Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşleri

2021-05-21
Namlı, Şenol
İşler Baykal, Işıl
14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı

Suggestions

Middle School Mathematics Teachers' Views and Experiences Regarding Technology Integration
Duran, Anıl Ayseli; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Mathematics Education (2022-6-27)
The purpose of the study was to investigate the views and experiences of middle school mathematics teachers regarding technology integration. How they use technology, their perceived benefits of it, difficulties that they face, their ways of overcoming the difficulties, and teachers’ suggestions that would be helpful for all teachers were determined based on their experiences. Qualitative research was conducted with nine middle school mathematics teachers using the snowball sampling method. The participants...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının İspat ve Doğrulama Becerilerinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem; Kaplan Can, Gözde; Dilberoğlu, Merve(2015-12-31)
Bu çalışmada, 3. ve 4. sınıf ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebir ve geometri alanlarında matematiksel ispat yapma ve verilen bir argümanın doğru ve tam bir matematiksel ispat olup olmadığını değerlendirme becerileri incelenecektir. Ayrıca öğretmen adaylarının matematiksel ispat ve doğrulama algıları araştırılacak ve karşılaştırılacaktır. Elde edilen sonuçların ilköğretim matematik eğitimi alanında yetiştirilen öğretmen adaylarının matematik alan bilgisi ve matematik eğitimi pedagojik alan bilgisi...
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Ondalık Gösterimlerle Çarpma İşlemine Dair Pedagojik Alan Bilgileri
Kandil, Semanur; Işıksal Bostan, Mine (null; 2016-09-30)
Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Çevre ve Alan Konusuna Yönelik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, mikro-öğretim yöntemi çerçevesinde ortaokul matematik öğretmen adaylarının alan ve çevrenin ilişkisine dair pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu kapsamda öğretmen adaylarının izleyecekleri öğrenci düşünüşü içerikli video durumlarına yapacak oldukları yorumlar pedagojik alan bilgileri açısından incelenecektir.
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri
Boz Yaman, Burçak; Bulut, Safure (2017-07-01)
Bu araştırmada 5-8. sınıflar matematik öğretmenlerinin tahmin becerisi hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Farklı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında çeşitli deneyimlere sahip yedi öğretmen ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tahmin tanımı, tahmin becerisinin çeşitleri, tahmin becerisi için kullanılan stratejiler, sınıf içi/dışı uygulamalar, tahmin öğretiminde karşılaşılan zorluklar ve t...
Citation Formats
Ş. Namlı and I. İşler Baykal, “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşleri,” presented at the 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Burdur, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99890.