tasarım araştırması aracılığıyla yürütülen pilot çalışmaların değerlendirilerek, araştırmanın kazanımlarının, uygulamaya yönelik zorlukların tartışılması ve önerilerin sunulmasıdır.

Suggestions

Okul Öncesi Eğitim için Mekatronik Sistem Tasarımı
Mengü, Binnaz Didem; Turgut, Ali Emre (2016-11-03)
Ülkemizde 2013 yılında uygulanmaya başlayan MEB Okul Öncesi Eğitim Programı öğrenci merkezli, aktif öğrenmeyi destekleyen, yapılandırmacı yaklaşımı ile dikkat çekmektedir. Yeni programın uygulanmasının değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, eğitimcilerin halen geleneksel yöntemleri tercih ettiklerini ve bu yöntemlerin öğrenci odaklı yeni sisteme tam uyum sağlayamadığını göstermektedir. Öğretmen merkezli eğitimin sorunları göz önüne alındığında yeni bir yöntem ihtiyacı doğduğu farkedilmiştir. Eğitim...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
TUĞRUL, BELMA; BOZ, MENEKŞE; ULUDAĞ, GONCA; METİN ASLAN, ÖZGE; Sevimli Çelik, Serap; SÖZER ÇAPAN, AYLİN (2019-05-01)
Bu çalışma ile, okul öncesi dönemdeki çocuklara sunulan oyun olanaklarının okul öncesi öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan Okul Öncesi Öğretmenlerin Gözünden Türkiye Oyun Profili Araştırması Anket Formu kullanılarak elde edilmiştir. Anket formunda, okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, yaş,...
Okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile zihin kuramı becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Sarı, Burcu; Altun, Dilek (2018-10-01)
Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının hikâye anlama ile Zihin Kuramı becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kırşehir il merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı dört bağımsız anaokulunda eğitimine devam eden 133 (67 kız, 66 erkek) çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Zihin Kuramı Ölçeği ve Hikâye Anlama Soruları kullanılarak toplanmıştır. Çalışm...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Citation Formats
A. Büyükçınar and F. P. Özemir, “Okul Öncesi Eğitim Ortamında Çocuklarla Birlikte Tasarım Temelli Bir Araştırma Üzerine Bir Pilot Çalışma: Reggio Emilia Yaklaşımı,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 362, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.