How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice

Download
2015-01-01
ABD’de 1960’ların başında aynı adla (yüksek) lisans derecesi olarak tanımlanıp resmi eğitim programına dahil edilmesinden bu yana, kentsel tasarım birçok ülkede ciddi bir gelişme kaydederek bağımsız bir araştırma ve uygulama alanı olarak mesleki geçerliliğini kabul ettirmiştir. Bununla birlikte, kuram ve kılgıdaki görece yerleşik ve olgunlaşmış birikimine karşın, kentsel tasarımın araştırma ve uygulama alanları arasında etkili bir bütünleşmişlikten söz etmek güçtür. Bu durumun önde gelen nedenlerinden biri çağdaş kentsel tasarım kuramının genel anlamda meslek alanının güncel uygulamalarına, kendine özgü davranış kurallarına ve içkin (zımni) kılgısal bilgisine yeterince ilgi göstermemesidir. Bu bağlamda bu makale, farklı kültürel koşullarda kentsel tasarım kılgısının profesyonel alandaki ana unsurlarını anlamaya yönelik kapsayıcı ve karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. İngiltere, Hollanda ve Türkiye’den on beş kentsel tasarımcının ürün ve yaratım süreçlerini inceleyen karşılaştırmalı araştırma, tasarımcıların yalnızca içinde bulunduğu maddi koşulları değil; aynı zamanda tasarım sürecinde uygulamaya soktukları belli başlı bilişsel işleyiş unsurlarını da ele almaktadır. Bu çerçevede içsel ve dışsal dinamikler olarak tanımlanan bir dizi unsur (tasarım sürecine dahil olan aktörler, tasarıma yön veren kavram, ilke ve değişkenler vb.), kentsel tasarımı diğer tasarım disiplinleri karşısında ayırıcı niteliğini ortaya koyan etkenler olarak belirlenmekte ve tartışılmaktadır. Bu bağlamda ilk olarak, incelenen tasarım gruplarının ortak kesitini veren genel bir giriş tanımı sonrasında (grup büyüklükleri, içsel/mesleki bileşim vb.) tasarımcıların mesleki alanını oluşturan dışsal unsurlar, tasarım sürecine katılan resmi kısıtlara, paydaş ve delegelere başvurarak tartışılmaktadır. Tasarım ekiplerinin temel nitelikleri ve çevresel koşularına yönelik genel görünüm ortaya konulduktan sonra makale, şehircilik uygulamasında tasarım düşüncesini biçimlendiren başlıca kavram ve araçlara odaklanmaktadır. Çözümsel inceleme, nihai tasarım şemalarının oluşturtulmasına kullanılan ve öncelikli olarak tasarımda iletişimsüreçlerinin niteliğini etkileyen ortak yöntemlerini ele alan bölümle sonlandırılmaktadır. İnceleme sonucu elde edilen bulgular ışığında makale temel olarak, kentsel tasarımcıların kılgısal süreçlerinde bir dizi ortak unsurun varlığını (var olan tipolojilere olan bağımlılık, tasarımda çözümlemeyi yorumlayış bicimi vb.) ve bunların söz konusu meslek alanını geniş mesleki bağlamı içerisinde ayrı bir yaratıcı eylem olarak özelleştirdiğini savlamaktadır. Aynı zamanda, güncel kılgıda saptanan ayrışma noktaları (tasarım düşüncesi içerisindeki kavramsallaştırmanın kapsamı, tasarım biçimini denetleme araçlarının çeşitliliği vb.) belirli bir tasarım kültürüne sahip farklı ülkelerdeki kentsel tasarım uygulamasını özgünleştiren unsurlar olarak tartışılmaktadır. Makale ile yazar, kentsel tasarım kavrayışının altında yatan özgünlükleri belirlerken; dışsal unsurlar olarak tasarımcıların bireysel edimine etki eden meslek alanının içinde bulunduğu nesnel koşullara işaret etmektedir. Ortaya konulan bütüncül çerçeve ile aynı zamanda, tartışılan her bir boyutu gelecekte odak çözümlemelerle özel olarak geliştirebilecek çalışmaların yararlanacağı bir tür ortak altlığın sunulması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
Everyday Nationalism in Turkey: Construction of Turkishness in Nevşehir
Ravanoğlu Yılmaz, Sezen; Çırakman Deveci, Aslı; Department of Political Science and Public Administration (2022-9-28)
This thesis aims to understand in a period in which Islamist and ethnic nationalism become a dominant paradigm in Turkish politics, in a small- sized nationalist and conservative central Anatolian city, Nevşehir. Right-wing political parties representing political Islam and ethnic nationalism have historically always been strong in Nevşehir. This thesis aims to reveal how Turkishness is discursively constructed and reproduced by everyday actors from different political positions in Nevşehir. For this purpos...
The effects of performance-based design tools on design thinking process
Görgün Göksu, Gizem; Gürsel Dino, İpek; Department of Architecture (2022-2)
Design thinking is identified as a paradigm for dealing with problems in many professions, particularly in the field of Architecture. The design thinking process is fundamentally problem-solving to find the best solution. The complexity of design problems increases because different conditions have various and unique requirements. With technological development, designers have started to use design support tools to find the most proper solution to complex problems. Performative architecture is designed usin...
The Performance-Based Interlinked Model (PBIM) In Architectural Design: Exchanging Environmental, Structural And Spatial Parameters In The Early Design Stage
Yazıcı, Sevil (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2021-6-30)
The paper aims to present a model that generates a framework for incorporating different types of performance issues into the conceptual design to improve the decision-making process of students by extracting only the critical parameters and demonstrate its applicability in the context of architectural education. The proposed Performance-based Interlinked Model (PBIM) seeks to address the question of whether design and performance parameters can be evaluated together in the early design stage, where concept...
Experiences with Moodle as a Communication Tool for Design Teamwork: A Users’ Perspective
Taşlı Pektaş, Şule ; Demirkan, Halime (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Tasarım sürecinde işbirliğinin önemi yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, tasarım eğitimi kurumlarının bu konunun öğretilmesinde birçok zorluk yaşadığı gözlemlenmektedir. Bu zorlukları aşmak için Web-tabanlı eğitim araçlarının kullanılması sıklıkla önerilmiş, fakat bu çalışmaların çoğunda kullanıcı bakış açısı ihmal edilerek konuya sadece uygulama geliştiricisi ya da öğretim elemanı perspektifinden yaklaşılmıştır. Bunun sonucunda da kullanıcıların/öğrencilerin gereksinimleri, algıları, ve deneyimleri yete...
Citation Formats
O. Çalışkan, “How Urban Designers Perform: An International Perspective On Actual Practice,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 32, no. 1, pp. 229–259, 2015, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36607.