Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses

Download
2012-01-01
İklim değişikliği çağımızın en önemli küresel sorunlarından birisidir. İnsan yaşamı ve yerleşmeleri üzerinde çok önemli etkiler yapacağı bilinmekte ve beklenmektedir. Yakın bir zamana kadar iklim değişikliği alanındaki çalışmalar, iklim değişikliğine bağlı etkilerin tespit edilmesi ve küresel ısınma ile iklim değişikliğinin azaltılması (climate change mitigation) üzerine odaklanmaktaydı. Ne var ki, iklim değişikliğinin somut sonuçlarının gözlenmeye başlaması bu alandaki çalışmaların çeşitlenmesine yol açmıştır. Son zamanlarda azaltma (mitigation) amaçlı çalışmalar yanı sıra, iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz sonuçlara karşı önlem alınması ve oluşacak yeni durumlara uyum sağlanması (climate change adaptation) amaçlı çalışmalar da ön plana çıkmaya başlamıştır. Kentler, iklim değişikliğinin azaltılması ve olumsuz etkilerine uyum sağlanması amaçlı çalışmalar bağlamında anahtar role sahiptirler. Öncelikle kentler, sera gazı emisyonlarını arttıran çeşitli işlevleri barındırmaları ve ormansızlaşma gibi arazi kullanım değişikliğine yol açmaları nedeniyle küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin varlık nedenleri arasındadırlar. Ayrıca dünya nüfusunun yarısı ile ekonomik kaynaklarının çok büyük bir bölümü kentlerde yer aldığından, iklim değişikliği, ekonomik ve demografik olarak dünyayı en çok kentler üzerinden etkileyecektir. Bu nedenle, bugün birçok araştırmacı, akademisyen ve politika-yapıcı azaltma (mitigation) ve uyum gösterme (adaptation) çalışmaları kapsamında kentlere özel önem atfetmektedirler. Giderek artan bu öneme rağmen, iklim değişikliğine uyum gösterme ve kentler (climate change adaptation and cities) konusundaki çalışmalar halen oldukça sınırlıdır. İklim politikası ile kentsel politikaların birbirine nasıl entegre edileceği ve kentleri iklim-dostu hale getirmek için nelerin yapılması gerektiği belirsizliğini korumaktadır. Bu alanda göze çarpan bir diğer eksiklik ise; azaltma ve uyum gösterme amaçlı politika seçenekleri ile stratejilere dair sistematik kavramlaştırma ve derleme çalışmalarının (uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlatılan hacimli raporlar bir yana bırakılırsa), özellikle kentsel düzey ile ilişkili olarak yeterince üretilmemiş olmasıdır. Bu makalenin amacı, bu eksiklikten hareketle iklim değişikliğinin kentlerdeki olası etkileri ile bu etkileri en aza indirmek ve bunlara uyum göstermek için yapılması gerekenleri sistematik bir biçimde tartışmaktır. Türkiye’de iklim değişikliği ve kentler konusundaki çalışmaların henüz istenen düzeye erişmedikleri de dikkate alındığında, yeni bazı çalışmaların tetiklenmesi de bu makalenin dolaylı hedefleri arasında yer almaktadır.

Suggestions

The Ideal Of Handicrafts and the Modern Design Formation: Coincidences and Failures
Tsoumas, Johannis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2013-12-1)
Bu araştırma günümüzde modern tasarım olarak adlandırılan kavramın el sanatları kavramıyla yakından ilişkisini incelemektedir. Esas amacı, yalnızca kuramsal olarak değil, aynı zamanda karanlık Orta Çağdan günümüze uzanan bir dizi anahtar tarihsel örnekten hareket ederek el sanatlarının, Batı toplumlarında başarıya ulaşan endüstriyel tasarımın temelini oluşturduğunu göstermektir. Bu göz ardı edilemeyecek ilişkinin gelişimindeki önemli dönüm noktası 19. yüzyıl İngiltere’sidir. Çünkü bu dönem Sanayi Devrimi’ni...
Scale-model and Simulation-based Assessments for Design Alternatives of Daylight Redirecting Systems in a Side-lighting Educational Room
Kazanasmaz, Tuğçe; Hancı Geçit, Burçin; Sevinç, Zeynep; Altınkaya, Gülce; Aksakarya, Gizem; Ergin, Meltem; Öztürk, Yasemin; Grobe, Lars O. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-11-20)
Daylight has been proven to have positive effects on well-being, comfort and performance of occupants in buildings; it specifically increases learning performance in educational buildings. Side-lighting from one direction leads to unbalanced and insufficient illuminance, especially in large and deep spaces. A design studio at the Izmir Institute of Technology (IZTECH) in Urla, Turkey, has been chosen as an example of a space in such a context. Its geometrical attributes has taken to be the baseline. First, ...
Characterising Turkish Design Through Good Design Criteria: The Case Of ‘Design Turkey’ Industrial Design Awards
Hasdoğan, Gülay Fatma (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
'Good design' awards are used as an effective tool to promote a country's products in the global market. They aim to raise society's and industry's awareness about well qualified product designs by presenting their merits. In this way, award-winning designs can be a good indicator of a country's ideals, qualities and characteristics of design. Design Turkey Industrial Design Awards is a state- supported biannual national award scheme, which was first organised in 2008. The author of this article directed th...
Product Design For Sustainability: Development Of A New Graduate Course In Industrial Design
Doğan, Çağla (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-01-01)
“Sürdürülebilirlik için Ürün Tasarımı” dersi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 2011 yılı bahar döneminde, lisansüstü düzeyindeki öğrenciler için geliştirilip açılmıştır. Dersin temel amacı, ürün tasarımı ve geliştirme sürecinde, öğrencilere sürdürülebilirlik kavramının ekolojik, etik ve ekonomik boyutlarını birlikte ele alan bir yaklaşım kazandırmaktır. Bu lisansüstü ders, tasarım ve sistem odaklı güncel ve çeşitli sürdürülebilirlik yaklaşımlarının incelenmesini içerir. Ders kapsamında öğrenciler sürdürüle...
Understanding the concept of locality in architecture in the 21st century: mapping contemporary architecture in Turkey
Polat, Hüseyin; Güzer, Celal Abdi; Department of Architecture (2021-9)
The relationship between architectural production and its contextual references has always been a significant ground of research and discussion in architectural criticism. The concept of locality represents the contextual aspect of architectural design and significance of place in architectural production. Consideration of contextual determinants and understanding the concept of locality may show significant differences within temporal and spatial changes. In the 21st century, the significance and impact of...
Citation Formats
O. Balaban, “Climate Change And Cities: A Review On The Impacts And Policy Responses,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol. 29, no. 1, pp. 21–44, 2012, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/36862.