Antroposen ve Nesne Yönelimli Ontoloji Arabulucusu Olarak Davranış Değişimi

2022
Şahin, Betül
Bu metin hiçbir ispat iddiasında değildir. Antroposen ile nesne yönelimli ontoloji (NYO) arasındaki ilişkiyi davranış değişimi perspektifinden inceleyerek bir tartışma ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede, kapsamlı sosyal problemlerin çözümü amaçlanarak üzerinde çalışılacak davranış değişimi için tasarım yaklaşımlarına katkı sağlayabilmek hedeflenmektedir. İklim krizi ve doğal kaynakların tükeniyor oluşu yıllardır süregelen ve günümüzde artışı ivme kazanan, tüm dünyayı etkileyen problemlerdir. Ancak bunun sorumlusunun kim olduğu ve çözümün kimde olduğu tartışma konusudur. Bu tartışmanın çözümsüzlüğü, metin içinde hipernesneler olarak da nitelenen, çok boyutlu ilişkilerden ve etkilerden kaynaklanmaktadır. Yazar davranış değişimi için tasarıma dair bir tartışma yürütürken antroposen, nesne yönelimli ontoloji ve hipernesneleri açıklayan bazı kavramlara başvurmaktadır. Üreten mi, tüketen mi, tüketime sebep olan mı tüm bu dramatik değişimin öznesidir? Bu tartışma yazısı sorumluluğun kimde olduğu üzerine tartışıp bu sorumluluğu tek bir gruba yüklemekten imtina ederek çözüm sürecine katkı sağlamak için ne yapılabileceğini tasarımcı açısından kavramsal ilişkileri kurgulayıp tartışarak ortaya koymaktadır.

Suggestions

Tasarımın Tesellisi: Özne ve Nesnenin Zoraki Ayrımında Boynu Bükükler
Timur, Şebnem; Babadağ, Murad (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı, “tasarım”ın ontolojisi üzerine – tasarımın düşünme, üretme, yapma, ifa etme yaklaşımlarını, ele alış biçimlerini – irdeleyen çalışmalara kapı açan bu davete cevaben kaleme alınmıştır. Heskett tasarımı şöyle tanımlamıştır: “Tasarım, tasarımcılar bir tasarım üretmek için bir tasarım tasarladığında oluşandır (2001).” Bu tanım, “tasarım” kavramının hem fiil, hem isim, hem fiili mümkün kılan disiplin, hem süreç, hem bitmiş ürün anlamında kullanılmasının ne kadar problemli olduğunu ima etmektedir. Burad...
Academic dishonesty among undergraduate students: Predicting the role of academic moral disengagement and academic motivation in academic dishonesty
Köfünyeli, Kerime; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Educational Sciences (2022-4-7)
The purpose of the study was to develop a thorough understanding of academic dishonesty in undergraduate students. Data were collected from 442 undergraduate students from a state university in Ankara with Academic Motivation Scale, Academic Moral Disengagement Scale, Academic Dishonesty Scale, and Academic Dishonesty Questionnaire. Two hierarchical regression analyses were conducted to examine effect of academic moral disengagement, academic motivation, awareness of academic dishonesty regulations, gender,...
Antropomorfik Bir Robot Boyun/Baş Tasarımı
Ölçücüoğlu, Orhan; Koku, Ahmet Buğra; Konukseven, Erhan İlhan (2006-04-28)
İnsanların günlük hayatlarında makinalarla aynı ortamı paylaşmaları, onlarla daha sık ve yoğun bir şekilde etkileşmelerini gerekli kılmaktadır. Bu gerekliliğin doğal sonucu olarak, gerek ticari gerekse akademik alanda önemli gelişmeler görmekteyiz. Hızla gelişen teknoloji, robotik ve mekatronik sistemler üzerinde uzmanlaşmış, dünyanın en büyük teknoloji firmalarını insansı robot çalışmalarına yönlendirmekte olup her geçen gün bu firmalar tarafından yeni robotik ürünlerin piyasaya sürüldüğünü görmekteyiz. Ak...
Ahlaki Cesaret: Belirleyicileri, Önemi ve Sonuçlarına Dair Bir Derleme Çalışması
Coşkun, Muhammet; Cingöz Ulu, Banu (2022-12-01)
Olumlu bir sosyal davranış türü olan ahlaki cesaret, olası sosyal maliyet ve riskler barındıran ahlaki norm ihlalleri karşısında yüreklilik göstererek doğruyu savunmaktır. Toplumsal işleyişin yanı sıra bireysel esenlik için öneminin anlaşılması, birçok araştırmacıyı bu kavramı daha iyi anlamaya yöneltmiştir. Bu makalenin amacı, ahlaki cesaret ile ilgili Türkçe kaynak eksikliğini gidererek bu kavram hakkında farkındalık oluşturmak, önemine dikkat çekmek ve Türk örnekleminde yapılacak çalışmalar ve geliştiril...
Predicting the Academic Influence and Trending Research Topics
Yükselen, Murat; Karagöz, Pınar; Mutlu, Alev; Department of Computer Engineering (2022-9)
Predictions on academic research are thoroughly studied in the literature. In this thesis, we focus on two prediction problems in this domain. First we study the problem of topic adoption prediction for an author within a social academic network. We model the problem with an influence detection point of view, and propose that the influence on the author is an important factor. Hence, we define a novel influencee prediction based feature and developed an algorithm to calculate the influence propagated toward...
Citation Formats
B. Şahin, “Antroposen ve Nesne Yönelimli Ontoloji Arabulucusu Olarak Davranış Değişimi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 206, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.