Subjectivity and subject - object relations in Neil Gaiman: Coraline, The Graveyard Book, Odd and the Frost Giants and Fortunately, the Milk

Download
2022-12
Gültekin, Mert Gökçen
Neil Gaiman’s novels for children reveal threshold subjectivities and non-normative subject-object relations as they are about child characters who transgress the limitations of ‘the human’ by visiting or inhabiting out of the ordinary worlds. This thesis aims to suggest a new roadmap in reading Gaiman’s novels for children by discussing and digging into new hermeneutical layers. The thesis claims that Gaiman’s children’s fiction is enriched by these transgressive threshold subjectivities as they open the norms of mainstream culture into discussion and problematizes the limits between human and non-human, human and matter.

Suggestions

GOTHIC SPACE IN DAPHNE DU MAURIER'S JAMAICA INN, REBECCA AND MY COUSIN RACHEL
Erdem, Özge; Birlik, Nurten; Department of English Literature (2022-2-28)
This dissertation argues that the gothic space in Daphne du Maurier’s novels Jamaica Inn, Rebecca, and My Cousin Rachel displays non-Cartesian and non-Newtonian qualities, which makes it possible to adopt a Thirdspace epistemology to read the novels and discuss the spatial experiences that destabilise Firstspace and Secondspace epistemologies that underlie traditional conceptions of space. This dissertation treats the Gothic as a mode of writing which dealt with the repressed material in the discourse and c...
Fantasy, Counter-fantasy, and Meta fantasy in Hobbes's and Butler's Accounts of Vulnerability
Grıffıth, James Edmond Carr (2020-06-01)
Hobbes and Butler both conjure images of an abandoned infant in their respective discussions of vulnerability. Leviathan uses this image to discuss original dominion, or natural maternal right over the child, while for Butler rights discourse produces fantasies of invulnerability that derealize other lives. However, Hobbes's infant in nature has no rights and can only consent to being nourished. Only when able to nourish itself can it claim rights to transfer through the covenant producing a fantasy of indi...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
Understanding the Role of Organizations in the Occupational Status of Industrial Designers Through the Exploration of Dress and Appearance Norms
Kaygan, Pınar (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-01-01)
Mevcut yazına baktığımızda çok disiplinli iş ortamlarında endüstriyel tasarımcıların düşük bir mesleki statüye sahip olmalarının ele alınan bir konu olduğunu, ancak bu statünün inşasının gerçekleştiği kurumsal bağlamlara yeterince odaklanılmadığını görüyoruz. Bu makale, yazındaki bu boşluğa yanıt olarak, endüstriyel tasarımcının yeni ürün geliştirme süreçlerinde mühendisler ve pazarlamacılarla işbirliği yapmasını gerektiren kurumsal bağlamları incelemektedir. Farklı kurumsal bağlamlarda çalışan endüstriyel ...
Re-Design To Adapt
Mutaf, Güner; Önür, Selahattin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kişi-eşya ilişkisinde kişinin eşya ile girdiği deneyim, o eşyaya karşı davranışı, vücudunun fizyolojik olarak aldığı şekil, ve eşyanın kendisi birbirinden ayırdedilebilir, fakat bölünemez olaylardır. Bir eşyanın ifade ediciliği ve yorumlanabilmesi kılgısal ve toplumsal bir anlam ortamını gerektirir. Kişi eşya ile ilişkisinde edilgen değildir; ifade edilenle, yorumlananın birbirinden bölünmediği bir anlam ortamıyla ilgisi kurulabilecek somut biçimlerden biri olduğu sürece, eşyayla girdiği her deneyim o eşy...
Citation Formats
M. G. Gültekin, “Subjectivity and subject - object relations in Neil Gaiman: Coraline, The Graveyard Book, Odd and the Frost Giants and Fortunately, the Milk,” M.A. - Master of Arts, Middle East Technical University, 2022.