Hide/Show Apps

Erken Modern Osmanlı İmparatorluğu'nda Devlet, Toprak ve Kayıt Pratikleri: 1670-1671 Edirne Tahriri Bize Ne Anlatır?

<p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 13.3333px; text-align: justify;">Bu makale, post-klasik dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda toprak ve toprak kayıt meselesine eğilmektedir. Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda geçirdiği dönüşümü anlamada önemli bilgiler sunan 1670-1671 tarihli bir Edirne tahrir defteri yoluyla, Osmanlı idari ve mali kayıt pratikleri hakkında mevcut bilgi birikimimize katkı yapmayı hedeflemektedir. İlaveten, bu tahriri hem klasik dönemde hem de 17. yüzyılda hazırlanan tahrir deflerleriyle mukayese ederek, mali kayıtların değişen doğası ile ilgili yeni sorular sormayı amaçlamaktadır. Nihayet çalışma, Osmanlıların mekânı ölçülebilir bir birim olarak nasıl kullandıklarının altını çizerek, değişen idari ve mali ihtiyaçlara göre mekan algısındaki dönüşümün yerini tartışmaktadır.</span><br></p>