Hide/Show Apps

Osmanlı devlet ve vilayet bütçeleri (1840-1913) nasıl okunmalıdır?

Download
2013-4-1
Akkuş, Yakup
Bu makale, Osmanlı kamu maliyesi ve kent tarihi literatüründe, devlet ve vilayetbütçeleri verisi kullanılırken göz ardı edilen teorik ve teknik sorunlara odaklanmıştır.Çalışmanın çıkarımlarına göre, devlet bütçelerinin bileşim ve bütçe tekniği açısındanönemli değişimler geçirmesi ve diğer teknik sorunlar/kısıtlar dönemler arasıkarşılaştırma yapmayı güçleştirmektedir. Bunun yanı sıra, 19. yüzyıl vilayetbütçeleri, devlet bütçelerinin tamamlayıcı bir unsuru konumundadır.Farklı niteliklere sahip olan ve farklı trendler oluşturabilen tahmin, tahakkuk vegerçekleşmiş gelir-gider verileri, grafik ve ekonometrik analizlerin sonuçlarınıdeğiştirebilecektir. Vilayet bütçe verilerinin yer aldığı İngiliz arşiv kayıtları vekonsolos raporları, vilayet salnamelerine dayanmaları ve eksik bilgi/veri sunmalarısebebiyle, Osmanlı arşiv kayıtlarına kıyasla, bu alan için gerçekte ikincil kaynakniteliğindedir.Son olarak, Osmanlı’daki mali tevzin uygulamaları ile yer-zaman bakımındanhazine işlemleri dikkate alınmaksızın, sadece bütçeleri ve/veya kesin hesaplarıkullanarak mali performans hakkında gerçekçi sonuçlara ulaşmak oldukça zordur.