Tarihsel Bir Sorundan Uluslararası Bir Meseleye: Kürt Meselesi ve Türkiye

2017-04-01
Bu çalışmada, Türkiye’nin en uzun soluklu sorunlarından biri olan Kürt meselesi, mevcut çözüm önerileri ve inisiyatiflerin değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Farklı bakış açılarının benzeyen veya ayrışan yönleri böylece anlaşılacaktır. Çalışmamızda, meselenin öncelikle tarihi arka planı verilmiş, böylelikle bu meselenin ortaya çıkışına sebep olan unsurlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmamızda daha sonra, Kürt meselesinde resmi görüşün gelişim süreci detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, Kürt kimliğinin inkârı ele alınmış, ardından Kürt meselesine irticai bir mesele olarak yaklaşılması süreci gözden geçirilmiştir. Sonrasında, bu meseleye aşiret ve asilerin bir direnişi olarak yaklaşan resmi görüş süreci üzerinde durulmuştur. Ardından bu kez meselenin dış güçlerin veya yabancı devletlerin bir oyunu olarak görüldüğü ve Kürtlerin bir düşman olarak algılandığı resmi yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Son olarak da meseleyi ekonomik bir sorun olarak gören resmi söylem incelenmiştir. Çalışmamızın ikinci kısmında, Kürt meselesine mevcut çözüm önerileri kapsamında, Türk ve Kürt milliyetçi yaklaşımları, İslamcı yaklaşım ele alınmış, ayrıca diğer siyasi partiler ve aktörlerin meseleye yaklaşımları incelenmiştir. Bundan başka, bu meselede hep önemli bir aktör olan Avrupa Parlamentosu’nun meseleye yaklaşımı belirli zamanlarda yayınlanan raporlarına bağlı olarak incelenmiştir. Böylece meseleye mevcut tarafların veya yaklaşımların dışında bir gözle incelemesine de gayret edilmiştir. Çalışmamız mevcut verilerin değerlendirilmesinin ardından meselenin her halükarda neden ve nasıl çözülmesi gerektiğine dair genel bir değerlendirme ve ipuçları ile sona ermektedir. Anahtar Kelimeler: Kürt Meselesi, Resmi Söylem, Milliyetçilik, Avrupa Parlamentosu, Çözüm Önerileri
The Journal of Academic Social Science Studies

Suggestions

The Comprehension of Place Awareness in a Historical Context: Metaphors in Architectural Design Education
Özkan Yazgan, Esra; Akalın, Aysu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This study examines cognitive operations in the design studio - the main component of architectural education - and reviews these operations with regard to a design problem. It also develops an argument for performing an analysis of place awareness in historic context while considering the characteristics of the place where the project will be located and accepting that these characteristics affect the architectural design process. Accordingly, the processes experienced by second-year architecture students ...
Sosyal Bilimler Ne Söyler? Afet Planlamasına Deneysel Reçeteler
Urhan, Ü Barış; Küçükşenel, Serkan (null, Efil, 2016-01-01)
Afet planlaması bir yönüyle afet anında önemli olan gerekli ihtiyaçların hazırlık sürecine işaret ederken, diğer yandan afet bilincine değinmektedir. Bu çalışma, afetlerle ilgili yapılacak planlama safhalarında kullanılabilecek çeşitli metotlar ile ilgili örnekler vermektedir. İktisat ve işletme literatüründe değerlendirilen deneysel ve davranışsal iktisat, davranışsal mekanizma tasarımı ve nöropazarlama metotları, örnekler verilen alanlardır. Örneklerde ele alınan konular kan ve organ bağışı ve kamu spotla...
Urban Fissure: The Spatial Manifestation of the İstanbul Land Walls and Mural Zone
Baş Bütüner, Funda (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-01-01)
This article intends to question changing spatiality and position of the "urban edge" in expanding cities, and argues its spatial manifestation as an "urban fissure". The term "edge", which basically refers to the end line between two opposing milieus, became redundant in the expanded urban surface; and necessitates a critical review through a new concept. Edge, demarcating the communication/interaction line between two milieus, acts also as a "productive frontier" and generates an edgescape that subsequent...
Predication in Aristotle's Categories: A Response to Plato's Theory of Forms
Duran, Zeynep; Güremen, Refik; Department of Philosophy (2021-10-4)
This study aims to provide a textual evidence to the idea of reading the Categories of Aristotle as a criticism of the Platonic Theory of Forms, by means of Metaphysics, A, 9, 990b22-991a8 and Alexander’s commentary on it (88,5-95,2). According to the main examples of this reading from the contemporary literature, the predication theory of the Categories, conceiving being as “being something” and holding the idea that “being is said in many ways,” denies the Platonic predication theory that is expounded by ...
Batı cephesinde yeni bir şey yok mu? Fonksiyonalist Avrupa Birliği ve fonksiyonalizm-sonrası Avrupa bütünleşmesi
Kahraman, Sevilay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Eşzamanlı bir süreç ve proje niteliğindeki Avrupa bütünleşmesi ve bütünleşmenin dört temel boyutu (siyasal bütünleşmesi, kurumsal bütünleşme, tutumsal bütünleşme ve güvenlik bütünleşmesi) arasındaki etkileşim “fonksiyonalist” olarak tanımlanabilecek bir Avrupa Birliği (AB) ortaya çıkarmıştır. Bütünleşmenin siyasa kapsamı ve kurumsal derinliği zamanla çok-düzlemli, elitist, işlevselliğe odaklı ve kitlelerin izin veren konsensüsüne dayanan bir yönetişim modeli ve siyasi topluluk yaratmıştır. Ancak Soğuk Savaş...
Citation Formats
T. Zorbay, “Tarihsel Bir Sorundan Uluslararası Bir Meseleye: Kürt Meselesi ve Türkiye,” The Journal of Academic Social Science Studies, no. 55, pp. 457–492, 2017, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://jasstudies.com/?mod=tammetin&makaleadi=&makaleurl=1547160663_31-Okutman%20Taner%20Zorbay.pdf&key=28203.